Odovzdané práce

9.12.2021

Ďakujeme veľmi pekne za všetky práce, ktoré ste poslali do súťaže "S úctou k naším starkým". Veľmi nás potešili. Vaši žiaci a študenti vytvorili pekné dielka. Najviac bolo výtvarných prác, niekoľko básničiek a pekné svedectvá o stretnutiach so svojimi starými rodičmi, ale aj s cudzími starými ľuďmi. 

Tvorcom prajeme veľa kreatívnych nápadov, aby tak aj naďalej rozvíjali svoje schopnosti.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v januári.

 

S úctou k našim starkým

PROPOZÍCIE UMELECKEJ SÚŤAŽE PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA STARÝCH RODIČOV A SENIOROV - 26.7. (Liturgická spomienka na svätého Joachima a Annu) na prelome školských rokov 2020/2021 – 2021/2022

Diecézny katechetický úrad BB diecézy organizuje celodiecéznu umeleckú súťaž pod názvom

„S úctou k naším starkým".

Súťaž je zameraná na umelecké spracovanie témy úcty k starším.

Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania úcty k iným ľuďom s primeraným využitím svojich schopností. Možnosti realizácie – modlitba, výtvarné alebo literárne spracovanie.

 

CIEĽ SÚŤAŽE:

Rozvíjať povedomie úcty k starším

TERMÍN REALIZÁCIE:

jún – november 2021

TERMÍN A MIESTO ODOVZDANIA PRÁC:

Práce označené štítkom na zadnej strane (Príloha č. 1) odoslať na adresu:

Diecézny katechetický úrad BB diecézy, Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica

do 26.11.2021

 

PODMIENKY VÝTVARNEJ SÚŤAŽE – kategórie žiakov:

1. kategória: MŠ

2. kategória: ZŠ roč. 1. – 2.

3. kategória: ZŠ roč. 3. – 4.

4. kategória: ZŠ roč. 5. – 6., osemročné gymnáziá roč. prima

5. kategória: ZŠ roč. 7. – 9., osemročné gymnáziá roč. sekunda, tercia, kvarta

6. kategória: gymnáziá, SŠ, osemročné gymnáziá roč. kvinta, sexta, septima, oktáva

7. kategória: stredné odborné školy umelecké

8. kategória:    A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

 

TECHNIKY VÝTVARNÝCH PRÁC:

Plošné výtvarné formy: kresba, maľba, grafika, práca s materiálom a kombinácie uvedených výtvarných techník. Možnosť využitia tradičných a netradičných výtvarných techník, či postupov v rámci spomenutých plošných výtvarných foriem. Nízky reliéf vytvorený prácou s materiálom je akceptovaný v podobe techniky koláže, lepenia, vrstvenia papiera.

 

FORMÁT PRÁC:

Výtvarná realizácia:

Originálny formát výkresov A4

PODMIENKY LITERÁRNEJ SÚŤAŽE – kategórie žiakov:

  1. kategória ZŠ roč. 2., 3. 
  2. kategória ZŠ roč. 4., 5.
  3. kategória ZŠ roč. 6., 7.; osemročné gymnáziá roč. prima, sekunda
  4. kategória ZŠ roč. 8., 9.; osemročné gymnáziá roč. tercia, kvarta
  5. kategória: gymnáziá, SŠ, osemročné gymnáziá roč. kvinta, sexta, septima, oktáva
  6. kategória: stredné odborné školy umelecké
  7. kategória: A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

 

FORMÁT PRÁC:

Literárna realizácia - poézia: vo formáte A5, próza vo formáte A4, modlitba vo formáte A6

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PRÁC:

a) obsahová stránka – stvárnenie témy (1-5 bodov),

b) umelecká stránka (1-5 bodov).

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknuté osoby svojou účasťou na umeleckej súťaži berú na vedomie zásady ochrany osobných údajov. „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike" zverejnené na webstránke gdpr.kbs.sk. Spracovanie uvedených osobných údajov pri výtvarných a literárnych prácach vykonajú všetky subjekty zapojené v organizácii predmetnej súťaže výlučne pre účely jej realizácie.

Svojou účasťou na súťaží berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ročník, škola, fotografie a videá zo súťaže môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných propagačných materiáloch organizátorov súťaže. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže.

Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, kapitulská 11, Bratislava.

 

 Príloha č. 1

Meno, priezvisko autora, trieda

 

Názov, adresa školy

 

PSČ

 

E-mail školy

 

Názov práce

 

Kategória

 

Dekanát

 

 

Meno, priezvisko autora, trieda

 

Názov, adresa školy

 

PSČ

 

E-mail školy

 

Názov práce

 

Kategória

 

Dekanát

 

 

Meno, priezvisko autora, trieda

 

Názov, adresa školy

 

PSČ

 

E-mail školy

 

Názov práce

 

Kategória

 

Dekanát

 

 

Meno, priezvisko autora, trieda

 

Názov, adresa školy

 

PSČ

 

E-mail školy

 

Názov práce

 

Kategória

 

Dekanát

 

 

Meno, priezvisko autora, trieda

 

Názov, adresa školy

 

PSČ

 

E-mail školy

 

Názov práce

 

Kategória

 

Dekanát

 

 

Meno, priezvisko autora, trieda

 

Názov, adresa školy

 

PSČ

 

E-mail školy

 

Názov práce

 

Kategória

 

Dekanát