Hospitačný záznam

Nový hospitačný záznam, platný v Banskobystrickej diecéze, si môžete stiahnuť tu:

1.) štruktúrovaný hospitačný záznam - vypĺňa hospitujúci kňaz

/documents/1367541/0/%C5%A0trukt%C3%BArovan%C3%BD%20hospita%C4%8Dn%C3%BD%20z%C3%A1znam.docx/2cb517a7-1f19-4f39-9820-5dbb5a057814

2.) kvalitatívna analýza - vypĺňa hospitujúci kňaz 

/documents/1367541/0/Kvalitat%C3%ADvna+anal%C3%BDza.doc/832c04ee-2117-44e8-9c30-2120d034d59e

3.) autodiagnostika - vypĺňa učiteľ

/documents/1367541/0/Autodiagnostika.docx/5582acfb-8dca-4fb1-8bf0-61aac2c79919

Hospitačný záznam (originál, nie kópiu) zasiela hospitujúci po vykonaní hospitácie na adresu DKÚ, t. j.: Diecézny katechetický úrad BB diecézy, Námestie SNP 19, 974 01  Banská BystricaHospitáciu učiteľa NAB/NBV vykonáva farár farnosti, do ktorého pôsobnosti patrí škola. 

 

Hospitačná činnosť

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Zákon č. 394/2004 Z. z.) - článok II. bod 8 - hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávať.

Inšpekčná činnosť

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Zákon č. 394/2004 Z. z.) - článok II. bod 7 - štátnu školskú inšpekciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.