Svetový deň starých rodičov a seniorov

Svetový deň starých rodičov a seniorov

Svätý otec František v nedeľu 31.1.2021 ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť vždy na štvrtú júlovú nedeľuKoncom júla (dňa 26.7.) je v cirkevnom kalendári liturgická spomienka na sv. Joachima a Annu, podľa tradície Ježišových starých rodičov. Aby sa na starých ľudí viac pamätalo, je vhodné v tom období mať deň seniorov. Podľa pápeža je staroba darom a prarodičia sú ohnivkom spájajúcim rôzne generácie, pričom ich poslaním je odovzdávať mladým skúsenosti života i viery.

Rok rodiny

Rok rodiny

Svätý Otec František v Nedeľu Svätej rodiny (27.12.2020) vyhlásil osobitný Rok rodiny. Rok bol daný do súvislosti s 5. výročím vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky. Rok rodiny začne 19.3.2021 a potrvá do 10. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré je naplánované na jún 2022.Svätý Otec si želá, aby sme v tomto čase viac uvažovali nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov exhortácie, so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny.

„Láska sa raduje z rastu druhého človeka.“

25.2.2021

Posolstvo pápeža k pôstnej dobe: „Láska sa raduje z rastu druhého človeka." K trom pilierom kresťanskej zbožnosti – pôst, modlitba, almužna – nám pridáva možnosť – obnoviť si vieru, čerpať živú vodu nádeje, s otvoreným srdcom prijímať Božiu lásku, ktorá nás mení na bratov a sestry.  (Zdroj: www.radiovaticana.cz)

Výzdoba kostola - Pôst 2016 ::: Foto z kostola a cirkevných akcií ::: Foto ::: Slovenská verzia ::: Modra nad Cirochou

Podeľme sa! - Katolícke hnutie žien Slovenska

Jubilejný rok rehole kazateľov

Jubilejný rok Rehole kazateľov

Generálny predstavený Gerarg Francisco Timoner OP z Rehole kazateľov (dominikáni) vyhlásil Jubilejný rok (od 6.1.2021 do 6.1.2022).

Jubilejný rok je motivovaný tým, že pred 800 rokmi (dňa 6.8.1221) si Darca Života – Pán Boh povolal k sebe sv. Dominika, zakladateľa rehole.

Celá dominikánska rodina na celom svete pozýva všetkých, aby v tejto náročnej dobe hľadali najmä duchovné lieky na ozdravenie sveta – v túžbe po spoločenstve s Pánom Bohom a s jeho svätými.

Pápežské misijné diela - Poklona krížu

Pápežské misijné diela nám ponúkajú možnosť zapojiť sa do domácej pobožnosti poklony krížu. Bližšie info: https://misijnediela.sk/poklona-krizu-pre-ugandu/

 

POKLONA KRÍŽU DOMA

Život má zmysel, ak ho žijeme v znamení kríža.

Modlitba pred františkánskym krížom vo Vašich príbytkoch Vám prinesie posilu v nesení Vašich krížov. Modliť sa môžete denne počas Pôstneho obdobia, alebo aspoň raz za týždeň. Pod týmto krížom sa začalo obrátenie svätého Františka a tento kríž ho sprevádzal po celý život. Svätý František sa naň pozeral, keď začul Ježišov hlas: „Choď a oprav môj dom!"

 

Zaregistrujte sa a pošleme Vám ikonu františkánskeho kríža (tlačenú na tvrdší papier) a texty na domácu pobožnosť poklony kríža. Môžete ju objednať aj pre svojich známych, susedov, rodinu, členov spoločenstva a priateľov. Pomôžete tým svetovým misiám a Ugande, za ktorú sa modlíme. Kto chce môže, prispieť aj finančnou podporou. Objednávanie cez registráciu je možné do 7. februára 2021.

 

 

 

PRÍSPEVOK PRE UGANDU 

Kríž a modlitbu zasielame bezplatne, sú nepredajné. Kto chce, môže však podporiť projekty v Ugande po tom, ako kríž a modlitbu dostane poštou. Spolu s krížom dostanete aj informáciu o možnostiach podpory.

 

 

Služba lektora a akolytu

Motu proprio Spiritus Domini: Služba lektora a akolytu rozšírená na ženy

Vatikán - Pápež František zmenil paragraf kánonického práva, ktorý doteraz stanovoval možnosť poverenia službou lektora a akolytu len pre mužov. Nové znenie kodifikuje široko rozšírenú prax a potvrdzuje možnosť trvalého poverenia týmito službami pre ženy. Formou dvoch dokumentov nesúcich dátum sviatku Krstu Pána (10. januára), apoštolského listu motu proprio "Spiritus Domini", a vysvetľujúceho sprievodného listu zaslaného prefektovi Kongregácie pre náuku viery, kardinálovi Ladariovi, stanovuje pápež František, že služby lektorátu a akolytátu sú odteraz otvorené ženám. Je zrejmé, že ženy čítajúce Božie slovo počas bohoslužieb alebo inak slúžiace pri oltári nie sú novinkou. V mnohých komunitách po celom svete ide o prax schválenú miestnymi biskupmi. Do tejto chvíle k tomu však chýbal všeobecný predpis a dialo sa tak na zásade výnimky z ustanovení sv. Pavla VI, ktorý v roku 1972 síce zrušil takzvané nižšie svätenia (lektor, exorcista, akolyta), avšak vyhradil služby lektora a akolytu pre mužov, pretože ich podľa tradičného poňatia považoval za predstupne kňazského svätenia. Pápež František teraz v súlade s rozlišovaním na posledných biskupských synodách rozhodol o oficiálnom potvrdení tejto prítomnosti žien pri oltári.

Nové znenie kánona 230 - "Laici, ktorí majú vlohy požadované podľa rozhodnutí biskupskej konferencie, môžu byť predpísaným liturgickým obradom natrvalo poverení službou lektora a akolytu; toto udelenie služieb im však nedáva právo na vydržiavanie alebo odmenu od cirkvi. Dokument nadobúda účinnosť 10.1.2021, zverejnením v L'Osservatore Romano.

List adresovaný prefektovi Kongregácie pre náuku viery, kardinálovi Luisovi Ladariovi - "v rámci obnovy vyznačenej II. vatikánskym koncilom, dnes pociťujeme so stále väčšou naliehavosťou potrebu znovu objaviť spoluzodpovednosť všetkých pokrstených v Cirkvi a najmä potom poslanie laikov ", "pre celú Cirkev, v najrôznejších situáciách, je naliehavo potrebné, aby sa podporovali a udeľovali služby mužom a ženám ... Cirkev pokrstených mužov a žien je potrebné upevňovať skrze podporu služobnosti a predovšetkým vedomie dôstojnosti získané krstom. "

"Pápež vysvetľuje, že" ponúknutie možnosti pristúpiť k službe akolytátu a lektorátu laikom oboch pohlaví, na základe ich podielu na krstnom kňazstve umocní uznanie cenného prínosu, ktorý už dlho veľmi veľa laikov cirkvi ponúka. Verejné uznanie a poverenie zo strany biskupa, činí efektívnejšie účasť všetkých v cirkvi na diele evanjelizácie. "

Tieto služby sú súčasťou dynamizmu vzájomnej spolupráce medzi dvomi druhmi kňazstva (sviatostné, krstné) a stále viac sa v nich prejavuje ich v pravom slova zmysle "laická" povaha, nadväzujúca na uskutočňovanie kňazstva, ktoré sa týka všetkých pokrstených ako takých.

(Zdroj: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32179)

"Po II. vatikánskom koncile (1962 - 1965) boli v celej latinskej Cirkvi zachované služby lektora a akolytu s tým, že ich môžu prijať aj laici. Cirkev je usporiadaná hierarchicky, preto každý vykonáva to, čo mu prináleží. Laici sú "vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho vlastný ľud" (1 Pt 2,9; porov. 2,4 - 5), ktorý má "vďaka krstu právo aj povinnosť" konať liturgiu (SC 14), teda aktívne sa zapájať do slávenia sv. omše. Akolyta je ustanovený pomáhať diakonovi a kňazovi pri liturgických úkonoch, najmä pri sv. omši. Okrem toho, ako mimoriadny vysluhovateľ podáva sv. prijímanie vtedy, keď riadni vysluhovatelia nie sú prítomní, alebo im v tom prekáža choroba, vysoký vek, alebo iná pastoračná práca, alebo keď počet veriacich, ktorý pristupujú k Pánovmu stolu, je taký veľký, že by sa sv. omša neúmerne predĺžila. Do jeho liturgicko-pastoračnej náplne patrí aj podávanie sv. prijímania mimo sv. omše, prinášanie sv. prijímania chorým do ich príbytku a viatikum (pokrm na cestu do večnosti). V mimoriadnych okolnostiach možno akolytovi nariadiť, aby vystavil na verejnú úctu veriacim Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložil, no nesmie ňou udeliť ľudu požehnanie (CIC 943). Na starosti má prípravu oltára a posvätných nádob (VSRM 65). Pri sprievode k oltáru môže niesť kríž (VSRM 143). Počas bohoslužby podáva kňazovi alebo diakonovi knihy. Po skončení modlitby veriacich akolyta, ak nie je prítomný diakon, položí na oltár korporál, purifikatórium, kalich a misál. Pomáha pri incenzácii oltára a obetných darov (VSRM 145). Po sv. prijímaní, ak nie je prítomný diakon, akolyta odnesie posvätné nádoby na stolík (abakus) a tam ich očistí (purifikuje) a usporiada (VSRM 147). Toto ministérium (služba) udeľuje ordinár (biskup) a to liturgickým obradom "Ustanovenie akolytu"."

(Zdroj: http://www.zapotocky.sk/index.php/zivot-farnosti/akolyti)

 

Rok svätého Jozefa

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec", „nežný a láskavý", „poslušný", „prijímajúci", „tvorivo odvážny", „pracovitý" a držiaci sa v úzadí - „v tieni".  
Rok sv. Jozefa potrvá od 8.12.2020 do 8.12.2021
zdroj: vaticannews.va/sk
 
 

Čo nám hovorí sv. otec – František?

Čo nám hovorí sv. otec – František?

Zostupuje do vody, aby sa vcítil do našej situácie. Krst = „Ponorenie". Ježiš nás zachraňuje tým, že nám vychádza v ústrety a berie na seba naše hriechy. Takto Boh premáha zlo sveta – znižuje sa  a nakladá ho na svoje plecia.

To je tiež spôsob ako môžeme povznášať druhých, nie odsudzovaním a prikazovaním, čo robiť, ale zbližovaním, súcitom a zdieľaním Božej lásky.

Vyzval nás k modlitbe za obete, ktoré zahynuli pri násilnom vniknutí demonštrantov do budovy amerického Kongresu. Povedal, že násilie je sebazničujúce. Násilím nič nezískavame, ale môžeme veľa stratiť. Odovzdal krajinu pod ochranu Nepoškvrnenej Panny Márie (patrónka USA).

Krsty v Sixtínskej kaplnke sa nekonali z dôvodu pandemickej situácie.

Láska premieňa – neprestávajme prosiť o silu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť s láskou všedné veci a tak ich robiť nevšednými.

 

(Zdroj: www.radiovaticana.cz)

Výber z homílie pápeža Františka - zo dňa 6.1.2021

«Uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu» (Mt 2,11). Klaňať sa Pánovi nie je ľahké, nie je to okamžitý čin: vyžaduje si istú duchovnú zrelosť, keďže je cieľom vnútornej cesty, ktorá je niekedy dlhá. V našej dobe je osobitne potrebné, aby sme venovali viac času adorácii, učiac sa čoraz lepšie kontemplovať Pána.

Z dnešnej (6.1.2021) liturgie  slova využijeme tri výrazy, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť, čo to znamená byť adorátormi Pána. Týmito výrazmi sú: „pozdvihnúť oči", „vydať sa na cestu" a „vidieť". Tieto tri výrazy nám pomôžu porozumieť, čo to znamená byť ľuďmi, ktorí sa klaňajú Pánovi.

  1. Pozdvihnúť oči «Pozdvihni oči a dívaj sa navôkol» (Iz 60,4). Je to pozvanie odložiť bokom únavu a ponosovanie, vyjsť z úžin obmedzenej vízie, oslobodiť sa od diktatúry vlastného ja, ktoré vždy inklinuje uzatvárať sa do seba a do vlastných obáv. Nenechať sa zotročiť vnútornými prízrakmi, ktoré uhášajú nádej a nerobiť z problémov a ťažkostí centrum svojej existencie. Pán pozná naše ťažké situácie, pozorne počúva naše prosby a nie je ľahostajný voči slzám, ktoré roníme. Pohľad plný dôvery v Pána, plodí synovskú vďačnosť - srdce sa otvára pre poklonu. Pán sa skutočne ujíma všetkých. (porov. Lk 12,28). Ak pozdvihneme zrak k Pánovi, odhalíme, že on nás nikdy neopúšťa: Slovo sa stalo telom (porov. Jn 1,14) a zostáva navždy s nami, po všetky dni (porov. Mt 28,20).

Keď pozdvihneme oči k Bohu, problémy života nezmiznú, no cítime, že Pán nám dáva silu potrebnú na ich prekonanie. Radosť Kristovho učeníka nachádza svoj základ vo vernosti Boha, ktorého prísľuby nikdy nezlyhajú, a to aj napriek krízovým situáciám, v ktorých sa môžeme ocitnúť.

  1. Vydať sa na cestu  Ku klaňaniu sa Pánovi nedospejeme bez toho, aby sme najprv prešli vnútorným dozrievaním, ktoré nám dá vydanie sa na cestu. Kto sa nechá stvárňovať milosťou, sa spravidla postupom času zlepšuje: vonkajší človek starne, vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje (porov. 2 Kor 4,16), lepšie sa disponujúc k tomu, aby sa klaňal Pánovi. Skúšky a námahy života – prežívané vo viere – prispievajú k očisťovaniu srdca, robia ho pokornejším a pripravenejším otvoriť sa Bohu. Aj hriechy, aj vedomie, že sme hriešnici, že u seba nachádzame veci veľmi nepekné. Všetko pomáha k duchovnému rastu, k stretnutiu s Ježišom. Ak to berieš s pokáním, pomôže ti to na ceste k stretnutiu sa s Pánom, aby si sa mu lepšie klaňal.  

Nedovoľme, aby nás únavy, pády a zlyhania uvrhli do malomyseľnosti. Uznajúc ich s pokorou, musíme z nich urobiť príležitosť pokročiť smerom k Pánu Ježišovi. Život nie je demonštrovaním schopností, ale cestou smerom k Tomu, ktorý nás miluje. My nemáme na každom kroku života ukazovať potvrdenku cností, ktoré máme; s pokorou máme ísť smerom k Pánovi. Hľadiac na Pána nájdeme silu pokračovať s obnovenou radosťou.

  1. Vidieť Mudrci, ktorí prišli z ďalekých krajín, sa dokázali povzniesť nad túto tak pokornú a prostú scénu, rozpoznávajúc v chudobnom dieťati prítomnosť panovníka. Boli teda schopní „vidieť" aj ponad vonkajšie zdanie. Klaňajúc sa pred Dieťaťom narodeným v Betleheme prejavili vnútornú poklonu.

Na adorovanie Pána je potrebné „vidieť" ponad závoj viditeľného, ktoré často môže byť klamlivým. Pán je v poníženosti, stráni sa vystatovania, ktoré je výsledkom svetáctva. Tento spôsob „vidieť", presahujúci veci viditeľné, nám umožňuje adorovať Pána ukrytého v osobách ponížených a okrajových, v situáciách jednoduchosti.

«Nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky» (2 Kor 4,18). Nech nás Pán Ježiš urobí svojimi opravdivými adorátormi, schopnými svojím životom zjavovať jeho plán lásky objímajúci celé ľudstvo. Jedine Bohu sa treba klaňať.

(Skrátená kázeň sv. otca zo dňa 6.1.2021, Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-01/homilia-zjavenia-pana-stanme-sa-adoratormi-boha-nie-diabla.html)

 

Pán je s nami - pápež František - 13.12.2020 - Rím

Niekoľko stoviek ľudí  dnes predpoludním prišlo na Svätopeterské námestie, aby si vypočuli pravidelnú kázeň Petrovho nástupcu pred mariánskou modlitbou Anjel Pána. Na tretiu adventnú nedeľu pápež totiž pravidelne žehná sošky, znázorňujúce Ježiška, ktoré sa na  Vianoce vkladajú do jasličiek. Najmä rodiny preto v hojnom počte prichádzajú na toto stretnutie s pápežom. Svätý Otec komentoval dnešné evanjelium o Jánovi Krstiteľovi, ktorý dosvedčoval Krista, a hovoril o podmienkach radosti, ku ktorej nabáda vstupná antifóna dnešnej liturgie. (porov. Jn 1,6-8.19-28: "Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. 7 Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. 8 On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: "Kto si ty?", 20 on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: "Ja nie som Mesiáš." 21 "Čo teda," pýtali sa ho, "si Eliáš?" Povedal: "Nie som." "Si prorok?" Odpovedal: "Nie." 22 Vraveli mu teda: "Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?" 23 Povedal: "Ja som hlas volajúceho na púšti: "Vyrovnajte cestu Pánovi," ako povedal prorok Izaiáš." 24 Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. 25 A pýtali sa ho: "Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?" 26 Ján im odpovedal: "Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. 27 On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi." 28 To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil." 

Bratstvo Kána - formácia manželstiev

Bratstvo Kána – povolenie pre Banskobystrické biskupstvo

Oznamujeme vám, že diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec, po kladných vyjadreniach zodpovedných osôb, dňa 28.10.2020 povolil Bratstvu Kána (Združenie Chemin Neuf) so sídlom v Ľuboticiach (okres Prešov) účinkovať na území Banskobystrického biskupstva. Bratstvo Kána vykonáva cirkevno – duchovnú formáciu manželstiev a napomáha prehlbovať vzájomné manželské vzťahy.

V našej diecéze sú koordinátormi bratstva manželia Ing. Ondrej a Alenka Vandákovci (Zvolen).

Zádušná omša za kardinálov, biskupov - 5.11. - Vatikán

Vatikán.

Petrov nástupca dnes vo Vatikánskej bazilike slúžil zádušnú omšu za kardinálov a biskupov, zosnulých v priebehu minulého roka. Od novembra minulého roka odišlo na večnosť šesť členov kardinálskeho zboru a 163 biskupov a arcibiskupov. Traja z nich boli zo Slovenska.

Pápež František v kázni okrem iného komentoval čítanie z knihy Múdrosti:

Predčasná smrť spravodlivého sa tu posudzuje z perspektívy, ktorá sa líši od tej bežnej: "Keďže bol Bohu príjemný, bol ním milovaný, lebo žil medzi hriešnikmi, bol prenesený [...], aby zlo nezmenilo jeho zmýšľanie, aby klam nezviedol jeho dušu" ( 4,10-11). Z pohľadu viery nie je ona smrť nešťastím, ale prozreteľnostným úkonom Pána, ktorého myšlienky  nie sú v súlade  s našimi. Napríklad ten istý posvätný autor poznamenáva, že z Božieho zorného uhla nespočíva "vážené starnutie v dĺžke života, nemeria sa počtom rokov. Ale rozvaha - to sú pre ľudí šediny, pokročilý vek – to je život bez poškvrny "(4,8-9). Láskyplné Božie plány s jeho vyvolenými úplne unikajú tým, ktorých jediným horizontom je svetská realita. O nich sa hovorí: "Vidia koniec múdreho a nechápu úmysly, ktoré s ním má Pán, ani prečo ho odviedol do bezpečia (4,17).

Obnovenie omší

Biskupi Slovenska žiadajú predstaviteľov vlády SR, aby sa čo najskôr obnovila možnosť verejného slávenia bohoslužieb. Uvádza sa to v liste predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského premiérovi Igorovi Matovičovi a všetkým ministrom. Arcibiskup Zvolenský list napísal a poslal z poverenia 97. plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu 26. a 27. októbra 2020.

Katolícka cirkev všestranne podporuje úsilie vlády o zastavenie šírenia koronavírusu, zdôraznil v liste arcibiskup. Veriacim opakovane pripomína nevyhnutnosť dodržiavania opatrení a vyzýva ich k modlitbe a pôstu za skončenie pandémie. „Tak ako v prvej vlne, aj teraz sme udelili všeobecný dišpenz od účasti a vydali pokyn zastaviť verejné slávenia bohoslužieb, keď to vyplynulo z opatrení vlády," konštatuje Mons. Zvolenský a dodáva, že aj „napriek kritickým hlasom" biskupi verejne „podporili a odporučili účasť na plošnom testovaní ochorenia COVID-19." Požiadali tiež Apoštolskú penitenciáriu o úpravu podmienok odpustkov spojených so sviatkami Všetkých svätých a Všetkých verných zosnulých. „Robíme a budeme robiť, čo je v našich silách, aby sme napomohli úsiliu zastaviť šírenie vírusu. (…) Veľmi však prosíme a žiadame, aby sa nezabudlo ani na duchovné potreby spoločnosti," pripomínajú biskupi. Odvolávajú sa pritom na hlasy množstva veriacich, ktorí ich o to denne prosia. „Núdzovo, na krátky čas, je možné využiť internet alebo médiá: nie je to však prostriedok, ktorý by sa pre náboženský život dal stanoviť ako štandard.

Veriaci si podľa biskupov žiadajú a potrebujú bohoslužby. „Sme ochotní prijímať prísne opatrenia a obmedzenia. Veľmi však prosíme a žiadame o pochopenie toho, že Cirkev nemôže dlhodobo fungovať len prostredníctvom obrazoviek a reproduktorov. (…) Preto naliehame, aby ste pri prvej reálnej príležitosti, čím skôr, vrátili slovenským veriacim možnosť účasti na bohoslužbách, hoci s primeranými obmedzeniami, a zrušili tak plošný zákaz, ktorý na ľudí nesmierne ťažko dolieha," uzatvára v liste premiérovi a členom vlády SR predseda Konferencie biskupov Slovenska.

Odpustky pre zomrelých

DEKRÉT

Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich. Na Apoštolskú penitenciáriu prišli viaceré prosby od Posvätných pastierov, ktorí žiadajú, aby tento rok v dôsledku epidémie Covidu-19 boli pozmenené zbožné úkony potrebné na získanie úplných odpustkov, aplikovatených pre duše v očistci podľa normy Enchiridia Indulgentiarum (conc. 29, §1). Z tohto dôvodu Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané: a) úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou; b) úplne odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich. Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života. Pre jednoduchšie získanie Božej milosti prostredníctvom pastoračnej lásky, táto penitenciária veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým. Okrem toho, pokiaľ ide o duchovné podmienky pre plné získanie odpustkov, pripomíname riadiť sa usmerneniami danými 19. marca 2020 v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie, vydanej touto Apoštolskou penitenciáriou. Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári (porov. Conc. Tr. Sess. XXV, decr. De Purgatorio), všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu, podľa normy apoštolskej konštitúcie  Incruentum Altaris, vydanej pápežom Benediktom XV., blahej pamäti, 10. augusta 1915.  Tento dekrét platí počas celého mesiaca november, napriek akémukoľvek opačnému nariadeniu. Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, 22. októbra 2020, na Spomienku sv. Jána Pavla II.

Maurus  Card.  Piacenza Paenitentiarius Maior Christophorus  NykielRegens

Pápež hovorí o laikoch v Cirkvi

Pápež hovorí o dôležitosti laikov v Cirkvi

"Nikto nebol pokrstený ako kňaz, či biskup. Všetci sme boli pokrstení ako laici. Laici a laičky sú v Cirkvi protagonistami. Aj dnes ešte potrebujeme rozšíriť priestory pre výraznejšie pôsobenie žien v Cirkvi. Ide pochopiteľne o laickú účasť, avšak zdôrazňujúcu ženské hľadisko, pretože väčšinou sa so ženami neráta. Musíme podporiť integráciu žien na miestach, kde prichádza k dôležitým rozhodnutiam. Modlíme sa, aby laici, najmä ženy, v sile svojho krstu mali väčší podiel na zodpovednosti v cirkevných inštitúciách. Nepodliehajme klerikalizmu, ktorý ruší laické charizmy".

„Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie“.

IMG_4661.JPG

Assisi sa pripravuje na blahorečenie Carla Acutisa, pútnici môžu vidieť jeho tvár

Vo štvrtok 1. októbra v Assisi v Sanktuáriu zrieknutia sa šiat sv. Františka (Santuario della Spogliazione) sprístupnili zraku pútnikov telo budúceho blahoslaveného, 15-ročného chlapca Carla Acutisa. Iniciatíva diecézy je súčasťou blahorečenia, ktoré sa uskutoční 10. októbra v meste sv. Františka a ktorému bude predsedať kardinál Agostino Vallini, pápežský legát pre baziliky sv. Františka a Panny Márie Anjelskej (Santa Maria degli Angeli).Carlo Acutis zomrel v roku 2006 na agresívnu formu leukémie. Pútnici, medzi ktorými prevažuje mládež, môžu v týchto dňoch priamo vidieť cez sklo jeho mladú tvár, verne zachovanú vďaka silikónovej posmrtnej maske. „Tento chlapec bol skutočne geniálny a mnohé aspekty jeho života sú pre nás provokáciou", dodal biskup Assisi. Ako ďalej informoval, v deň blahorečenia, v sobotu 10. októbra,  bude na slávnosti prítomná relikvia, no jeho telo zostane v spomínanom sanktuáriu vystavené k verejnej úcte až do 17. októbra.Slávnosť beatifikácie Ctihodného Božieho služobníka Carla Acutisa bude v Pápežskej bazilike sv. Františka v Assisi v sobotu 10. októbra  o 16. hodine. Aby sa predišlo akumulácii veriacich, počas blahorečenia budú na viacerých námestiach Assisi inštalované veľkoplošné obrazovky. Rozmiestnené budú od historického centra až po Baziliku Panny Márie Anjelskej (Santa Maria degli Angeli). Vstup na námestia bude povolený len na základe internetovej registrácie, ktorá sa musí vykonať vopred.

Správy o neporušenosti Carlovho tela nie sú pravdivé

V médiách kolujú nepravdivé informácie o údajnej neporušenosti tela Carla Acutisa. Na margo toho Mons. Sorrentino vysvetľuje: „Pri vykonaní exhumácie na cintoríne v Assisi 23. januára 2019 pred jeho prenesením do sanktuária bolo telo nájdené v normálnom stave transformácie, ktorý je vlastný kadaveróznemu stavu. Keďže to však nebolo mnoho rokov po pochovaní, aj keď bolo telo zmenené, s rozličnými časťami, ktoré boli ešte v ich anatomickom spojení, bolo ošetrené technikami konzervácie a integrácie, aké sa používajú len pre telá blahoslavených a svätých pre ich dôstojné vystavenie k úcte veriacim. ... Osobitne sa podarila rekonštrukcia tváre pomocou silikónovej masky. Osobitným ošetrením sa podarilo obnoviť vzácnu relikviu srdca, ktorá bude použitá v deň blahorečenia."

Pápež dal Carla za vzor v apoštolskej exhortácii Christus vivit

Carlo Acutis ako študent lýcea spájal svoju horlivú vieru s nadaním na počítače a informačné technológie. Multimediálna publikácia, ktorú vytvoril, je prehľadom všetkých evidovaných eucharistických zázrakov. Knižne vyšla aj v slovenčine pod titulom Eucharistické zázraky vo svete (Studio Lux, 2017). Známy je jeho výrok: „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie".

Misijná nedeľa - 18.10.2020

Misijná nedeľa 18. októbra pomôže ohlasovať Božiu lásku v globálnej kríze

V nedeľu 18. októbra sa uskutoční Svetový deň misií spojený s tradičnou zbierkou. Pápež František napísal k Svetovému dňu misií osobitné posolstvo – jeho téma je citátom z proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!" (Iz 6,8). Sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov, tanzánsky arcibiskup Protase Rugambwa z neho cituje: „V kontexte hlboko poznačenom pandémiou COVIDu-19 sa netreba nechať odradiť, pretože misia nie je plodom ľudských schopností, ale patrí Bohu: Duch Svätý je jej protagonistom. Pán preberá iniciatívu, poslal svojho Syna Ježiša Krista a dnes posiela každého pokrsteného." Dodáva: „Misionári sú tam, po boku toho, kto trpí, o to viac s dopadom globálnej krízy. Toto je vhodný čas pre misiu: dnes sme povolaní ohlasovať a darovať Božiu lásku predovšetkým tam, kde je utrpenie, bieda a zúfalstvo".

Celosvetový ruženec Rádia Mária na úmysel misií

Mesiac október okrem toho, že je mesiacom misií, má osobitné zameranie aj na modlitbu ruženca. V tejto súvislosti sa v mnohých krajinách prostredníctvom rádia či sociálnych sietí uskutoční spoločná modlitba na úmysel misií.