Vidieť chudobných okolo seba

6.7.2022

Diecézny katechetický úrad banskobystrickej diecézy vyhlasuje celodiecéznu výtvarnú súťaž pod názvom

„Vidieť chudobných okolo seba".

Propozície: /documents/1367541/0/Propoz%C3%ADcie+Vidie%C5%A5%20chudobn%C3%BDch+okolo+seba.docx/d311babb-c587-46f2-b4de-0e83fccdcc50

Súťaž je zameraná na výtvarné spracovanie témy: „Chudoba".

Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania úcty a pozornosti voči chudobným ľuďom.

 

CIEĽ SÚŤAŽE:

Rozvíjať povedomie úcty a pozornosti voči chudobným a bezbranným ľuďom

TERMÍN REALIZÁCIE:

september  – november 2022

MIESTO A TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC:

Výsledkové listiny za školu a práce umiestnené na prvých troch miestach

(na každom mieste môže byť umiestnená iba jedna práca) z každej kategórie s označením

„VIDIEŤ CHUDOBNÝCH OKOLO SEBA"

 odoslať na adresu:

DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZY,

NÁMESTIE SNP 19, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

DO 30.11.2022.

TECHNIKY VÝTVARNÝCH PRÁC:

Plošné výtvarné formy: kresba, maľba, grafika, práca s materiálom a kombinácie uvedených výtvarných techník. Možnosť využitia tradičných a netradičných výtvarných techník, či postupov v rámci spomenutých plošných výtvarných foriem. Nízky reliéf vytvorený prácou s materiálom je akceptovaný v podobe techniky koláže, lepenia, vrstvenia papiera.

 

AUTOR PRÁCE: Jednotlivec (nie kolektív).

 

FORMÁT PRÁC: Originálny formát výkresov A4.

VIZITKA: Každé výtvarné dielo musí obsahovať vizitku autora - formulár na označenie práce zapojenej do súťaže (príloha č. 1), v ktorom budú kompletne vypísane všetky požadované údaje paličkovým písmom.

Školské kolo je potrebné realizovať do 07. 11. 2022 (odporúčaný termín).