Sprievodca školským rokom

https://www.minedu.sk/data/att/16787.pdf

Príručka k ochrane práv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo praktickú príručku pre zamestnancov v školstve. Sú v nej popísané modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe, kedy došlo k porušeniu práv zamestnanca. Poskytuje návod na riešenie vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im predchádzať.

ŠTANDARDY NV - ZŠ

Nové štandardy predmetu náboženská výchova pre základné školy k dispozícii na stiahnutie.

Legislatíva

Zákony a vyhlášky

  • Zákon 138/2019 - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-138
  • Zákon 245/2008 - o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon 317/2009 - o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon 390/2011 - ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Keďže MŠ SR je najčastejšie oslovované vo veci výkladu ustanovení § 61a z tohto zákona, vypracovalo komentár k jednotlivým ustanoveniam § 61a.

  • Vyhláška 1/20 o kvalifikačných predpokladoch  https://www.minedu.sk/vyhlaska-msvvas-sr-c-12020-z-z-o-kvalifikacnych-predpokladoch-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/
  • Vyhláška 361/2019 - o profesijnom rozvoji  https://www.minedu.sk/vyhlaska-msvvas-sr-c-3612019-z-z-o-vzdelavani-v-profesijnom-rozvoji/
  • Vyhláška 318/2008 - o ukončovaní štúdia na stredných školách - https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-318

Medzinárodná zmluva

Nariadenia vlády

  • č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah vyuč. činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Usmernenia/smernice/výklady zákonov v skratke

Iné

Prehľad strategických a koncepčných dokumentov, ktoré by mali byť zohľadnené vo vzdelávaní, vzdel. programoch a iných dokumentoch ZŠ a SŠ

 

Cieľové požiadavky...

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky platné od šk. roka 2011/2012 v predmete katolícke náboženstvo

Zobrazenie knižnice dokumentov

In_RVP_NV_1rocCZS

In_RVP_NV_1rocCZS

Uploaded by Eva Krpeľanová, 4.9.2015 12:41
Priemerne (0 Hlasy)
Priemerné hodnotenie je 0.0 hviezdičiek z 5.
inovovaný rámcový vzdelávací program Nv pre 1. roč. cirkevných základných škôl
Značky: irvp
Komentáre
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým

Verzia 1.0

Naposledy upravil Eva Krpeľanová
4.9.2015 12:41
Stav: Schválený
inovovaný rámcový vzdelávací program Nv pre 1. roč. cirkevných základných škôl
Stiahnuť (56,5k) Získajte URL alebo WebDAV URL.
Vlastne definované polia
false
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 4.9.2015 12:41 56,5k

Aktuálna škol. legislatíva v PPS

Mini zhrnutie aktuálnej školskej legislatívy, dotýkajúcej sa predmetu katolícke náboženstvo/NV nájdete v tejto PPS-ke  

ISCED

Predmet katolícke náboženstvo/náboženská výchova (ďalej KN) patrí do vzdelávacej oblasti "Človek a hodnoty".

Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/NV

Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova bolo schválené Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí  28. 10 .2010 (KBS/67/28.10.2010)

Od školského roku 2011/2012 strácajú platnosť staré učebné osnovy pre:
• 1. – 4. ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
• 5. –  9.ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
• 1. – 2. ročník gymnázií, SOŠ, SOU s chválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 771/2002-42
• 1. stupeň cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
• 2. stupeň cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
• cirkevných gymnázií, SOŠ, SOU schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45

Všetko o kurikule nájdete na stránke KPKC.