Zasvätenie sa svätému Jozefovi

26.10.2021

Ako môžeme zmeniť svet k lepšiemu? 

Možnosť nám ponúka knižka:

"Zasvätenie sa svätému Jozefovi" od Donalda H. Callowaya Mic.

Uprostred krízy, zmätku a zápasu sveta s Cirkvou je čas vrátiť sa domov k nášmu starostlivému ochrancovi svätému Jozefovi.  Otec Calloway predkladá program zasvätenia sa sv. Jozefovi, ktorý je výsledkom dôkladného štúdia a jeho veľkej úcty k nemu. Môžeme spoznávať tajomstvá, moc a neustálu lásku svätca, ktorý je patrónom Cirkvi a postrachom zlých duchov.

Ide o prvý komplexný 33-dňový program zasvätenia sa, úvahy o tajomstvách sv. Jozefa, modlitby a pobožnosti k tomuto svätcovi.

 

Novéna k sv. Jozefovi

8.10.2021

Milí priatelia, ak máte záujem o Novénu k sv. Jozefovi môžete si ju objednať na adrese:

vitazstvo_srdca@rodinapannymarie.org

Vyberáme z nej modlitbu k sv. Jozefovi:

Svätý Jozef, ktorý si mojím duchovným otcom, zhliadni láskyplne na mňa. Nauč ma žiť ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske. Vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, ktorá krášlila teba, a svojou rukou ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

Svätý Jozef

Nasledujúce články sú spracované z knižky - Svätý Jozef od Jeana Galota SJ

Na tomto linku si môžete pozrieť kompletnú prezentáciu spolu s obrazovým materiálom: 

/documents/1367541/0/Sv%C3%A4t%C3%BD%20Jozef.pptx/848abce5-59ab-4052-8487-32f6e47fae98

Skrytý apoštol, orodovník

17.4.2021

Bol apoštolom skôr ako bola založená Cirkev, tým, že ju pripravoval zakladateľovi a tým, že mu pomohol, aby do nej prichádzali nové duše.

Jeho hlavnou starosťou boli duše, ktoré žili ďaleko od Boha.

Človek nádeje

16.4.2021

Jozef sa prekvapil, keď mu anjel povedal o dieťati, že bude Spasiteľom. On však Spasiteľa očakával celou svojou dušou. Kým žil pri Ježišovi jeho nádej vzrastala. Objavoval v ňom nové srdce a nového ducha, ktoré budú oživovať nové pokolenie ľudí. Mimoriadnym spôsobom Jozef vo svojom kontemplatívnom nazeraní na Ježiša pochopil, že jeho svätosť a láska sú v stave premôcť šírenie zla vo svete. Jozef veril v Spasiteľovo víťazstvo.

Verná láska

15.4.2021

Jozefova láska bola verná až do konca.

Vernosť Ježišovi a Márii bola dôsledkom vernosti Pánovi.

Jednoduchá duša

14.4.2021

Jednoduchá práca, jednoduchý rodinný život, jednoduchý náboženský život, jednoduchá duša, jednoduchá modlitba.

Múdry človek – zvolil si Máriu, stal sa otcom, prijal všetko čo bolo v Božom pláne spásy.

K Bohu aj k blížnemu pristupoval s jasnou dušou, ktorá sa dávala bez výhrad. Jeho duša spojená s Bohom v láske prekonávala všetky ťažkosti.

Čím viac lipne duša k Pánovi, tým jednoduchšími sa stávajú jej vnútorné schopnosti.

Čisté srdce

13.4.2021

V Jozefovej čistote sa skrýva tajomstvo milosti. Budúci panenský manžel Panny Márie dostal mimoriadnu milosť, ktorá ho urobila schopným byť celkom čistý srdcom a svojim správaním. Jozef nikdy nenarušil čisté city Panny ani najmenšou nešetrnosťou. Správal sa ku nej ako  k osobe, ktorá je celkom zasvätená Bohu.       

Telo slúžilo len na to, aby sa skrze neho mohla odrážať krása duše.

Chudobný v duchu

12.4.2021

Jozefovej chudobe vďačíme za betlehemské jasle, skromnú obetu pri obetovaní Ježiša (hrdličky alebo holúbky).

Viac ako chudobou povolania žil Jozef chudobou ducha (poníženosťou – závislosťou na Bohu, vierou a láskavosťou). Svoju chudobu bral ako Boží dar, aby mohol žiť viac spojený s Pánom. Chudoba Jozefa zbavovala žiadostivosti, ktorá mnohých ženie do zháňania peňazí a všemožného pohodlia.

V Starom zákone sa verilo, že k chudobným je Boh blahosklonný,

starostlivý, preukazuje im milosrdenstvo.

Chudoba človeka nabáda, aby svoj pohľad dvíhal k Bohu,   

v ňom skladal celú svoju nádej a očakával od neho pomoc.

 

Človek mlčania

11.4.2021

Nepoznáme ani jedno slovo, ktoré vyslovil. Mlčky, plný viery a pochopenia, prijal zjavenie o Ježišovom zázračnom počatí a výzvu, aby sa voči tomuto dieťaťu správal ako otec. Nič neodpovedal anjelovi, ktorý prišiel ako Boží posol. Pravdepodobne ani v bežnom živote veľa nehovoril. Pripomína nám, že Krista a jeho tajomstvá môžeme prijať a dobre využiť len v mlčaní. 

Jozef nás učí mlčať, aby sme vedeli viac milovať.

Mlčanie:

  • zbavuje životného napätia,
  • prispieva k tomu, aby sme sa vnútorne obohacovali,
  • je znakom a zdrojom životnej sily a duchovných hodnôt.

Sluha

10.4..2021

Svoju moc byť hlavou rodiny Jozef pokladal za službu. Nechcel vládnuť, ale slúžiť.

Jozef aj Mária chceli slúžiť Bohu, ponížene a čo najdokonalejšie

plniť Božiu vôľu a každé jeho želanie.

Jozef bol sluhom svojej manželky – pomáhal jej

s pozornou a ochotnou oddanosťou a úslužnosťou.

Slovo sluha sa už v Starom zákone používalo v spojitosti s láskou:

„Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom". Iz 42,1

„Vy ste mi svedkami - hovorí Pán - a môj sluha, ktorého som si zvolil, aby ste vedeli a uverili mi a pochopili, že som to ja, predo mnou nebol utvorený nijaký Boh a ani po mne nebude."Iz 43,10

Človek je teda sluhom, lebo si ho Božia láska pozvala bližšie k sebe.

Odpoveďou na túto lásku môže byť služba, ktorá sa stáva láskou.

Ježiš: „Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých." Mt 20,28

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Lk 1,38

Hlava rodiny

9.4.2021

Jozef mal pevný charakter s citom ohľaduplnosti. K Márii a Ježišovi pristupoval s úctou. 

Pokojne a pevne spravoval rodinu, ktorá mu bola zverená.

Svoju moc vykonával ako výraz lásky.

Rozhodoval vo vážnych veciach aj v menších záležitostiach domáceho života.

Spravodlivý

8.4.2021

Jozef stále konal podľa svedomia. Spravodlivosť považoval za svoje povolanie. Odovzdal sa Bohu z hĺbok svojej duše, ctil si dôstojnosť iného a uznal jeho právo na dobré meno a na lásku.

Jozefova spravodlivosť – totálna statočnosť – neklame iných, neklame seba ani Boha. Tým, čím bol, chcel Jozef byť aj pred Božím pohľadom. Nechce upútať pozornosť na seba, jeho cnosť zostáva v tieni. Je známa iba Márii a Ježišovi.

Človek kontemplácie

7.4.2021

Jozef bol človekom kontemplácie – doma, pri práci, všade hľadal Boha. Svoju pozornosť obracal na neho. Keď pracoval rukami, myseľ dvíhal k Pánovi. Obetoval mu svoju prácu, prejavil mu svoju lásku.

Vrchol kontemplatívneho nazerania – keď Jozef lásku, ktorú cítil k Bohu začal objavovať v Ježišovi. Jozef nám pripomína, aby sme tvár Otca hľadali v Ježišovej ľudskej tvári.

Robotník

6.4.2021

Boh chcel, aby ten, čo vychová Spasiteľa bol tesárom. Dáva ľudskej práci hodnotu – vysoko si cenní aj veľmi skromné práce a zamestnania.

1.5. – Svätého Jozefa - robotníka

Jozef bol svedomitý vo svojom povolaní.

Prácu bral ako dar lásky k rodine, o ktorú sa staral.

Učiteľov prvý učeník

5.4.2021

Ježiš – poslušné dieťa, ktoré vedelo klásť otázky neobyčajne poučné alebo dávať odpovede, ktoré poukazovali na nové horizonty.

Každé dieťa niečomu učí svojich rodičov.

Lk 2,52: „A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí."

Vychovávateľ

4.4.2021

Byť Ježišovým vychovávateľom znamenalo pre Jozefa 

najväčšiu poctu a najšľachetnejšiu prácu.

Pre otca je cťou byť vychovávateľom a radosťou, že je mu zverená mladá bytosť, 

    ktorú musí pripraviť do života.

Otec vplýva výchovou na charakter a dušu dieťaťa.       

Ježiš sa vyvíjal ako iné deti, pričom nechal na seba pôsobiť svojich rodičov.

Jozef napomáhal a uľahčoval rozvoj Ježišových schopností bez toho,

že by ho musel pokarhať za nejaký priestupok.

Bol morálnym príkladom - nasledoval ho ten, ktorý bol zosobnenou svätosťou.

Jozefova pokora

3.4.2021

Keď sa ho Mária spýtala, prečo ich tak zarmútil, odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?" Lk 2,49

Jozef pochopil, že bude musieť ustúpiť – Ježiš rástol a Jozef sa umenšoval – nehľadal seba samého, všetka jeho radosť spočívala v rozvoji a pokroku Mesiáša, ktorý mu bol zverený.

 

Smútok za strateným Ježišom

2.4.2021

Jozef a Mária boli zvyknutí na chlapcovu vzornú poslušnosť a múdrosť. Mali v neho plnú dôveru, preto boli veľmi prekvapení, keď sa im cestou z Jeruzalema stratil. Jozef bol veľmi ustarostený, pretože bol za neho zodpovedný. Spolu s Máriou sa ponáhľal do Jeruzalema. Našli ho v chráme uprostred učiteľov Zákona. Veľmi sa potešili a  boli na neho hrdí, pretože múdro odpovedal.

Obetovanie

1.4.2021

Jozef a Mária obetovali Ježiša vo vedomí, že ho prinášajú ako tajomnú obetu na osudné utrpenie, ktoré im bolo zvestované.

V Simeonovom proroctve bolo zrejmé, že Jozef nebude mať osobnú účasť na kalvárskej obete a že zomrie pred ňou.

Stretnutie s prorokom

31.3.2021

Simeon a Jozef sa stretli pri rovnakom ideáli.

Lk 2, 25: „V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom." 

Simeon chcel zanechať svet.

Jozef predstavoval budúcnosť.

Svoje mladé sily chcel postaviť do služieb Spasiteľa. Objavil aký hlboký zmysel dostáva ľudský život zasvätený Spasiteľovi.

Ježiš je  - Lk 2,32: „svetlo na osvietenie pohanov a sláva Izraela".

Otec

30.3.2021

Jozefovo otcovstvo sa svojou duchovnou povahou približuje Božskému

otcovstvu.

Bol predovšetkým vychovávateľom.

Medzi otcom a synom vládol vzťah lásky.

Pred zákonom mu je otcom.

Ježiš sa k nemu správa ako syn.

Mária priznáva Jozefovi otcovstvo – tvoj otec a ja sme ťa hľadali

(Lk 2,48: "Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!").

Manžel

29.3.2021

Jeho láska má osobitný pôvab, ktorý sa dá uchovať len v čistote.

Nabádala ho k tomu, aby si sväto vážil osobu, ktorú miloval.

Silou svojho charakteru poskytoval

Márii oporu.

Jozef vedel svoju silu udržať v rovnováhe – správal sa veľmi rozvážne,

pokojne a s istotou.

Utrpenie a radosť

28.3.2021

Jozefovo otcovstvo si vyžadovalo jeho morálne utrpenie.

Potom prichádza radosť, keď sa môže pozerať

na Mesiáša, Spasiteľa ľudského pokolenia.

Jozef si uvedomuje, že jeho najbližší budú trpieť. Lk 2,34-35:

„a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc."

Spasiteľovo narodenie

27.3.2021

Jozef sa vydal s Máriou na cestu do Betlehema. Pozorne sa jej venoval a usiloval sa zmierniť nepríjemnosti cestovania.

Bol chudobný. Márii našiel príbytok v jaskyni.

Jozef nevedel nájsť miesto v hostinci vo svojom meste:

(Lk 2,7:  "porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci").

Ježiš – prišiel do vlastného a vlastní ho neprijali:

(Jn 1,11: Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali).

Sobáš

26.3.2021

Podľa židovskej tradície sa podstatná dohoda urobila zasnúbením.       

Vrcholila sobášom v deň, keď prišla snúbenica bývať do domu svojho snúbenca. Tak sa stala jeho manželkou.

Zvestovanie Jozefovi

25.3.2021

Keď Jozef uvažoval o prepustení Márie, vo sne sa mu zjavil anjel a povedal mu, aby sa nebál prijať Máriu za svoju manželku, pretože to, čo sa v nej počalo je z Ducha Svätého.

Podľa židovskej obyčaje otec vyberal meno pre svoje dieťa. Jozef poslúchne anjela prijme dieťa a po jeho narodení mu dá meno Ježiš – Mesiáš, Spasiteľ svojho národa.

Je svedkom tajomstva spásy.

Jozefov postoj

24.3.2021

Jozef bol spravodlivý a preto si neprisvojoval právo

byť otcom dieťaťa, ktoré nebolo jeho.

Svoju snúbenicu nechcel vystaviť potupe, chcel zachovať jej dobré meno.

Rozhodol sa, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť čo najohľaduplnejšie.

Rešpektuje Máriino tajomstvo a jej mlčanie, aj keď preto trpí.

Prechádza skúškou utrpenia.

Svedok tajomstva

23.3.2021

Na jednej strane neverí, že by mu Mária bola neverná. Je presvedčený o tom, že je nevinná. Na druhej strane vidí, že Mária čaká dieťa.

Mária mlčí.

Jozef nemohol vedieť, že tu ide o tajomstvo, ktoré Márii zvestoval Boží posol, o Božie tajomstvo, o ktorom si myslela, že sa nesmie prezradiť.

Zásnuby

22.3.2021

Jozef si Máriu vysoko vážil už od ich prvého stretnutia. Nezameriaval sa natoľko na telesný pôvab, ale hľadal duševnú krásu, ktorá pramení z prítomnosti Božej milosti.

Očarila ho dokonalosť a svätosť jej duše. V Máriinych očiach bol Jozef človekom, ktorého jej poslala Prozreteľnosť, aby jej umožnil žiť v panenstve, na ktoré sa cítila byť povolaná od Pána.

Stretnutie s Máriou

21.3.2021

Jozef bol očarený Máriinou krásou. Zvlášť sa ho dotkla neopakovateľná krása

duše, čistej a dokonalej, bez poškvrny.

V Márii videl mimoriadnu dušu, o ktorej v zápätí zistil, že je dokonalá.

Hĺbka Jozefovho pohľadu nespočívala v jeho prirodzených

prednostiach a vlastnostiach.

Bol to nadprirodzený dar – Duch Svätý dal Jozefovi mimoriadnu silu.

Osvietil a očistil Jozefov pohľad a zosúladil jeho dušu s Máriinou.

Bohom vyvolený

20.3.2021

Keď ho Boh vyvolil za Máriinho snúbenca obdaril ho mocnými citmi, vďaka ktorým vedel pochopiť krásu Máriinej duše, vážiť si ju a zjednocovať sa s ňou.

Vedel si zachovať svoj mužný charakter. Vlastnil mocnú dušu – prejavom tejto moci bola aj jeho čistota, intímna duchovná sila, ktorá mu umožňovala vládu nad telom a ktorá si vedela vnútiť pevnú životnú disciplínu.

Jozefova osobnosť

19.3.2021

V minulosti Jozefa nesprávne zobrazovali ako starca.

Keď sa stretol s Máriou bol vo veku, keď sa mladí ženia.

Zomrel prv ako Ježiš začal verejne účinkovať.

Jeho osobnosť je mladá a silná, bohatá na prirodzené dary a božské milosti.

Mladosť nosil Jozef predovšetkým vo svojej duši.

Boh poskytoval Jozefovi nový pohľad na svet.

Bol pracovitý, jemnocitný, odvážny, spravodlivý, čestný, rozvážny, pokojný,...