BO - online

8.10.2021

Aktualizované propozície BO 2021/22

/documents/1367541/0/Propozicie_BO_2021-22_OK_BO_0410.pdf/8ad04779-3405-465a-af34-79c589fee9ac

Upravuje sa termín registrácie a spôsob realizácie olympiády (online):

Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage resp. www.onlineolympiady.sk/registracia (pre školy, ktoré nepoužívajú EduPage) registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 22.03.2022.

BOD 2021/22

BOD 2021/22

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE:    NOVÝ ZÁKON: Kniha Skutky apoštolov

       Téma vybranej knihy: Putovanie za cieľom

Školské kolo je potrebné realizovať do 28. 02. 2022 (odporúčaný termín). Vyhodnotí ich učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy (prípadne odborníkom vo výtvarnom umení).

Zapojené školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste na adresu DKÚ svojej diecézy do 31. 03. 2022

Diecézne kolo – Doručené práce vyhodnotí odborná výtvarná komisia, ktorú určí príslušný DKÚ. Práce umiestnené na 1. 2. a 3. mieste z každej kategórie budú ocenené diplomom a vystavené na diecéznom kole vedomostnej súťaže Biblická olympiáda.

Celoštátne kolo – DKÚ zašle práce umiestnené na prvých troch miestach jednotlivých kategórií na Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Bottova 15, 054 01 Levoča do 06. 05. 2022.

Propozície súťaže nájdete na:

https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2021/08/final_propozicie_BOD_2021_2022.pdf

BO 2021/22

Biblická olympiáda 2021/22

Cieľ:   Výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí.

Predmet súťaže:     Vybrané knihy Svätého písma:

STARÝ ZÁKON:        Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24, Kniha Tobiáš

NOVÝ ZÁKON:         Skutky apoštolov                   

Spoločná téma vybraných kníh: Putovanie za cieľom

Študijné materiálySväté písmo Starého a Nového zákona  (vydanie SSV): Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24, Kniha Tobiáš, Skutky apoštolov (texty biblických kníh + poznámky pod čiarou), komentáre k vybraným knihám: pre účely BO s predstavením spoločnej témy spracované biblistom Františkom Trstenským 

Prostredníctvom elektronickej registrácie (online formulár) sa do súťaže môže prihlásiť do 31.01.2022 každá škola (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí. Súčasťou registrácie je uvedenie mien trojčlenného súťažného družstva (po uskutočnení školského kola).

Predbežný harmonogram postupových kôl pre obidve kategórie:

1. stupeň – triedne kolá:                    do 20. decembra 2021  (odporúčaný termín)

2. stupeň – školské kolá:                     do 31. januára 2022  (odporúčaný termín)

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá  22. – 23. marec 2022 (záväzný termín)  

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo      26. – 27. apríl 2022 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín)

5. stupeň – celoštátne kolo                   17. – 18. máj 2022 (ZŠ + SŠ) (záväzný termín)

Propozície súťaže nájdete na adrese: 

https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2021/08/final_propozicie_BO_2021-22_OK_BO.pdf

 

Výsledky celoslovenského kola "Biblickej olympiády - online"

26.5.2021 našu diecézu na celoslovenskom kole "Biblickej olympiády - online"  reprezentovali dve družstvá. 

Družstvo v I.kategórii sa umiestnilo na 2.mieste. Srdečne blahoželáme:

Katolíckemu gymnáziu Štefana Moysesa

v Banskej Bystrici. 

Družstvo v II.kategórii sa neumiestnilo na prvých priečkach. Ďakujeme všetkým zapojeným - vyučujúcim aj žiakom.

Vyhodnotenie diecézneho kola "Biblickej olympiády - online"

Výsledky diecézneho kola BO-online 2020/2021

Dňa 20.4.2021 sa uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády online. Z našej diecézy sa zapojilo 6 družstiev v každej kategórii. 11 družstiev bolo úspešných. Do celoslovenského kola postúpili tie družstvá, ktoré sa umiestnili na prvom mieste.

 1. kategória:
 1. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
 1. miesto: Gymnázium Ľudovíta Štúra
 1. miesto: Základná škola pri ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová
 1. kategória:
 1. miesto: Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica
 1. miesto: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
 1. miesto: Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme!

 

Ocenené práce

Ocenené práce

2.kategória:

1.miesto

/documents/1367541/0/Veverka+2_1.jpg/c94d85ac-fd21-4698-8bd4-d56a9306d22e?t=1619081017659

2.miesto:

/documents/1367541/0/Me%C4%8Diar+2_2.jpg/338ef111-6271-4ef3-bdaa-05075f33cec7?t=1619080602479

3.miesto:

/documents/1367541/0/%C4%8Cunderl%C3%ADkov%C3%A1%202_3.jpg/9b58a5ac-bdec-4c21-88fd-0fe6e7efdeec?t=1619079937753

3.kategória:

1.miesto

/documents/1367541/0/Lubellan+3_1.jpg/ec362690-b6cf-4551-8734-0f1243e77a43?t=1619080541357

2.miesto:

/documents/1367541/0/Fiderm%C3%A1k+3_2.jpg/f67984b5-8f29-4891-aed2-8cabc92f579b?t=1619080061959

3.miesto:

/documents/1367541/0/Koudelov%C3%A1%203_3.jpg/78fe236f-bb04-4530-a428-6c49d6b369fd?t=1619080328593

Cena poroty:

/documents/1367541/0/Szabov%C3%A1%203_CP.jpg/5cfc295d-2707-4652-b361-95b4f10dfa7e?t=1619081097576

 

4.kategória:

1.miesto:

/documents/1367541/0/%C4%8Cunderl%C3%ADkov%C3%A1%20A+4_1.jpg/977cd5d1-ec92-4423-be34-9b6faf7be9a1?t=1619079993399

2.miesto:

/documents/1367541/0/Laff%C3%A9rs+4_2.jpg/adc23c0f-7d19-4f5a-8b4e-3d00629f62e9?t=1619080503195

Cena poroty:

/documents/1367541/0/Tk%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1%204_CP.jpg/cbac30f9-76e7-445f-a1ca-3f320f43597b?t=1619081256366

 

6.kategória:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Kuzm%C3%ADnov%C3%A1%206_1.jpg/4caba34a-b3df-4064-b811-e9578cc008db?t=1619080427636

2.miesto:

/documents/1367541/0/Turansk%C3%A1%206_2.jpg/1e9923a0-58d1-43ba-ab70-c8cc9e1a4af7?t=1619081300968

3.miesto:

/documents/1367541/0/Rybanov%C3%A1%206_3.jpg/45629bb2-36fc-400b-ac88-750ee753b652?t=1619081323847

kategória 8.A:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Vajsov%C3%A1%208A_1.jpg/0535cce4-91a5-4c93-a852-86084505c4e6?t=1619080702041

2.miesto:

/documents/1367541/0/Gregu%C5%A1%208A_2.jpg/913e7302-01a3-4dfb-8ac8-406cae9fd500?t=1619080265898

3.miesto:

 

kategória 8.B:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Gregorov%C3%A1%208B_1.jpg/37942547-4320-4de4-aad2-9d96fc2c05f3?t=1619080123127

2.miesto:

/documents/1367541/0/Kov%C3%A1%C4%8D%208B_2.jpg/016d4dd6-d966-4a60-b95e-d8a36552635a?t=1619080380996

 

Ceny pre zúčastnených na BOD

Rozpis cien pre úspešných žiakov vo výtvarnej súťaži BOD:

documents/1367541/0/BOD2021_rozpis_rozdanych_cien.doc/39a8a8d8-2f6b-4e70-becb-6000ddf18e34

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže BOD

Vyhodnotenie diecézneho kola výtvarnej súťaže "Biblia očami detí" 2020/2021:

32 výtvarných prác, 10 škôl, práce, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach alebo im bola udelená cena poroty, postupujú do ďalšieho kola

/documents/1367541/0/BOD+2020_2021+vyhodnotenie+diec%C3%A9zneho+kola+-+Banskobystrick%C3%A1%20diec%C3%A9za.docx/4ae5e52f-f185-4fc0-a0e2-c70826d5cc6c

Biblia očami detí

Biblia očami detí

Vybrané knihy zo Starého zákona: 

Kniha Jozue, Kniha Tobiáš

https://biblia.sk/citanie/ssv/joz/1

https://biblia.sk/citanie/ssv/tob/1

Spoločná téma: PUTOVANIE ZA CIEĽOM

·         školské kolo do 12. februára 2021

·         diecézne kolo -  práce poslať na DKÚ BB, Námestie SNP 19, 975 90 BB do 13.apríla 2021

·         celoštátne kolo do 30. apríla 2021

Vizitku autora (Príloha č.1 – propozície BOD) kompletne vyplniť paličkovým písmom a nalepiť zozadu do pravého dolného rohu výkresu; žiadne nápisy na práci, obraz má sám vypovedať podstatu.

 

BO - diecézne kolo

Dňa 20.4. sa realizuje diecézne kolo biblickej olympiády - online.

Výsledky dekanátneho kola BO - online

BO - online - výsledky

Do biblickej olympiády online sa zapojilo celkovo 1058 žiakov. Z našej diecézy 104.

Zo 16 dekanátov v našej diecéze sa zapojilo 12 dekanátov.

Do ďalšieho kola postúpilo 6 družstiev v I.kategórii a 6 družstiev v II.kategórii. Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že v budúcnosti k nim pribudnú aj ďalší.

Požehnaný čas pri čítaní a štúdiu Božieho slova.

26.3.2021

 

Biblická olympiáda online

Diecézny katechetický úrad oznamuje, že v tomto školskom roku sa Biblická olympiáda bude konať online formou prostredníctvom platformy EduPage. Registrácia do dekanátneho kola je spustená a je možná  aj pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť až do 10. marca 2021, kedy sa bude realizovať. Záujemcovia získajú bližšie informácie  na tel. čísle: 0907/838 413 alebo elektronicky: kerygma.bb@gmail.com. V situácii, ktorá je nová, chce poukázať na zvýšenú pozornosť patriacu Božiemu slovu a povzbudiť všetkých k zapojeniu sa do Biblickej olympiády.

Biblická olympiáda

Biblická olympiáda - 19. ročník - 2020/2021

Vybrané knihy Svätého písma:

Spoločná téma:  

Z TMY DO SVETLA

Prihlášky doručiť do 30. novembra 2020

Propozície si môžete stiahnuť TU.

Adresa: DKÚ BB, Kapitulská 21, 974 01  Banská Bystrica

Registráciu na dekanátne kolá do 5. februára 2021

Odporúčané termíny:

 • triedne kolá – do konca novembra 2020
 • školské kolá – do konca januára 2021

Záväzné termíny:

dekanátne   10. - 11. marca 2021

​V našej diecéze nebude v dekanátnych kolách scénka. V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

diecézne   ZŠ: v utorok 20. apríla 2021

                 SŠ: v stredu  21. apríla 2021

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

celoštátne   ZŠ: v  stredu 26. mája 2021

                   SŠ: vo štvrtok 27. mája 2021

 

Vysvetlenie pojmov

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

 • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
 • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.