Chválim ťa, Kriste

Modlitba

Chválim ťa, Kriste, ty si s nami na tomto svete každý deň, pevný ako zem, po ktorej chodíme.

Ty si svetlom sveta a ja si chcem odobrať z tvojho svetla, aby bolo svetlom v mojej temnote.

Ty si hlas, ktorý ma volá po mene, ako ten prapôvodný hlas v zmätku stvorenia.

Ty si zdroj života, čerpám z teba, až kým sa sám nestanem zdrojom prúdiacim do večného života.

Krása sa šíri okolo mňa, ty si Boh krásy. Si nado mnou i podo mnou a ja som tvojou súčasťou.

Ako dieťa si ma povolal a odvtedy ťa počúvam. Až do staroby chcem kráčať po tvojich cestách s tichým  srdcom.

(Zdroj: Modlitby za jednotu kresťanov 2002)

MODLITBA

MODLITBA ZA BLAHOREČENIE OTCA BISKUPA MICHALA BUZALKU 

Všemohúci Bože, 

vyvolil si si svojho služobníka Michala Buzalku,

aby trpel na Tvoju slávu a pre dobro Cirkvi.

Väznený, ponižovaný, opľuvaný, zosmiešňovaný

a prinútený vykonávať najposlednejšie práce,

niesol tento údel v hlbokej pokore.

Za hranicami Slovenska prijal z Tvojich rúk

kalich utrpenia.

Na pohľad nič nezostalo na ňom

z dôstojnosti veľkňaza Cirkvi,

podobne ako z Ježiša Krista,

keď ho viedli na Kalváriu,

no v jeho vnútri si žiaril Ty sám, Bože.

Prosíme Ťa, Večný Bože,

osláv svojho služobníka Michala,

aby sme si ho uctievali na oltároch celej Cirkvi. 

O jeho blahorečenie Ťa prosíme

skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zobrazenie knižnice dokumentov

Modlitby

na rôzne použitie - v liturgii, katechéze, na stretkách s deťmi, mládežou, dospelými...
Dokumenty
Názov Veľkosť
Prosby za zmierenie a pokoj vo svete
možno použiť aj vo sv. omši - čítajú sa ako druhé v poradí
26,5k
Ukazujem 1 výsledok.

Knižnica dokumentov

Ukázať tip Liferay Sync
Akcie
Biblická olympiáda (BO)
BOD
články
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu
Dokumenty KC
Ferkove kvapky
Filmy
Formuláre
Hospitačná činnosť
Info DKU BB
Kánonická misia (KM)
Katolícky učiteľ
Knihy
Legislatíva
MET.DNI
Met.materiály
Metodická tvorba
Modlitby
MP

Modlitba v Roku Sedembolestnej

MODLITBA ZVERENIA SA PANNE MÁRII 
 
Preblahoslavená Panna Mária, 
prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke.
Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka!" Hľa, vaša Matka!
Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty Sedembolestná si prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi. 
Preto my pozemskí pútnici, a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim.
Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali, nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ. 
Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.