Sprievodca školským rokom

https://www.minedu.sk/data/att/16787.pdf

Príručka k ochrane práv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo praktickú príručku pre zamestnancov v školstve. Sú v nej popísané modelové príklady, ako aj konkrétne prípady z praxe, kedy došlo k porušeniu práv zamestnanca. Poskytuje návod na riešenie vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im predchádzať.

ŠTANDARDY NV - ZŠ

Nové štandardy predmetu náboženská výchova pre základné školy k dispozícii na stiahnutie.

Legislatíva

Zákony a vyhlášky

  • Zákon 138/2019 - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-138
  • Zákon 245/2008 - o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon 317/2009 - o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon 390/2011 - ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Keďže MŠ SR je najčastejšie oslovované vo veci výkladu ustanovení § 61a z tohto zákona, vypracovalo komentár k jednotlivým ustanoveniam § 61a.

  • Vyhláška 1/20 o kvalifikačných predpokladoch  https://www.minedu.sk/vyhlaska-msvvas-sr-c-12020-z-z-o-kvalifikacnych-predpokladoch-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/
  • Vyhláška 361/2019 - o profesijnom rozvoji  https://www.minedu.sk/vyhlaska-msvvas-sr-c-3612019-z-z-o-vzdelavani-v-profesijnom-rozvoji/
  • Vyhláška 318/2008 - o ukončovaní štúdia na stredných školách - https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-318

Medzinárodná zmluva

Nariadenia vlády

  • č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah vyuč. činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Usmernenia/smernice/výklady zákonov v skratke

Iné

Prehľad strategických a koncepčných dokumentov, ktoré by mali byť zohľadnené vo vzdelávaní, vzdel. programoch a iných dokumentoch ZŠ a SŠ

 

Cieľové požiadavky...

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky platné od šk. roka 2011/2012 v predmete katolícke náboženstvo

Aktuálna škol. legislatíva v PPS

Mini zhrnutie aktuálnej školskej legislatívy, dotýkajúcej sa predmetu katolícke náboženstvo/NV nájdete v tejto PPS-ke  

ISCED

Predmet katolícke náboženstvo/náboženská výchova (ďalej KN) patrí do vzdelávacej oblasti "Človek a hodnoty".

Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/NV

Kurikulum predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova bolo schválené Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí  28. 10 .2010 (KBS/67/28.10.2010)

Od školského roku 2011/2012 strácajú platnosť staré učebné osnovy pre:
• 1. – 4. ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
• 5. –  9.ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
• 1. – 2. ročník gymnázií, SOŠ, SOU s chválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 771/2002-42
• 1. stupeň cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
• 2. stupeň cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
• cirkevných gymnázií, SOŠ, SOU schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45

Všetko o kurikule nájdete na stránke KPKC.