Výsledky celoslovenského kola "Biblickej olympiády - online"

26.5.2021 našu diecézu na celoslovenskom kole "Biblickej olympiády - online"  reprezentovali dve družstvá. 

Družstvo v I.kategórii sa umiestnilo na 2.mieste. Srdečne blahoželáme:

Katolíckemu gymnáziu Štefana Moysesa

v Banskej Bystrici. 

Družstvo v II.kategórii sa neumiestnilo na prvých priečkach. Ďakujeme všetkým zapojeným - vyučujúcim aj žiakom.

Vyhodnotenie diecézneho kola "Biblickej olympiády - online"

Výsledky diecézneho kola BO-online 2020/2021

Dňa 20.4.2021 sa uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády online. Z našej diecézy sa zapojilo 6 družstiev v každej kategórii. 11 družstiev bolo úspešných. Do celoslovenského kola postúpili tie družstvá, ktoré sa umiestnili na prvom mieste.

 1. kategória:
 1. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
 1. miesto: Gymnázium Ľudovíta Štúra
 1. miesto: Základná škola pri ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová
 1. kategória:
 1. miesto: Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica
 1. miesto: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
 1. miesto: Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme!

 

Ocenené práce

Ocenené práce

2.kategória:

1.miesto

/documents/1367541/0/Veverka+2_1.jpg/c94d85ac-fd21-4698-8bd4-d56a9306d22e?t=1619081017659

2.miesto:

/documents/1367541/0/Me%C4%8Diar+2_2.jpg/338ef111-6271-4ef3-bdaa-05075f33cec7?t=1619080602479

3.miesto:

/documents/1367541/0/%C4%8Cunderl%C3%ADkov%C3%A1%202_3.jpg/9b58a5ac-bdec-4c21-88fd-0fe6e7efdeec?t=1619079937753

3.kategória:

1.miesto

/documents/1367541/0/Lubellan+3_1.jpg/ec362690-b6cf-4551-8734-0f1243e77a43?t=1619080541357

2.miesto:

/documents/1367541/0/Fiderm%C3%A1k+3_2.jpg/f67984b5-8f29-4891-aed2-8cabc92f579b?t=1619080061959

3.miesto:

/documents/1367541/0/Koudelov%C3%A1%203_3.jpg/78fe236f-bb04-4530-a428-6c49d6b369fd?t=1619080328593

Cena poroty:

/documents/1367541/0/Szabov%C3%A1%203_CP.jpg/5cfc295d-2707-4652-b361-95b4f10dfa7e?t=1619081097576

 

4.kategória:

1.miesto:

/documents/1367541/0/%C4%8Cunderl%C3%ADkov%C3%A1%20A+4_1.jpg/977cd5d1-ec92-4423-be34-9b6faf7be9a1?t=1619079993399

2.miesto:

/documents/1367541/0/Laff%C3%A9rs+4_2.jpg/adc23c0f-7d19-4f5a-8b4e-3d00629f62e9?t=1619080503195

Cena poroty:

/documents/1367541/0/Tk%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1%204_CP.jpg/cbac30f9-76e7-445f-a1ca-3f320f43597b?t=1619081256366

 

6.kategória:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Kuzm%C3%ADnov%C3%A1%206_1.jpg/4caba34a-b3df-4064-b811-e9578cc008db?t=1619080427636

2.miesto:

/documents/1367541/0/Turansk%C3%A1%206_2.jpg/1e9923a0-58d1-43ba-ab70-c8cc9e1a4af7?t=1619081300968

3.miesto:

/documents/1367541/0/Rybanov%C3%A1%206_3.jpg/45629bb2-36fc-400b-ac88-750ee753b652?t=1619081323847

kategória 8.A:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Vajsov%C3%A1%208A_1.jpg/0535cce4-91a5-4c93-a852-86084505c4e6?t=1619080702041

2.miesto:

/documents/1367541/0/Gregu%C5%A1%208A_2.jpg/913e7302-01a3-4dfb-8ac8-406cae9fd500?t=1619080265898

3.miesto:

 

kategória 8.B:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Gregorov%C3%A1%208B_1.jpg/37942547-4320-4de4-aad2-9d96fc2c05f3?t=1619080123127

2.miesto:

/documents/1367541/0/Kov%C3%A1%C4%8D%208B_2.jpg/016d4dd6-d966-4a60-b95e-d8a36552635a?t=1619080380996

 

Ceny pre zúčastnených na BOD

Rozpis cien pre úspešných žiakov vo výtvarnej súťaži BOD:

documents/1367541/0/BOD2021_rozpis_rozdanych_cien.doc/39a8a8d8-2f6b-4e70-becb-6000ddf18e34

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže BOD

Vyhodnotenie diecézneho kola výtvarnej súťaže "Biblia očami detí" 2020/2021:

32 výtvarných prác, 10 škôl, práce, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach alebo im bola udelená cena poroty, postupujú do ďalšieho kola

/documents/1367541/0/BOD+2020_2021+vyhodnotenie+diec%C3%A9zneho+kola+-+Banskobystrick%C3%A1%20diec%C3%A9za.docx/4ae5e52f-f185-4fc0-a0e2-c70826d5cc6c

Biblia očami detí

Biblia očami detí

Vybrané knihy zo Starého zákona: 

Kniha Jozue, Kniha Tobiáš

https://biblia.sk/citanie/ssv/joz/1

https://biblia.sk/citanie/ssv/tob/1

Spoločná téma: PUTOVANIE ZA CIEĽOM

·         školské kolo do 12. februára 2021

·         diecézne kolo -  práce poslať na DKÚ BB, Námestie SNP 19, 975 90 BB do 13.apríla 2021

·         celoštátne kolo do 30. apríla 2021

Vizitku autora (Príloha č.1 – propozície BOD) kompletne vyplniť paličkovým písmom a nalepiť zozadu do pravého dolného rohu výkresu; žiadne nápisy na práci, obraz má sám vypovedať podstatu.

 

BO - diecézne kolo

Dňa 20.4. sa realizuje diecézne kolo biblickej olympiády - online.

Výsledky dekanátneho kola BO - online

BO - online - výsledky

Do biblickej olympiády online sa zapojilo celkovo 1058 žiakov. Z našej diecézy 104.

Zo 16 dekanátov v našej diecéze sa zapojilo 12 dekanátov.

Do ďalšieho kola postúpilo 6 družstiev v I.kategórii a 6 družstiev v II.kategórii. Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Veríme, že v budúcnosti k nim pribudnú aj ďalší.

Požehnaný čas pri čítaní a štúdiu Božieho slova.

26.3.2021

 

Biblická olympiáda online

Diecézny katechetický úrad oznamuje, že v tomto školskom roku sa Biblická olympiáda bude konať online formou prostredníctvom platformy EduPage. Registrácia do dekanátneho kola je spustená a je možná  aj pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť až do 10. marca 2021, kedy sa bude realizovať. Záujemcovia získajú bližšie informácie  na tel. čísle: 0907/838 413 alebo elektronicky: kerygma.bb@gmail.com. V situácii, ktorá je nová, chce poukázať na zvýšenú pozornosť patriacu Božiemu slovu a povzbudiť všetkých k zapojeniu sa do Biblickej olympiády.

Biblická olympiáda

Biblická olympiáda - 19. ročník - 2020/2021

Vybrané knihy Svätého písma:

Spoločná téma:  

Z TMY DO SVETLA

Prihlášky doručiť do 30. novembra 2020

Propozície si môžete stiahnuť TU.

Adresa: DKÚ BB, Kapitulská 21, 974 01  Banská Bystrica

Registráciu na dekanátne kolá do 5. februára 2021

Odporúčané termíny:

 • triedne kolá – do konca novembra 2020
 • školské kolá – do konca januára 2021

Záväzné termíny:

dekanátne   10. - 11. marca 2021

​V našej diecéze nebude v dekanátnych kolách scénka. V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

diecézne   ZŠ: v utorok 20. apríla 2021

                 SŠ: v stredu  21. apríla 2021

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

celoštátne   ZŠ: v  stredu 26. mája 2021

                   SŠ: vo štvrtok 27. mája 2021

 

Vysvetlenie pojmov

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

 • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
 • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.