DKÚ BB

 

 

„Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť." (Rim 10,15)

 

 

 

 

       Logo: © Matej Kýška

(Pozn.: autor upravil logo aj pre súťaž Biblická olympiáda)

Kontaktné údaje

Adresa:

Diecézny katechetický úrad BB diecézy (skratka DKÚ BB)
Kapitulská 21
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Služba učiteľom NBV v kancelárii DKÚ:
pondelok, utorok a štvrtok: 7.00 – 11.30 / 12.00 
 15.00 hod.

(streda, piatok: "tvorivý deň" - t. j. príprava metodických materiálov, účtovanie ai. agenda, vyžadujúca väčšiu sústredenosť)

Tel.: 0907/838 413

E-mail: kerygma.bb@gmail.com
www: http://dku.bbdieceza.sk/

Riaditeľ: ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Metodik a výkonný tajomník: Mgr. Eva Donovalová

Profil

Diecézny katechetický úrad BB diecézy

Описание:
GPS súradnice: 48.7342991,19.1483665

Stručná história

Vznik DKÚ a jeho riaditelia


        Biskupský úrad v Banskej Bystrici zriadil s platnosťou od 1. 8. 1993 pre územie BB diecézy Diecézne katechetické centrum ako výkonný orgán biskupa v oblasti katechézy. Od jeho zrodu stál po jeho boku výnimočný človek a kňaz v jednej osobe – Mgr. Matej Kýška, SchP. Po celých čas - až do svojho odchodu v r. 2004 - bol hybnou silou DKC. Svoje umelecké cítenie sa bohato odrážalo v metodických materiáloch, ktoré sám tvoril. Do katechézy BB diecézy prispel aj svojím členstvom v Inštitúte pre integratívnu geštaltpedagogiku a poradenstvo na Slovensku.

        Po jeho odchode, otec biskup, Mons. Rudolf Baláž, menoval od 1. októbra 2004 za riaditeľa DKC, ThDr. Mariána Bublinca, PhD., toho času farára v Pitelovej. DKC (neskôr DKÚ), tak otvorilo náruč novým pohľadom a špecifickej tvorbe z pera otca Mariána, ktorý svoje katechetické, pedagogické a psychologické poznatky, a tiež skúsenosti z medzinárodných účastí na konferenciách v Ríme zúrodňujúco prenáša do domáceho prostredia.


Aktivity DKÚ

1. Spolupráca na medzinárodnej úrovni

        DKÚ sa osobitne zaujíma o katechézu z Českej a Maďarskej republiky, a samozrejme o dianie v Ríme. Ide o rozličné semináre a konferencie v okolitých krajinách a v Ríme.

2. Spolupráca na slovenskej úrovni

        Na úrovni Slovenska sa náš úrad aktívne zapája do spolupráce so všetkými diecézami Slovenska. Práca sa odvíja v dvoch rovinách: v oblasti školského vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy, kde sa osobitne pracuje na nových osnovách. Do tejto oblasti patrí i vypracovávanie otázok a organizácia Biblickej olympiády na celodiecéznej úrovni.
         Ďalšou oblasťou je farská katechéza, ktorej dôležitosť neustále rastie. Je to katechéza v pravom zmysle slova. Delí sa na katechézu detí, mládeže a dospelých. Táto posledná je najnáročnejšia, ale istým spôsobom aj najpotrebnejšia. Pripravili sme 24 katechéz pre dospelých podľa Úvodu do kresťanstva od Josepha Ratzingera. Ide o katechézy aj pomocou obrazu pod názvom: Vieš, komu si uveril?

3. Práca v diecéze

        V prvom rade je nám jasné, že všetko sa odvíja od človeka ako takého. Aj najkvalitnejšia metodika veľa nezaváži, ak ju nedostane do rúk odborník a veriaci človek. Preto prvá vec, ktorú považujeme za potrebnú, je osobná formácia učiteľov náboženskej výchovy a katechétov. Táto prebieha rozličnými spôsobmi, ako sú ročné akcie: sústredenia zo spirituality pre učiteľov NV/N a katechetické dni, polročné akcie: metodické dni, denná práca DKÚ, ktorá zahŕňa službu učiteľom NV/N a katechétom - možnosť požičať si alebo kúpiť metodické materiály v audiovizuálnej či papierovej podobe -, ako aj vo veľkej miere štúdium nových vecí a materiálov, aby sme mali katechétom čo ponúknuť a sami pritom nevyschli, pretože fenomén vyhorenia hrozí každému. Každodenná práca je často málo viditeľná, ale pritom najpotrebnejšia. Tú nevyhnutne zastrešuje metodik DKÚ. 

Marián Bublinec, riaditeľ

Aktivity

октября 17
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, logo_cervene1-300x241.png.
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, Proroci Badin 2019.pdf.
октября 14
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, komentare_BO_2019_20.pdf.
октября 11
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, logo_MMM_ocami_Fana.jpg.
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, plagat_cierny.jpg.
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, plagat_biely.jpg.
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, malovanka.jpg.
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, pokrsteni_a_poslani.jpg.
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, popis_karikatury_loga_MMM.docx.
сентября 24
Eva Donovalová добавил(а) новый документ, Ako_sa_presmiat.jpg.
Подписаться на деятельность Diecézny katechetický úrad BB diecézy. (Открывает новое окно)

Объявления

  • Записи