Hospitačný záznam

Nový hospitačný záznam, platný v Banskobystrickej diecéze, si môžete stiahnuť TU. Hospitačný záznam (originál, nie kópiu) zasiela hospitujúci po vykonaní hospitácie na adresu DKÚ, t. j.: Diecézny katechetický úrad BB diecézy, Námestie SNP 19, 974 01  Banská BystricaHospitáciu učiteľa NAB/NBV vykonáva farár farnosti, do ktorého pôsobnosti patrí škola. 

Hospitačná činnosť

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Zákon č. 394/2004 Z. z.) - článok II. bod 8 - hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávať.

Inšpekčná činnosť

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Zákon č. 394/2004 Z. z.) - článok II. bod 7 - štátnu školskú inšpekciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.