OZNAM O ZMENE V PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ O KM

Podávanie žiadostí o kánonickú misiu v BB diecéze

Žiadosti o udelenie (alebo predĺženie) kánonickej misie na vyučovanie náboženskej výchovy/náboženstva (ďalej NV/N) je potrebné zasielať priamo na adresu biskupstva: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo B. Bystrica, Nám. SNP 19, 975 90  Banská Bystrica.

Pri zasielaní žiadosti je potrebné postupovať nasledovným spôsobom:

- Žiadosť vypĺňa uchádzač o vyučovanie spolu s miestnym farárom (t. j. v ktorého farnosti bude učiť) na predpísanom formulári (možnosť vyžiadať ho prostredníctvom e-mailu alebo si ho stiahnuť zo stránky www.dku.bbdieceza.sk v tejto časti stránky - pozri vpravo nižšie.);

- žiadosť uchádzač vyplní perom (nie strojom ani na PC), a to čitateľne a kompletne; farár/administrátor farnosti ju následne potvrdí pečiatkou farnosti a svojím podpisom (v prípade, že uchádzač plánuje vyučovať NV paralelne v dvoch farnostiach, žiadosť o KM vypĺňa s farárom farnosti, v ktorej bude učiť viac hodín NV - a bude to teda jeho "kmeňová škola");

- k žiadosti uchádzač prikladá nasledovné kópie dokladov (netreba ich overovať): a) VŠ diplom o ukončenom pedagogickom štúdiu v odbore náboženská výchova alebo teologickom štúdiu (v tomto prípade aj doložiť vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti), b) vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške a 3) v prípade vydatých/ženatých aj sobášny list z farského úradu farnosti, v ktorej uzavreli sviatostné manželstvo (t. j. nie sobášny list z klasickej matriky - na ňom totiž nezistíme, či ste uzavreli sviatosné manželstvo);

- farár/administrátor farnosti v žiadosti vyplní príslušnú časť, v ktorej podrobne charakterizuje uchádzača (v prípade žiadosti o udelenie KM) alebo popíše doterajšiu spoluprácu s uchádzačom – učiteľom NV/N (v prípade žiadosti o predĺženie KM). Ak farár/administrátor farnosti uchádzača osobne nepozná, v tejto časti formulára žiadosti dvomi-tromi vetami zdôvodní, prečo žiada o KM pre daného uchádzača. Uchádzač v takom prípade k žiadosti doloží na osobitnom papieri "Odporúčanie farára" z miesta svojho trvalého bydliska (resp. z farnosti, v ktorej momentálne žije - v prípade dlhodobého prechodného pobytu).

Farár farnosti vyhlasuje, že si je vedomý plnej zodpovednosti za kandidáta, pre ktorého žiada kánonickú misiu. Zároveň zabezpečí, aby nedochádzalo v jeho farnosti k preplneniu stavu učiteľov NV/N a bude priebežne dohliadať na kvalitu vyučovania vo svojej farnosti. V prípade záujmu môže pri žiadaní o KM využiť ponuku DKÚ – preverenie osobnostných a odborných predpokladov za účasti fundovaného kresťanského psychológa.

Základné info

AKO SA UCHÁDZAŤ O PRÁCU UČITEĽA

NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY/NÁBOŽENSTVA (ďalej NV/N)

Postup pre absolventov VŠ pedagogických fakúlt v odboroch „náboženská výchova/náboženstvo" a teologických fakúlt v odboroch „katolícka teológia" pri podávaní žiadostí o kánonickú misiu (ďalej KM):

1. Absolvent NV/N (s riadne ukončeným vzdelaním na teologickej alebo pedagogickej fakulte v odbore NV/N – s titulom magister) vo farnosti, kde chce učiť, osloví miestneho farára, či má pre neho miesto (v kladnom prípade o tom farár upovedomí riaditeľa školy)

2. Farár farnosti s uchádzačom vyplnia formulár Žiadosti o udelenie kánonickej misie a pod hlavičkou farnosti ju zašlú na adresu biskupstva: RC, Biskupstvo Banská Bystrica, Nám. SNP 19, 975 90  Banská Bystrica aspoň 3 mesiace pred začatím príslušného školského roka, pre ktorý sa žiada KM, najneskôr však 30. mája. Po tomto termíne nemusí byť žiadosť akceptovaná.*

3. Až po obdržaní kánonickej misie môže riaditeľ školy s uchádzačom uzavrieť pracovnú zmluvu na vyučovanie predmetu NV/N. Bez platnej KM nie je možné predmet NV/N vyučovať.

4. Platnosť KM je podmienená dodržaním „Podmienok pre udelenie KM", schválených Konferenciou biskupov Slovenska, ktoré si treba stiahnuť súčastne s formulárom žiadosti.


* V prípade, že farár farnosti požiada vo formulári žiadosti o preverenie uchádzača formou psychologických testov, bude tento pozvaný na pohovor, a na základe výsledkov mu generálny vikár udelí/neudelí KM.

Ide o to, aby sa z katechetickej činnosti nestala iba zárobková činnosť, ale aby sa do našich škôl skutočne dostávali ľudia kompetentní po duchovnej i odbornej stránke s túžbou po ďalšom raste.

Dôležitá poznámka: absolventi VŠ s titulom Bc. (bakalár) nie sú kvalifikovaní pre učiteľstvo, a teda nemôžu vyučovať NV/N na školách.

Zmena v udeľovaní KM

Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec rozhodol, že sa kánonické misie budú udeľovať len na dobu určitú, a to nasledovne:

Pre nového uchádzača po splnení všetkých podmienok na jeden školský rok (ako doteraz).

Po skončení platnosti (po splnení všetkých podmienok a úspešnej hospitácii) sa KM predĺži na 3 roky.

Upozorňujeme, že kánonická misia platí len v tej diecéze, v ktorej bola vydaná!

Upozornenie k platnosti KM

Pozor: Ak učiteľ NBI/KNB, pôsobiaci v BB diecéze, neučí NBK/NBI viac ako jeden školský rok (s výnimkou materskej dovolenky), bude mu odňatá kánonická misia.

FORMULÁRE ŽIADOSTÍ O KM - NA STIAHNUTIE

Kánonická misia (KM)

Stiahnite si konkrétny formulár žiadosti o kánonickú misiu. Dôležité upozornenie: Po vytlačení konkrétneho formulára žiadosti ho vypĺňajte čitateľne perom (neakceptuje sa žiadosť vyplnená na PC). Rovnako sa neakceptuje žiadosť bez použitia daného formulára, zverejneného na webe DKÚ BB. K žiadosti treba priložiť potrebné doklady (viď v texte žiadosti) a treba dodržať termín - najneskôr 3 mesiace pred začatím vyučovania v škole.