Pozvánka na duchovné cvičenia

10. 7. 2024

Diecézny katechetický úrad pozýva učiteľov náboženskej výchovy na Duchovné cvičenia pod vedením ThDr. Mariána Bublinca, PhD. pod názvom:

„Ako postaviť Noemov koráb v dnešnej dobe" 

Duchovné cvičenia sa uskutočnia v dňoch 30.7. - 1. 8. 2024 so začiatkom o 9:00 na Zorničke na Donovaloch

Obeta chvály

30.5.2023

Čítanie z Knihy Sirachovho syna  Sir 35, 1-15

Dbať na prikázania je spasiteľná obeta

Kto zachováva zákon, prináša tým mnohé obety. Dbať na prikázania je spasiteľná obeta.

Kto preukazuje lásku, akoby jemnú múku obetoval, a kto dáva almužnu, prináša obetu chvály. Pánovi sa páči, keď niekto zanechá neprávosť, a kto odstúpi od nespravodlivosti, uzmieruje ho za hriechy.

Neukazuj sa pred Pánom s prázdnymi rukami; toto všetko treba robiť, lebo to prikazuje Boh. Obeta spravodlivého je ako tuk na oltári a jej príjemná vôňa vystupuje pred tvár Najvyššieho. Obeta spravodlivého je príjemná, Pán na ňu nikdy nezabudne.

S radostným okom oslavuj Boha a neuberaj mu z prvotín svojich rúk. Keď prinášaš svoj dar, maj vždy veselú tvár a s plesaním mu zasväcuj svoje desiatky.

Dávaj Najvyššiemu, ako on dáva tebe, s prívetivým okom prinášaj dielo svojich rúk; lebo Pán je odplatiteľ a on ti vráti sedemnásobne.

Neprinášaj podlé veci na obetu, lebo on ich neprijme; a nespoliehaj sa na nespravodlivé obety, lebo Pán je sudca a pred ním sláva osoby nič neznamená.

More sa nepreplňuje

22.9.2022

"Všetky rieky tečú do mora, a more sa nepreplňuje. Kde vyvreli, k tomu miestu tečú rieky späť, aby sa odtiaľ vydali na novú cestu. 8 Všetky bytosti sú podrobené ustávaniu - vyrozprávať to nevládze nik. Oko sa nenasycuje videním, ucho sa nenapĺňa počúvaním. 9 Čo bolo, je to, čo aj zasa bude. A čo sa už stalo, to sa opäť stane. Nič nie je nové pod slnkom." Kaz 1,7-9

Spása

7.7.2022

Ľudská zloba neprekazí spásonosné úmysly Božie

 

Prijať kríž, byť pokorný, kráčať s Kristom

20.4.2022

Prijať kríž, byť pokorný, kráčať s Kristom

Jim (James) Caviezel - herec, ktorý stvárnil Ježiša Krista vo filme Umučenie Krista od Mela Gibsona svedčí:

https://www.youtube.com/watch?v=hZ5RFCrTJ-M

Prečo Boh.. človekom?

12.4.2022

Prečo Boh.. človekom?

Záznam z duchovných cvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=TTPsqnPIXCk&list=PLBiLI57_zpXI3mu3HUBjxjAz1-HFxdFoa&index=8

V objatí Boha rastieme

12.4.2022

V objatí Boha rastieme

Záznam z duchovných cvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=gWkzW5Mreko&list=PLBiLI57_zpXI3mu3HUBjxjAz1-HFxdFoa&index=7

Pravá Láska prišla.. na svet

12.4.2022

Pravá Láska prišla.. na svet

Záznam z duchovných cvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=0B8tR8K0PfQ&list=PLBiLI57_zpXI3mu3HUBjxjAz1-HFxdFoa&index=6

Pravda viery - okno do nového sveta

12.4.2022

Pravda viery - okno do nového sveta

Záznam z duchovných cvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=DnefLy0Tmig&list=PLBiLI57_zpXI3mu3HUBjxjAz1-HFxdFoa&index=5

Pozrieť sa do očí... Kristovi

12.4.2022

Pozrieť sa do očí... Kristovi

Záznam z duchovných cvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=Aw_4xv9uxTk&list=PLBiLI57_zpXI3mu3HUBjxjAz1-HFxdFoa&index=4

Stojím pri dverách a klopem

12.4.2022

Stojím pri dverách a klopem

Záznam z duchovných cvičení: 

https://www.youtube.com/watch?v=z9GUkOPcEio&list=PLBiLI57_zpXI3mu3HUBjxjAz1-HFxdFoa&index=3

 

Priblížilo sa Božie kráľovstvo - neutekaj

12.4.2022

Priblížilo sa Božie kráľovstvo - neutekaj

Záznam z duchovných cvičení:

https://www.youtube.com/watch?v=3-HUY6hYPOw&list=PLBiLI57_zpXI3mu3HUBjxjAz1-HFxdFoa&index=2

Kto som Pane?

Netrápte sa, čo bude zajtra

24.3. 2022

"Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia." Mt 6,34

 

Páter Šebastián

17.3.2022

Znamenie tejto doby: otec Šebastián

https://www.youtube.com/watch?v=Wbnb1FEr_Hs&t=613s

Pán ťa chráni

15.3.2022

Pán ťa chráni

"Nijaká zbraň vyrobená proti tebe sa nevydarí a každý jazyk, ktorý povstane proti tebe, usvedčíš na súde." Iz 54,17

Nebojme sa, zotrvajme v modlitbe a šírme pokoj tam, kde sme.

Dobré dary

10.3.2022

"Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého, tým, čo ho prosia!" Lk 11,13

Prosme si od Pána, aby nás obdaroval svojim Duchom Svätým, aby sme vedeli odlíšiť dobré od zlého a aby sme budovali civilizáciu lásky aj napriek tomu, čo sa okolo nás deje. Amen.

Duch Svätý

18.2.2022

"Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal." Jn 14,26

Denne prežívame situácie, ktoré sú pre nás dobré, ale aj také, ktoré nás tlačia k zemi, Ježiš nám hovorí, aby sme sa nebáli, pretože tu máme Tešiteľa - Ducha Svätého - ak sa mu odovzdáme, predložíme mu svoje starosti a bežné riešenia každodenného života, On nás bude viesť správnym smerom. Nie sme sami, máme Tešiteľa. Aleluja. Amen.

 

Uskutočňujte slovo

16.2.2022

"A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je." 

Jak 1:22-2 

Nezabudnime na svoje korene, na to, čo nás formuje. Počúvajme slovo Božie a nechajme sa ním tvarovať - ono je živé a účinné. Buďme tými, čo ohlasujú evanjelium svojím životom. Tak ako život prvých kresťanov bol inšpiráciou pre ich súčasníkov, tak aj náš život nech je povzbudením pre druhých, aby hľadali a našli Toho, ktorý prišiel a priniesol nám nový život.

Aleluja!

Boh nad nami

11.02.2022

"Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!"

Izaiáš 25,1

 

Modlitba, oslobodenie

09.02.2022

https://www.youtube.com/watch?v=37wn60XIK-c

"Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo."

Matúš 5,10

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni

3.2.2022

Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni

"Ty buď silný, buď muž a zachovávaj rozhodnutia Pána, svojho Boha, kráčaj po jeho cestách a dodržuj jeho zákony, príkazy, ustanovenia a výroky, ako sú napísané v Mojžišovom zákone, aby sa ti darilo všetko, čo podnikneš, a všade, kam sa obrátiš."

1 Kr 2,2-3

"Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!"

Nm 6,24-26

Svätosť

28.1.2022

Svätosť

Vzťah k Bohu Otcovi - brat Krišpín

https://www.youtube.com/watch?v=xd8HcM5aYmI

 

Skúšky

20.1.2022

"Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať." 1. Kor 10,13

Denne prežívame rôzne skúšky. Niekedy si žijeme spokojne a vo všetkom sa nám darí. Potom však prídu dni, či situácie, v ktorých na nás doliehajú pochmúrne myšlienky, sebaľútosť, porovnávanie sa s inými...

Trpíme, smútime, reptáme,...

Ale Pán nás ani v týchto situáciách neopúšťa a sprevádza nás, aby sme našli spôsob ako prekonať negatívne myšlienky. Povzbudzuje nás, posilňuje a pomáha nám sústrediť sa na to, čo nás presahuje. A tak v nádeji znovu vstávame a kráčame mu v ústrety.

Byť čistý - pokora

 

19.1.2022

"a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala. Tak budem bez škvrny a čistý od veľkého hriechu." Ž 19,14  

Pane obdaruj nás pokorou, aby sme prinášali potešenie tým, s ktorými sa dnes stretneme. Nech zostaneme v Tvojej blízkosti. Amen.

Pôstna výzva - Exodus - 90 dní odriekania

13.1.2022 

90 dňový pôst. Termín na prihlásenie sa je do 15.1.2022, takže ak vás to zaujalo, poďte. Pôstna výzva začína 17.1. a končí na Bielu sobotu 16.4.

Exodus muži

https://exodus90.com/sk/

Exodus ženy

https://efata.sk/zenska-postna-vyzva/

 

Láska prekonáva každý strach

12.1.2022

Láska prekonáva každý strach - o. Dominik Chmielewski

https://www.youtube.com/watch?v=5q8_5AGj5NQ

Žiť pre Boha

12.1.2022

Žiť pre Boha

Máme hrešiť, aby sme zažili milosrdnú lásku Božiu? Nie! Ako môžeme žiť my, ktorí sme sa pre hriech stali smrteľnými? Boli sme pokrstení v mene Ježiša Krista. Tak ako Kristus vstal, máme aj my vstať po páde do hriechu a žiť ako noví ľudia. S ním sme sa zjednotili v smrti, zjednoťme sa s ním aj v jeho zmŕtvychvstaní. Spolu s ním sme boli ukrižovaní, aby telo, ktoré ovláda hriech bolo zničené a nezostali sme tak otrokmi hriechu. 

Keď sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť. Nad zmŕtvychvstalým Kristom smrť nemá viac moc. Spolu s jeho smrťou zomreli všetky hriechy.

Zomrieť raz navždy hriechu - žiť pre Boha v Ježišovi Kristovi.

Dajme svoje údy ako zbrane spravodlivosti do služby Bohu. Hriech nech nepanuje nad nami, pretože nestojíme pod zákonom, ale pod milosťou.

Zdroj: Rim 6,1-14

Bližšie k tebe Bože môj

17.12.2021

Byť blízko pri Bohu, to je túžbou každého veriaceho.

On sa na nás pozerá ako Otec.

Môžeme k nemu prísť kedykoľvek.

K nemu Pánovi neba a zeme, hôr, morí,... 

S ním kráčajme do večnosti.

Pesnička v nemčine - Näher zu Dir - Bližšie k Tebe

Zdroj:  https://www.youtube.com/watch?v=XbkI0aGo62c

 

Vyvoľ si život

16.12.2021

"Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo." Dt 30,19

Rozhodujeme sa denne. Začína sa to už zvonením budíka: vstanem alebo si ešte poležím? Čo si oblečiem? Čo budem raňajkovať? Ako pôjdem do práce? Ide o jednoduché, ale aj o ťažšie rozhodnutia.

Spriatelím sa s týmto človekom? Prijmem novú pracovnú ponuku?

Niektoré rozhodnutia nás ovplyvňujú iba na moment, iné ovplyvnia celý náš život. Jedni zvažujú momentálnu situáciu, možnosti,  dôsledky svojho rozhodnutia, píšu si na lístky argumenty pre a proti. Tí druhí sa rozhodujú spontánne.

Urobili sme už najdôležitejšie životné rozhodnutie?

Vybrali sme si večný život, ktorý nám ponúka Boh skrze Ježiša Krista?

 "Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev." Jn 3,36

Rozhodnime sa teda pre Ježiša Krista, Božieho Syna a nášho Vykupiteľa. Spojme sa s ním cez osobnú modlitbu. Otvorme mu  srdcia a prijmeme ho za svojho osobného Spasiteľa. On nám odpustí hriechy a daruje nám večný život.

Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná

 

Počúvať Boha

14.12.2021

Počúvať Boha

Rád počúvaš? Ktorých ľudí počúvaš rád/nerád? Ktoré témy počúvaš rád/nerád?

„Každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči." Jak 1,19

V dnešnej dobe je veľa tých, ktorí rozprávajú, ale len málo tých, ktorí počúvajú. Prežívame náročné obdobie. Mnohí z nás zostávajú v karanténe - keď nemáme zdravotné problémy - máme tak viacej času na to, aby sme sa zastavili a uvedomili si samých seba, to ako žijeme, ako budujeme svoj vzťah s Bohom. Máme čas na čítanie Božieho slova, na modlitbu, rozjímanie, na spojenie sa s kamarátmi, či s rodinou prostredníctvom telefonickej, mailovej, či inej formy komunikácie...

Podstatné je, že máme priestor načúvať tomu, čo nám Boh chce povedať.

Napriek tomu, že tento čas je časom obmedzení, je aj časom mnohých požehnaní. Sme schopní vnímať v tom všetkom Božie milosrdenstvo s nami?

 

 

Pokánie

3.12.2021

"Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy." Sk 3,19

 

Existujú dve cesty - cesta života a cesta smrti. Na konci cesty života zažijeme nádheru neba, na konci cesti smrti je úplná temnota.

Čo máme robiť?

Obrátiť sa k Bohu a veriť vo Vykupiteľa Ježiša Krista, aby sme tak našli  cestu života. 

Kedy?

Najlepšie hneď teraz. 

Horiace srdce

2.12.2021

"Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi."

Lk 24,15

Učeníci kráčajúci do Emauz boli plní beznádeje. Očakávali, že Kristus ich vyslobodí spod nadvlády Rimanov, ale namiesto toho ho ukrižovali. Ježiš ich pozoruje, prichádza k nim, rozpráva sa s nimi o tom, čo prežívajú. Postupne im vysvetľuje písmo Starého Zákona, ktoré sa na neho vzťahuje. Učeníci ho pozývajú, aby s nimi zostal, pretože sa zvečerilo. Spoznávajú ho až pri lámaní chleba.

Aj my sme často sklamaní, keď život nejde podľa našich predstáv. Ježiš vie, na čom zakladáme našu vieru. Vidí, keď sa ocitneme v slepej uličke. Pretože nás miluje, usiluje sa nás vyviesť z nej.

Ako mu môžeme pomôcť? 

Tak, že upriamime svoju pozornosť na Ježiša.

Musíme sa tak - ako sa emauzskí vrátili do Jeruzalema, vrátiť k tomu, ktorý je naším základom, cieľom, naplnením

k Ježišovi.

Potom budú naše srdcia horieť láskou a budeme radostne očakávať Pánov príchod.

 

 

Vzťah k Ježišovi je naj

29.11.2021

Kým je pre mňa Ježiš - prednáška Vojtěch Kodet

http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/1.%20Kym%20je%20pro%20me%20Jezis-070121.mp3

Zdroj: vojtechkodet.cz

Božia ochrana

26.11.2021

"Lebo ty si mi život zachránil pred smrťou a nohy pred pádom, aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich."

Ž 56,14

Príbeh: Počas jednej noci videl rušňovodič človeka s roztvorenou náručou na koľajniciach. Zastavil vlak, vystúpil, ale nikoho nenašiel. Zobral lampáš a šiel sa prejsť po koľajniciach, aby zistil, čo to mohlo byť. Ako kráčal, zistil, že most, po ktorom mal vlak prejsť spadol. Keby nebol zastavil, boli by všetci cestujúci vo vlaku spadli do rieky a zahynuli by tam. 

Nakoniec zistil, že nočný motýľ, ktorý sa zalepil na predné svetlo rušňa sa snažil mávať krídlami, aby sa vyslobodil. Rušňovodičovi sa tento obraz zväčšil.  Náhoda? Sám Pán Boh poslal toto zviera, aby tak zachránil ľudí.

 

Nevracajme sa k starým hriechom - žime múdro

25.11.2021

"Ak sa teda tí, čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta, znova do nich zapletú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok." 2 Pt 2,2

Dajme si pozor, aby sme nepatrili k tým, ktorí sa od poznanej pravdy odvracajú a uprednostňujú to, čo je na zemi, pred tým, čo je v nebi.

Svätý Jozef, oroduj za nás!

Boh nás má rád

19.11.2021

"Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, on, Pán neba a zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou. Ani mu neslúžili ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, on dáva všetkým život, dych a všetko." Sk 17,24-25

"Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: "Veď aj jeho pokolenie sme."

Sk 17,28

 

Môj Vykupiteľ žije

BOH – JEDINÁ NÁDEJ

Jób 19, 23 - 27:

"Bár by moje slová napísané boli, vryté do dosky spiežovej, bár by ich rydlom železným a olovom navždy vrýpali do skaly! Som presvedčený, že môj Obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený a zo svojho tela Boha uvidím. Vtedy ho ja, veru, ja sám uvidím. Moje oči ho uzrú, a nie iný. Mne srdce vnútri túžbou zmiera..."

 

Privinúť sa k Pánovi

26.10.2021

"Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou."  Ž 63,9

Pán sa o nás stará. Priblížme sa k nemu a zotrvajme v jeho blízkosti.

Jn 8,51

25.10.2021

"Amen, amen, hovorím vám: Ak niekto zachováva moje slovo, neuzrie smrť naveky." Jn 8,51

Milosťou sme spasení. Kto žije bez Boha v hriechu - je duševne mŕtvy. Keď sa obráti a uverí v Boha bude zachránený.

Milovať, poznať

3.9.2021

"Ľudí a ľudské záležitosti musíme poznať, aby sme ich mohli milovať. Boha a Božie záležitosti musíme milovať, aby sme ich mohli poznať." Blaise Pascal 

Boh je väčší ako naše srdce

1.7.2021

1 Jn 3, 19 – 21: „Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu."

1 Jn 3, 16-18 – Z toho, že Ježiš za nás položil život sme spoznali, čo je láska. Sme pozvaní, aby sme nemilovali len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Spoznanie toho, že sme milovaní nám prináša pokoj do srdca. Naše srdce nám často vyčíta, obviňuje nás natoľko, že sa nepovažujeme za dosť dobrých, ale Boh je väčší ako naše srdce. On vie všetko. Pozná nás v plnej pravde. My poznávame len sčasti, on nás pozná úplne. Ak máme dôveru v Boha prijímame sami seba takých, akí sme. Cítime, že sme milovaní bez podmienok, nezištne.

Človek skrytý v srdci

30.6.2021

1 Pt 3,4: „ale človek skrytý v srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom."

Boh vidí do nášho srdca, do jeho hlbín. Tichý a pokojný duch je neporušiteľný:

Mt 5,5: „Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme."

Mt 5,9: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi."

Ticho, pokoj, pokora – Mária – dobrá žena – sen každého muža?

Ak nosíme pokoj vo svojich srdciach – zachováme si vnútorný pokoj a dokážeme upokojiť aj ľudí, s ktorými sa stretávame.

Pravda očisťuje dušu

29.6.2021

1 Pt 1,22: „Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte!"

Pravda očisťuje dušu. Láska žitá v pravde – neklamem, nie som pokrytec, som úprimný, vrúcne milujem.

1 Pt 1,23: „Znovuzrodili sme sa Božím slovom živým a večným."

1 Pt 1,25: „Pánovo slovo trvá naveky."

 

Priblížte sa k Bohu

28.6.2021

Jak 4,8: „Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ."

Jak 5,8: „Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje."

Nebyť rozpoltený, usilovať sa žiť v Božej blízkosti, obmyť si ruky, očistiť si srdcia, zbaviť sa nečistoty, usilovať sa o svätosť. Trpezlivo sa pripravovať na Pánov príchod.

Čo ma privádza k Bohu? Čo ma od neho odlučuje?

Zákon v srdci, v mysli

27.6.2021

Hebr 3, 12: „Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha."

Hebr 10, 16: „Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle." (Porov. Jer 31,33)

Neodpadnúť, zostať verný. Nemôžem odpadnúť od viery, pretože zákon mi bol vpísaný do srdca. Tak aj prví učeníci nemohli nehovoriť o tom, čo zažili s Ježišom.

? Čo ma drží vo viere? Mám niečo, čo ma odvádza od Boha?

Láska osviežuje

26.6.2021

Flm 1, 7: „Mal som totiž veľkú radosť a útechu z tvojej lásky, brat môj, pretože si osviežil srdcia svätých."

Láska osviežuje. Zamilovaní ľudia sú plní chuti do života – všetko im ide akosi ľahšie – sú nadšení a svoju radosť šíria okolo seba. Navzájom sa učia nové veci a rastú v tom, v čom sa im predtým nedarilo alebo na to nemali odvahu. Láska im osviežuje srdcia, mysle, telo – sú naplnení životnou energiou.

Otcova láska

25.6.2021

2 Tim 2,22: „Chráň sa mladíckych žiadostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána."

Jn 2,15: „Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska." Pán nás pozýva, aby sme sa usilovali o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca hľadajú Pána.

? Čo znamená žiť v láske?

Láska - cieľ prikázania

24.6.2021

1 Tim 1,5: „Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery."

Úprimná láska vychádza zo srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery. Cieľom prikázania je láska. Teda láska je to, čo máme žiť – milujme sa navzájom.

Jn 13,34-35: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať."

Vďačnosť

23.6.2021

Kol 3, 15: „A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!"

Sme povolaní pre pokoj a vďačnosť. Človek, ktorý je pokojný šíri pokoj okolo seba. Človek, ktorý je vďačný je pre nás inšpiráciou, aby sme si vážili všetko to, čo dostávame.

? Za čo som vďačný?

Boží pokoj

22.6.2021

Flp 4, 7: „A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi."

Boží pokoj nemôžeme pochopiť – môžeme ho zažiť. Keď nás napĺňa – netrápi sa ani naša myseľ ani naše srdce, pretože v nich pôsobí a chráni ich.

? Kedy zažívam Boží pokoj? Čo?, kto? ma dokáže upokojiť?

Účasť na živote iných

21.6.2021

Flp 1, 7: „A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia."

Flp 1,1-11 – modlitba za bratov. Koho nosíme vo svojich srdciach? Ľudí, ktorých milujeme, na ktorých nám záleží. Oni sa zúčastňujú na našom požehnaní, na milostiach, ale aj na našom trápení – okovách. Aj my spolu s nimi prežívame to, čím žijú.

? Obraňujeme radostnú zvesť a utvrdzujeme sa v nej – prirodzeným spôsobom – žijeme v hodnotných vzťahoch?

Zakorenení v láske

20.6.2021

Ef 3,17: „aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v

láske,"

Ak bude Kristus prebývať v mojom srdci budem zakorenený a upevnený v láske.

? Viera = láska = Boh? Ak budem mať vieru, budem mať lásku, budem mať Boha vo svojom vnútri.

Označení pečaťou

19.6.2021

2 Kor 1, 22: „on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha."

2 Kor 1, 12-14 – Božie prisľúbenia sú „áno" – Boh nás posilňuje – označil nás svojou pečaťou – krstom sme dostali nezmazateľný znak, že patríme Kristovi – záruku máme v nebi, zálohu v tom, že nám bol daný Duch Svätý.

? Patrím Kristovi, čo to pre mňa znamená?

Nádej nezahanbuje

18.6.2021

Rim 5, 5: „A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali."

Láska Božia je rozliata v našich srdciach. Život bez nádeje nás zahanbuje – možno sa obviňujeme z toho, že sme niečo nedokázali, možno strácame silu kráčať ďalej. Ale v nádeji sme spasení – nádej nás dvíha, povzbudzuje, Duch Svätý prúdi cez nás.

? Dovolím Božej láske, aby sa usídlila v mojom srdci, dovolím Duchu Svätému, aby cezo mňa prúdil a prinášal nádej do môjho života?

Viera očisťuje srdcia

17.6.2021

Sk 15, 8 - 9: "A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia."

Boh vydáva svedectvo tým, že dáva Ducha Svätého bez rozdielu. Vierou očistil ich srdcia.

? Aké pocity v tebe vyvoláva to, že Boh ťa prijíma takého aký si? Pozná tvoje srdce.

(sloboda)

Veríš?

16.6.2021

Sk 8, 37: „Filip mu povedal: „Ak veríš z celého srdca, slobodno." A on odpovedal: „Verím, že Ježiš Kristus je Boží syn." "

Viera sa mnohokrát spomína pri uzdravení (žena trpiaca na krvotok, uzdravenie stotníkovho sluhu, ..., viera ako horčičné zrnko prenáša vrchy,..)

? Veríš, že to o čo Pána prosíš dostaneš?

Jedno srdce

15.6.2021

Sk 4, 32: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné."

Vždy ma fascinoval život prvých kresťanov. Ani nie tak to, že mali všetko spoločné, pretože pochádzam z rodiny s tromi súrodencami, s ktorými sme sa delili o jeden bicykel, či jedny lyže. Skôr ma zaujíma to, že mali jedno srdce a jednu dušu.

? Čo to znamená – mať jedno srdce a jednu dušu? (boli na jednej „vlnovej dĺžke")

Čo máme robiť?

14.6.2021

Sk 2, 37: „Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť, bratia?""

Tieto slová sú súčasťou prvej Petrovej kázne, keď hovoril o tom, že Ježiša ukrižovali tí, ktorí ho počúvali. A Boh Ježiša urobil Pánom a Mesiášom.

Často zažívame bolesť z toho, čo sme niekomu povedali, či urobili. To čo sme povedali, či urobili už nevieme zmeniť.

? Čo môžeme urobiť pre zmiernenie následkov zla, ktoré sme spôsobili blížnym?

Radostné srdce

13.6.2021

Jn 16,22: „Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme."

V spomienkach sa často vraciam k slovám môjho múdreho otca – nech odpočíva v pokoji – ktorý hovoril: „Koleso života sa krúti – raz si hore, raz dole." Rovnako prežívame dobré i zlé. Keď zažijeme dobré s Pánom sme naplnení radosťou, ktorá je bohatšia ako radosť zo stretnutia s človekom. Máme pocit, že zažívame kúsok neba na zemi.

? Niekedy nás ničia nenaplnené túžby. Ako môžeme prekonať tzv. „búrku citov, emócií"?

Horiace srdce

12.6.2021

Lk 24, 82: „Tu si povedali: "Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?"

Tento text hovorí o stretnutí Ježiša s emauzskými učeníkmi. Keď zažijeme prítomnosť Pána „horí" – pookreje naše srdce – je naplnené radosťou natoľko, že prekypuje a šíri ju okolo seba.

? Čo pre teba znamená stretnutie s Ježišom?/spoločenstvo veriacich?

Máriino tajomstvo

11.6.2021

Lk 2,19: „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich."

Lk 2,51: „Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.  A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci."

Udržať tajomstvo vo svojom srdci nie je ťažké. Máme na mysli dôveru, ktorú nám spolu s tajomstvom odovzdal ten, ktorý nám ho prezradil. Dôvera medzi nami buduje vzťah – je to vzácny dar.

Často však vo svojom srdci nosíme bolesť z toho, čo nám urobili iní, čo sme si spôsobili sami svojím konaním alebo čo sme dostali „do vienka".

? Aké máme možnosti – čo môžeme robiť s tým, čo zaťažuje naše srdce? (modlitba,rozhovor,.)

Požehnanie

7.6.2021

Požehnanie

Nm 6,24-26: "Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!"

 

Ohováranie

21.5.2021

Ohováranie - čierna mágia - spôsobuje to, čo vírus v počítači. 

Je vytvorený s úmyslom škodiť. 

Komunikácia nás zbližuje. Ak vidíme, že sa niekto cíti tak zle ako my 

- sme mu bližšie. Trápenie má rado spoločnosť.

Príklad:

Príde nový učiteľ. Niekto o ňom povie, že je namyslený. Ostatní si tento názor privlastnia. Začnú vidieť učiteľa očami toho, kto ho ohováral. Znenávidia školu - obviňujú učiteľa, nie ohováranie.

Užitočné ticho

20.5.2021

Niekedy niečo povieme, ale nemyslíme to tak. Napr. unavená mama po práci nakričí do dcéry, ktorá si s chuťou spieva a pridáva na intenzite zvuku, že spieva otrasne. Dcéra prestane spievať, žije v tom, že spieva naozaj veľmi zle.Kedykoľvek počujeme nejaký názor, uveríme mu, uzatvárame dohodu, ktorá sa stáva súčasťou nášho systému viery - dcéra vyrastie - má pekný hlas, ale nespieva, pretože verí tomu, čo jej povedala mama.

Jn 8,32: "Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."

Jediné, čo nás môže vyslobodiť je pravda.

Nehrešiť slovom

19.5.2021 

Ak niekto o nás niečo povie, môže nás to poznačiť na celý život. 

Hriechom, ktorý spáchame, ubližujeme predovšetkým sebe.

Vedie nás to k sebaodmietaniu.

Nehrešiť slovom znamená:

 • nepoužívať slovo proti sebe ani proti iným
 • využívať svoje schopnosti v smere pravdy a lásky k sebe
 • zbavovať sa emocionálneho jedu, ktorý je v nás.

 

Najlepší učiteľ

18.5.2021

Božie stvorenie - najlepší učiteľ

"V lesoch sa naučíš viac ako z kníh. Drevo a kameň ťa naučia tomu,

čo sa od učiteľa nenaučíš." Bernhard von Clairvaux

Slovo je dar

17.5.2021

Slovo je dar, ktorý prichádza od Boha (Jn 1,1).

Vyjadrujeme ním tvorivé schopnosti, všetko s ním vyjavíme - o čom snívame, čo cítime, kým skutočne sme.

Slovo nie je len zvuk - symbol - je to sila, ktorú máme v komunikácii na rozmýšľanie a tiež aj na vytváranie situácií v živote.

Slovo - najmocnejší nástroj - dokáže vytvoriť nádherný sen - oslobodzuje, alebo všetko zničiť - zotročuje.

Jedno slovo môže zmeniť životy miliónov ľudí.

Pravda vyslobodzuje

16.5.2021

Božie slovo preniká do hĺbky duše, súdi,

nie aby odsúdilo, ale aby oslobodilo, oddelilo pravdu od lži, zachránilo z moci všetkého, čo nevedie k životu

- Jn 8,32: poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." 

V našom vnútri je najkrajšia podoba, ktorú Boh do nás vložil. Originál, ktorý vzišiel z jeho ruky. Božie slovo osekáva, čo je navyše.

Dotyk s Božím slovom

15.5.2021

Základný chybný postoj k Božiemu slovu je ten,

že nad ním špekulujeme len rozumom.

Musíme nechať Božie slovo, aby k nám, k našej mysli,

ale predovšetkým k nášmu srdcu hovorilo.

Keď sa nás Pán dotkne svojím slovom,

musíme sa pýtať, čo nám chce tým povedať – či nás chce povzbudiť,

potešiť, osvietiť alebo napomenúť.

Pripravené srdce

14.5.2021

Boh zjavuje tajomstvo Božieho kráľovstva maličkým – pokorným.

Je potrebné pripraviť pôdu – srdce na prijatie Božieho slova

(porov. podobenstvo o rozsievačovi).

Srdce môže byť zaťažené nestriedmosťou, smútkom, bolesťou.

Sú to prekážky, ktoré je treba odstrániť, odovzdať Pánovi.

Do obsadeného srdca nevstúpi Božie slovo.

Stretnutie so živým Kristom

13.5.2021

Ono je východiskovým bodom každej pravej kresťanskej modlitby.

Modlitba má byť stretnutím so živým Kristom – On je tým Slovom

– prihovára sa k nám cez Božie slovo. Poznanie Božieho slova naspamäť – jedno z najväčších pokušení – Jn 9,24: „Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: "Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešnik." " 

Poznali Písma, vedeli, že príde Mesiáš,

ale keď prišiel – neprijali ho.

Život z Božieho slova

12.5.2021

Človek žije každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst. Mannu si Izraeliti nemohli nazbierať dopredu do zásoby, odložiť na ďalší deň,

ani Písmo sa nečíta vopred - treba sa ním sýtiť každý deň.

Božie slovo uvádza do dôverného vzťahu s Kristom.

Slovo - chlieb života

11.5.2021

Slovo je chlebom života – nie zákuskom.

Mt 4,4: „Napísané je: "Nielen z chleba žije človek,

ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.""

Dt 8,3: „Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst." 

Posväť ich pravdou – Slovo = Pravda

10.5.2021

Posväť ich pravdou – Slovo = Pravda

Jn 17,17: „Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda."

Božie slovo nás vnútorne posväcuje.

Slovo má moc budovať  - Sk 20,32: „A teraz vás odporúčam

Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými

posvätenými." 

Tam, kde sa zvestuje skutočné evanjelium, tam rastie viera,

stmeľuje sa obec veriacich. 

 

Božie slovo - živé a účinné

7.5.2021

Prvé a posledné slovo evanjelia je láska Božia k človeku.

Boh necháva hospodára zasiať semeno, ale vzrast mu dáva on.

Mk 4,26-27: "Ďalej hovoril: "S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie."

Žime z Božieho slova. 

Viera je z počutia Božieho slova.

Ono vieru prebúdza a oživuje.

Ak chceme mať v sebe Boží život musíme sa živiť Božím slovom.

Božie slovo je ešte potrebnejšie (ako pre mníchov) pre tých veriacich, ktorí žijú uprostred sveta.

Poslušnosť Božiemu slovu spôsobuje, že nežijeme naprázdno.

Ž 1,3: "Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká." 

Múdry muž dňom i nocou rozjíma nad Božím zákonom – darí sa mu všetko, čo koná. Boh sľubuje naplnený život tým, ktorí rozjímajú nad Božím slovom a uchovávajú si ho v srdci. Nevyznáme sa v sebe.

Božie slovo je zdrojom múdrosti - Sir 1,5: "Prameňom múdrosti je slovo nebeského Boha a jej cesty sú večné zákony. "

Božie slovo je na poučenie a výchovu - 2 Tim 3,15-17: "Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."

Zdroje: Vojtěch Kodet: Učedníctví, https://biblia.sk/citanie/ssv)

Tvoj deň

Tvoj deň môže byť takýto:

"Ako nádherne dnes svieti slnko. Privriem oči, aby som si vychutnal jeho teplo!"

Dobré, že si mi urobil mlieko. Opäť niečo nové!

Iná lyžica. Dnes samé prekvapenia! 

A ten veľký chlieb! Chutí znamenite!

Ešte si musím očistiť topánky. Daj, očistím spolu aj tvoje.

Písomnú prácu z matematiky nemám veľmi rád, ale ona má svoju výhodu - nedostaneme žiadnu domácu úlohu!

Prečo sa chce Lukáš vždy so mnou rozprávať? Pravdepodobne nemá žiadneho kamaráta. Niekedy ho pozvem ku nám! Čo na to povieš mama?

Ďakujem, že si mi pripravila to modré tričko! Ďakujem za všetko!"

Aj to čo môže vyzerať zle, môžem zmeniť na lepšie, či dobré.

Láska je...

2.4.2021

Povinnosť bez lásky ťa robí mrzutým,

zodpovednosť bez lásky ťa robí bezohľadným,

spravodlivosť bez lásky ťa robí tvrdým,

múdrosť bez lásky ťa robí falošným,

poriadok bez lásky ťa robí malicherným,

česť bez lásky ťa robí domýšľavým,

majetok bez lásky ťa robí lakomým,

viera bez lásky ťa robí fanatickým.

Život bez lásky je nezmysel,

ale život v láske je šťastie a radosť.

Nauč sa hľadať v sebe silu,

aby si zmenil veci,

ktoré zmeniť nemôžeš.

A múdrosť ti pomôže,

aby si ich vedel od seba rozlíšiť.

LÁSKA ... to je byť tu pre iného.

 

Kristovo kráľovstvo

1.4.2021

Kristovo kráľovstvo

 • je v nás ... v ňom žijeme, hýbeme sa a sme ....

Kráľovstvo spravodlivosti 

 • kráľovstvo Božie je v tebe, ak hľadíš nezaujate na osobu a máš rovnakú mieru pre každého

Kráľovstvo lásky

 • krákráľovstvo Božie je v tebe, ak láska a dobrota je tvojím zákonom

Kráľovstvo pokoja

 • kráľovstvo Božie je v tebe, ak nie si človekom konfliktov a roztržiek

​Kráľovstvo pravdy

 • kráľovstvo Božie je v tebe, ak úprimne hľadáš pravdu o sebe, o blížnych, o svete, ​o Bohu

Kráľovstvo života

 • kráľovstvo Božie je v tebe, ak iných nezotročuješ, ale pomáhaš rozvíjať ich život

​Kráľovstvo milosti a svätosti

 • kráľovstvo Božie je v tebe, ak každodenne rastieš a upevňuješ svoje priateľstvo

s Bohom

Pán prichádza

31.3.2021

Pán prichádza tam, kde žiješ ty aj ja. Na našu zem, kde zápasíme, víťazíme, prehrávame, milujeme, túžime.

Pán prichádza a prináša nám svoje Slovo.

Slovo

 • o pravde - ktorá jediná a istá je skrytá v Bohu
 • o láske - ktrorá rastie vtedy, keď sa rozdáva
 • o kríži - ktorý ťa nemusí okradnúť o úsmev
 • o šťastí - ktoré nájdeš v pokoji vlastného svedomia
 • o utrpení - ktoré má silu prehĺbiť tvoju ľudskosť.

Pán prichádza, aby náš život dostal svetlo a bohatší zmysel.

 

Nevzdávaj sa - ži!

15.3.2021

Zázrakom Boh nesupluje našu aktivitu – nerobí veci úplne za nás, ale skrze nás. Vedie nás k tomu, aby sme počúvali, povzbudzuje nás, aby sme veci nevzdávali – zvlášť – povolanie, život, rozhodnutie pre Krista – lásku, vieru, nádej.

(Zdroj: Vojtěch Kodet - Učedníctví).

Daj sa mi napiť

11.3.2021

Daj sa mi napiť - Vojtěch Kodet

Keď sa ľudia s nami stretnú, máme im dať piť. Nedávame zo seba. Mali by sme čerpať z prameňa živej vody - z Krista. Jeho láskou máme milovať druhých. 

Prednáška o stretnutí Ježiša so Samaritánkou, o našom stretnutí s ním:  https://www.youtube.com/watch?v=Ga5tlo9S-eY

Ticho

Keď budeme ticho, keď nedovolíme, aby na nás doliehali rušivé vplyvy zvonka, prídeme sami k sebe. Potrebujeme ticho, aby sme boli sami sebou. Prežívanie ticha je spojené s podmienkami. Prvou podmienkou je zostať stáť - rozhodnem sa, zastavím sa, zostanem bez pohybu. Vtedy sa vo mne prebudí hlad.

Ticho živí dušu. V mlčaní sme sýtení túžbou, ktorá nás privádza k vnútornému bohatstvu našej duše. V tichu zostanem taký, aký som. Prichádzam k vlastnému srdcu.

V tichu si oddýchne duša aj telo. Ticho čistí a vyjasňuje. V tichu sa stretávam s pravdou o sebe. V stretnutí s Bohom, ktorý ma bezvýhradne prijíma, dokážem ticho vydržať. Ticho je pre mňa miestom najhlbšieho stretnutia s Bohom. Sedím v jeho prítomnosti, obklopený jeho uzdravujúcou a milujúcou blízkosťou. V tichu sa cítim byť celkom a úplne milovaný.

Zdroj: Anselm Grün - Hľadanie vnútornej rovnováhy, porov. s. 125-128. 

 

 

Prítomnosť

26.2.2021

Pozri sa pozornejšie na Božie prisľúbenia a nájdeš liek na fatalizmus a beznádej; je to viera, nádej a láska.
Ezechiel nám hovorí, že všetko závisí od toho, čo urobíme práve teraz!

 • Možno sme v minulosti robili zlé veci, ale ak sa od nich práve teraz odvrátime, pretože si vo svojich srdciach vysoko ceníme pokánie, sme v bezpečí.

 • Ak sa rozhodneme byť zlí, odmietneme zmeniť svoje spôsoby a budeme pokračovať vo svojej bezbožnosti, potom sme zavrhli Božiu milosť a vybrali sme si cestu, ktorá vedie k smrti.

 • Ak odovzdáme všetky svoje myšlienky a skutky vedeniu Ducha Svätého, a potom urobíme svoje maximum, to stačí. Boh vezme našu obetu a použije ju pre náš vlastný život.

(Výber z biblických zamyslení od Vicky a Roberta de Hoxar).

Svätosť

25.2.2021

Buďme normálni – buďme svätí – nemáme splynúť z davom. 

Nasledovanie Krista nesie v sebe odvahu – nebyť vo všetkom ako tí druhí, vedieť sa odlíšiť.

Zostať na pozícii lásky a pravdy.

Svätosť:              

 • ontologická – cez krst patrím Kristovi
 • morálna – sa stáva skutočnosťou, keď dovolím Bohu skrze Ducha, aby ma viditeľne pripodobňoval Kristovi - východní kresťania volajú svojich svätých prepodobnyje - veľmi podobní Kristovi.

(​Zdroj: Vojtěch Kodet: Učedníctví)

Svätá omša za odvrátenie koronakrízy - 25. februára o 7.00 hod, TV LUX

CCEE (Rada európskych biskupských konferencií) iniciovala projekt postupného slávenia svätých omší za odvrátenie koronakrízy. KBS sa do projektu tiež zapojila.

Svätá omša zo Slovenska sa bude sláviť dňa 25. februára (vo štvrtok) o 7.00 hod. Prenášať ju bude televízia LUX.

Prosíme, aby sme sa podľa možností do tejto prosby zapojili.

Kajať sa, robiť pokánie

Kajať sa, robiť pokánie… opustiť zlú minulosť, vysporiadať sa s ňou a pre prítomnosť i budúcnosť si zvoliť cestu dobra. V procese ozajstného pokánia sme obžalovanými. My sme popáchali zlo, hriechy – myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobra…  Ako kajúcnici by sme mali uznať, pochopiť a precítiť veľmi úprimne a hlboko, že sme spáchali zlo, že je to naša vina a že si objektívne naozaj zaslúžime primeraný trest. Obhajcom v tomto procese by nám mal byť Ježiš. Nezahmlieva, nezľahčuje vinu, nehľadá výhovorky… Zlo sa naozaj stalo… trest by bol zaslúžený… No má čo ukázať na našu obhajobu: rany na rukách, nohách a boku… „Aj za tieto hriechy, akokoľvek boli zlé, som ja zomrel na kríži!" A sudca, ktorým je sám Nebeský otec, vynáša omilosťujúci rozsudok: „Nevinný! Hriechy sú odpustené!"

(Zdroj: www.kňazi.sk)

Milosť

20.1.2021

„Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar." Ef 2,8

Ten, kto bol spasený Božou milosťou sa môže tešiť z viacerých dôvodov:

 • Odpustené hriechy: „Píšem vám, deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy." 1 Jn 2,12
 • Zmierenie s Bohom: „A tak ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista." Rim 5,1
 • Prijatie do Božej rodiny: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno." Jn 1,12
 • Istota svätosti: „Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky." Jn 10,28

Ten, kto bol spasený Božou milosťou môže rozvíjať osobný vzťah s Bohom:

 • Modlitbou: Veriaci hovoria s Bohom. Ďakujú mu za spásu a za všetko dobré, čo denne prežívajú. Prosia ho o pomoc, silu a usmernenie v živote. Leží im na srdci spása neveriacich, za ktorých sa modlia.
 • Čítaním Biblie: Pre spasených je požehnaním, keď môžu denne čítať Bibliu. Boh im cez ňu hovorí ako majú žiť na jeho česť a slávu.

Z Božieho slova sa učíme lepšie poznávať Ježiša Krista, ktorý čoskoro opäť príde, aby nás vzal k sebe do neba.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila a upravila Mgr. Monika Skladaná)

Pozerám na nebesia a očakávam

19.1.2021

„Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky." Jn 10,29

 

V Božích rukách sme v bezpečí. V ňom máme útechu v utrpeniach a pomoc v súženiach. V dobrých aj zlých časoch sa pozeráme na nebesia s dôverou. Nebeský Otec nám s láskou pomáha znášať náročné skúšky. Sme povzbudení tým, čo pre nás robí, keď máme starosti. Uvedomujeme si, že obdobie, keď sa nám darí, prežívame len vďaka jeho milosti, je to dar.

Pozeráme na nebesá a trpezlivo očakávame Ježišov druhý príchod. Prv než vyjde ranná zornička, upierame oči k nebu a tešíme sa na večnosť.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir – Manuel Seibel, preložila a upravila Mgr. Monika Skladaná)

Obrátenie

18.1.2021

Sk 26,18: „Otvoriť im oči, aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa."

Obrátenie

Boh necháva ohlasovať a rozširovať dobré posolstvo o svojej zachraňujúcej milosti, aby sa ľudia k nemu obrátili. Prijíma každého z nás, ktorý pred ním prijme svoj stratený stav, obráti sa k nemu s vyznaním svojich hriechov a usiluje sa polepšiť. Podkladom k tomu je dielo spasenia, ktoré zavŕšil Ježiš Kristus na kríži. Obrátenie k Bohu je rozhodujúci krok pre človeka. Prejavuje sa v ďalšom živote a vo večnosti.

 • Ide o výmenu tmy za svetlo. Najprv sa nachádzame v moci Satana, ktorý hriechmi zvádza ľudí a strachom zo smrti ich drží vo svojej moci. Osobnou vierou v Ježiša Krista však budeme oslobodení z moci zlého ducha a privedení k Bohu. Od tohto okamihu sa zdržiavame v jasnom svetle Božej prítomnosti a smieme sa tešiť z jeho lásky.
 • Pri obrátení sa deje ešte ďalšia premena: Boh sníma z nás všetky previnenia, keď vyznáme svoje hriechy a veríme v Spasiteľa Ježiša Krista a daruje nám podiel na dobrodeniach Božieho ľudu. Teda vieme, že všetky naše hriechy sú odpustené a nemusíme sa nikdy viac obávať Božieho súdu. Súčasne vlastníme duševné požehnanie: Sme Božie deti, prebýva v nás Duch Svätý a patríme k spaseným.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná)

Priateľské zaobchádzanie

15.1.2021

Keď sa rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi menom Júliusovi z cisárskej kohorty." Sk 27,1

Priateľské zaobchádzanie

Pavol bol väzeň. Nemohol viac voľne nakladať so svojím životom. Iní rozhodli kedy a kde má prísť do Talianska. Počas cesty bol pod dozorom rímskeho stotníka Júliusa. Z ľudského hľadiska ide o jeho (Júliusovu) priazeň, či sa Pavol bude mať dobre alebo zle. Tiež zažívame situácie, v ktorých nemôžeme sami presne určiť, čo máme robiť. Na pracovisku alebo vo vojenskej službe iní určujú priebeh nášho dňa. Potom veľa závisí od nadriadených. Ak sú nespravodliví a tvrdí, máme to ťažké. Keď s nami riadne zaobchádzajú, je to pre nás znesiteľnejšie.

Na ceste do Talianska sa loď zastavila v Sidone. V Sk 27,3 sa hovorí: „Na druhý deň sme prišli do Sidonu. Július zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba."

Vo svojej milosti sa Boh postaral o to, aby stotník uväznenému apoštolovi dovolil navštíviť priateľov. Július nemusel dať toto povolenie, ale urobil to, pretože bol k Pavlovi priateľský. Niekedy máme nadriadených, ktorí s nami dobre zaobchádzajú, čo bezpodmienečne nemusia. Ďakujeme za to Bohu, ktorý za tým všetkým stojí a preukazuje nám priateľstvo? Nie je to jeho milosť, ktorá nám z času na čas uľahčuje ťažké situácie?

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná)

Svet

14.1.2021

„Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordánu a utáboril sa aj v Sodome." Gn 13,12

Lót – najväčsí smoliar

Keď sa Abram a Lót museli rozdeliť kvôli veľkým čriedam oviec, tiahol Lót do úrodného údolia Jordánu. Tam sa nachádzalo aj mesto Sodoma, kde bývali veľmi zlí ľudia. Tak sa veriaci Lót vedome vystavil zlému vplyvu bezbožného sveta, ktorý ho nakoniec úplne pohltil.

Keď ďalej čítame jeho príbeh v Biblii, vidíme ako to išlo s Lótom vždy viac z kopca. Na konci zostáva ako veľký smoliar.

 • Cez spojenie so svetom stráca slobodu. Zamotáva sa do sporu a je odvlečený ako zajatec.

(„So sebou vzali aj Abramovho synovca Lota i jeho majetok - býval totiž v Sodome - a odtiahli."Gn 14,12)

 • Cez zlo, ktoré Lót zažije vo svete, stráca svoj vnútorný pokoj. Trýzni svoju spravodlivú dušu tým, čo denne vidí a počuje.

(„Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky." 2 Pt 2,8)

 •  Cez vplyv sveta stráca Lót cit pre dobro a zlo, takže je pripravený vydať svoje dcéry násilníkom.

(„Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!" Gn 19,8)

 • Na základe chýbajúceho vylúčenia zo sveta stráca Lót silu. Pre jeho zaťov je jeho varovanie a vyhrážanie sa súdom iba žartom.

(„Vtedy Lot vyšiel von a povedal svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcéry: "Vstaňte, poďte preč z tohoto miesta, lebo Pán mesto zničí!" Jeho zaťovia si však mysleli, že robí žarty." Gn 19,14)

Naučme sa od Lóta aké zničujúce je pre náš život viery, keď robíme veci spolu so svetom. Preto:

Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska." 1 Jn 2,15

Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha." Jk 4,4

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná)

Prijatie

13.1.2021

„Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny." Ef 2,19

Nájsť srdečné prijatie

Steven prišiel ako mladý africký utečenec do Anglicka. Bol bez štátnej príslušnosti. Podľa jeho domnienky sa narodil v Mozambiku, ale možno tiež v Zimbabwe. Svojho otca nikdy nepoznal a jeho mama sa stratila už veľmi dávno. Bez identifikačného preukazu a bez dokladu o mieste narodenia predstúpil pred policajnú hliadku a žiadal, aby ho zatkli. Väzenie sa mu zdalo byť lepšie ako žiť bez domova, musieť sa pretĺkať bez povolenia k pobytu.

Pred naším obrátením sme boli s ohľadom na náš vzťah k Bohu tiež bez domova a práva. Apoštol Pavol to opisuje v liste Efezanom 2,12: „Lebo v tom čase ste boli bez Krista, mimo izraelského spoločenstva, bez účasti na zmluvách s prisľúbením, bez nádeje a bez Boha na svete."

Predsa potom skrze milosť nastal moment, v ktorom sme sa vydali k Bohu. V ňom sme spoznali našu nespravodlivosť a uverili sme, že jeho Syn Ježiš Kristus niesol trest za nás.

Tak vstúpil do nášho života veľký prelom:

 • Teda sme „spoluobčanmi svätých". Patríme k spaseným, ktorí sú navzájom spojení skrze vieru v Ježiša Krista. S nimi môžeme vytvárať spoločenstvo.
 • Okrem toho máme výhradné právo byť užívateľmi Božieho domu. Naše vzťahy s ním sú v poriadku, takže sa môžeme úprimne zdržiavať v jeho blízkosti. Poznáme Boha ako nášho Otca, ktorý nás miluje.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná)

Zostaň verný

12.1.2021

„Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil." 2 Tim 3,14

Ty ale zostaň verný!

V dnešnom Božom slove je osobne oslovený každý kresťan, aby zostal verný tomu, čo sa z Biblie predovšetkým z Nového zákona naučil.

Čo konkrétne to znamená, nám ozrejmia tieto 2 príklady:

 • Z Božieho slova si sa naučil, že vykúpení nemôžu byť zatratení, pretože to Pán prisľúbil: „Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky." Jn 10,28 Bohužiaľ ale kresťania tvrdia, že človek si nemôže byť istý svojou spásou. Keď s tým budeš konfrontovaný, je potrebné zostať neochvejný a pridŕžať sa večného Božieho prijatia.
 • Pochopil si, že Boh kladie v Biblii podmienku odlúčenia sa od zlého, aby tak veriaci mohli mať spoločenstvo s ním. „A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem." 2 Kor 6,17 Žiaľ mnohí kresťania sa dnes povznášajú a uzatvárajú spojenie so svetom. Nenasleduj ich, ale ži naďalej odlúčený od zlého. Potom zakúsiš radosť spoločenstva s Bohom.

Tieto dva príklady ukazujú, že tak ako v učení aj v praxi ide o to, aby sme zostali pri Božom slove. Často je to plávanie proti príliš silnému prúdu, avšak apoštol hovorí: „Ty ale zostaň verný!"

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná)

Jedinečný

11.1.2021

„Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život." Iz 43,4

Jedinečný

Ty si pre Boha jedinečný

Pretože ťa stvoril, si pre neho veľmi hodnotný. Miluje ťa. Želá si, aby si žil v šťastnom vzťahu s ním. Predsa existuje podstatný problém. Naše hriechy nás oddeľujú od Boha. Táto prekážka sa musí odstrániť, aby sme si mohli vytvoriť osobný kontakt s naším Stvoriteľom. Prvý krok k tomu urobil On sám.

Božia láska je jedinečná

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." Jn 3,16

Sotva to môžeme pochopiť. Božia láska je taká veľká, že On obetoval svojho jediného Syna za nás hriešnych ľudí, aby postavil most k sebe. Ježiš Kristus zomrel na kríži, aby sme my mohli prísť k Bohu.

Božia záchrana je jedinečná

On od nás nevyžaduje žiadne dobré činy. Vyzýva nás k tomu, aby sme verili v Ježiša Krista a prijali ho ako nášho osobného Vykupiteľa. Svojím vlastným životom zaplatil cenu, aby mohli byť naše dlhy splatené. Keď priznáš Bohu svoje viny a veríš v jeho syna Ježiša Krista, dáva sa vzťah k Bohu do poriadku. Dôsledky sú úžasné:

 • Tvoje hriechy sú odpustené.
 • Si milované Božie dieťa.
 • Všetky svoje starosti môžeš predkladať svojmu Bohu a Otcovi.
 • Budeš raz pri Pánovi Ježišovi Kristovi v nebi.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná)

Ženích prichádza

8.1.2021

„O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety." Mt 25,6

Ježiš opäť príde!

V Mt 25 rozpráva Pán Ježiš podobenstvo o 10 pannách, ktoré čakali na ženícha. Keď neprichádzal zaspali. O polnoci sa prebudili na veľký krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety."

Čo nám chce tento príbeh povedať? Na počiatku kresťanských čias veriaci túžobne očakávali návrat svojho Pána. Pekným príkladom sú kresťania zo Solúna, ktorí sa obrátili k Bohu, aby mu mohli slúžiť a očakávali jeho Syna Ježiša Krista z nebies. (1 Sol 1,9.10: "Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych; Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.")

Predsa v priebehu času veriaci poľavili v očakávaní, takže pravda o príchode Pána bola vzdialená a upadla do zabudnutia. Teda kresťanom chýbala nebeská nádej. Ich život bol zameraný iba na zem.

Približne pred 200 rokmi sa Boh postaral o to, aby bola znovu známa kresťanská nádej na príchod Pána. Odvtedy si často navzájom pripomíname prísľub Ježiša Krista: „Prídem čoskoro." Naozaj úplne sústreďujeme naše očakávanie na jeho nádhernú osobu:

Očakávame Toho, ktorý raz z lásky k nám položil svoj život.

Očakávame Toho, ktorý chce byť radosťou a obsahom nášho života.

Očakávame Toho, ktorého uvidíme v nebi a budeme ho večne vzývať.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná)

Myšlienka - 7.1.2021

7.1.2021

„Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: "Ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa učím, aby si mal úspech, čo ťa vediem cestou, ktorou máš ísť." (Iz 48,17) 

Boh chce to najlepšie pre tvoj život. Chceš to tiež? Potom si všimni nasledujúce:

 1. Boh má plán pre tvoj život. V liste Efezanom Pavol píše: „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali." (Ef 2,10) Boh ťa zachránil milosťou. Teda chceš si ho ctiť tak, že budeš žiť dobre? Ako sa to má stať, to je v jeho pláne. Dovolíš mu, aby tento plán uskutočnil?
 2. Boh ti chce ukázať plán pre tvoj život.  Apoštol potvrdzuje: „Preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti." (Kol 1,9) Kúsok po kúsku môžeš vskutku rozpoznávať Božiu vôľu pre tvoj život. Existuje niečo, čo ti v tom prekáža: tvoja vlastná vôľa. Boh ti ponúka pohľad na jeho plán vtedy, keď si pripravený odložiť svoje vlastné želania a poslúchať jeho.
 3. Začni presadzovať Boží plán vo svojom živote. Keď ti Boh ukazuje svoju vôľu, poslúchni hneď. Ježiš hovorí svojím učeníkom: „Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba." (Jn 7,17) Táto výpoveď jasne ukazuje, že v nasledovaní Božej vôle dostaneš svetlo pre tvoj život. Tak môžeš ísť krok za krokom cestou, po ktorej ťa bude viesť Boh, aby naplnil svoj plán s tebou.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Mgr. Monika Skladaná)

Buďte jedno srdce a jedna duša

ŽIVOT PRVEJ KRESŤANSKEJ KOMUNITY

"Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné." Sk 4,32

Krásne svedectvo prvých kresťanov. Čo to znamená mať jedno srdce a jednu dušu? Určite sa pod tým nemyslí zjednotenie v zmysle straty vlastnej identity a jedinečnosti. Mať jedno srdce a jednu dušu v súčasnej ťažkej situácii môže znamenať - byť solidárny s tými, ktorí sa ocitli sami, prišli o prácu, sú chorí, zomreli im ich blízki, nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie základných potrieb, ..  Žijeme v náročných podmienkach - v strachu - o svoje zdravie, o svojich blízkych,...  Možno práve to, čo zažívame nás posúva k tomu, aby sme si lepšie všímali potreby iných, aby sme boli empatickí a vnímaví. Každý máme niečo, čo nám patrí, skúsme darovať to, čo iného obohatí - nemusí to byť materiálne. Menej je niekedy viac - darujme niekomu kúsok svojej pozornosti. Nemôžeme sa stretnúť osobne, ale určite niekto potrebuje povzbudenie. Zdvihnime telefón a povzbudzujme smiley. Požehnaný deň plnosti (7.1.2021)

Online rorátne sv. omše PMD

Pozývame Vás k sledovaniu a duchovnému spojeniu s Ježišom počas slávenia rorátov - ranných svätých omší z našej Kaplnky Svetla v prítomnosti ikony TICHA. Doma si môžete zapáliť sviečku na adventnom venci alebo samostatne. Na roráty sa môžete pripojiť prostredníctvom nášho youtube kanála v tieto dátumy:
 • 2. 12. 2020 - 6.30 h
 • 9. 12. 2020 - 6.30 h
 • 16. 12. 2020 - 6.30 h

Myšlienka

Ak sú naše činy motivované láskou k Bohu, k blížnemu a k sebe, potom už prežívame večný život. 

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5,16)

Rob dobro kvôli Bohu. On to vidí a odmení ťa. Amen.

Milovať a slúžiť - pápež František

Súd

13.11.2020 – 2 Kor 5,10: „Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu, za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé."

Pred súdom

Všetci ľudia budú musieť raz pred Ježišom Kristom zložiť účty za svoje konanie a nečinnosť. Potom bude nasledovať Božie vyúčtovanie, ako sme viedli svoj život. Toto budúce súdne jednanie bude odlišné od každej ľudskej spravodlivosti:

Dnes môžu mnohí kriminálnici uniknúť pred zaslúženou pokutou, pretože nie všetko môže štátna moc trestať. Ale pred Ježišovým súdom žiadny človek neunikne. Aj mŕtvi budú vzkriesení pred súdom. Ľudskí sudcovia musia vyniesť rozsudok na základe dôkazov a svedkov, pretože nezažili skutok. Syn Boží, ktorého oči sú ako plameň ohňa, vidí všetko, čo ľudia robia.

Justícia odsudzuje dnes iba priestupky, ktoré sú ako také označené v zákonoch a vyhláškach. Božský sudca bude prikladať inú mierku: večne platné Božie Slovo, ktoré človeku hovorí, čo je dobré a čo zlé. Obžalovaní dnes obyčajne prikvitnú na súd s advokátom, ktorý napriek ich vine, skúša odvrátiť pokutu. Pred súdnou stolicou Ježiša Krista nie je žiadny obhajca. Ľudia, ktorí zomierajú nezmierení s Bohom, dostanú zaslúženú pokutu. Veriaci, ktorí majú odpustené hriechy, nebudú súdení. Oni sa zjavia pred tým, ktorý bol pokutovaný namiesto nich.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Svedectvo života

small_small_Terezia Lenczova.jpgPríbeh - Terézia Lenczová - Som vďačná

Manželka významného, dnes už zosnulého pastorálneho teológa. Matka 3 detí. Bola dlhoročnou predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Patrí k vedúcim osobnostiam Slovenska v téme ekumenizmu. Je členom oficiálnej Rady pre ekumenizmus KBS. Je aktívnym členom Hnutia fokoláre. Verejne sa angažuje v prorodinných stratégiách, aktivitách a televíznych diskusiách.

Motto: "Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý Duch vedie po rovnej zemi." Žalm 143,10

Ježiš na začiatku svojho verejného pôsobenia oznámil nesmierne dôležité posolstvo: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo." (Mk 1,15) Ako vynikajúci Učiteľ svojim učeníkom túto celkom novú realitu na zemi priblížil svojimi veľkými činmi, vyučovaním svojich učeníkov a názornou rečou mnohých podobenstiev. Z nich ako z mozaiky čítame o všetkom, čo súvisí s túžbou Boha prebývať uprostred všetkých ľudí ako príprava na ich večný život s Ním. Ohromujúce posolstvo! Na záver svojho života sa mi žiada neustále ďakovať za toto vzácne pozvanie a za aspoň čiastočné pochopenie pojmu Božie kráľovstvo, ako to vo mne vykryštalizovalo za roky môjho života s Bohom. Pre mňa je to spoločenstvo ľudí, ktorí či intuitívne podľa svojho svedomia alebo a najmä poučení Božím slovom a slovom Cirkvi Pána Ježiša si osvojili pravidlá a spôsob života tohto duchovného "neštátneho útvaru", tejto božsko-ľudskej reality. Ponad hranice štátov, národov, jazykov a ponad hranice času osobného jednotlivcov i historického kultúr a civilizácií nosia v sebe čosi, čo ich robí "kompatibilnými" s kýmkoľvek. Lebo ich rečou je "áno" vôli Kráľa, vyjadrené v nádhernej pestrosti kultúr a ľudského chápania. To je symbol našej príslušnosti k tomuto spoločenstvu, preukaz občana/občianky Božieho kráľovstva, to je naše celoživotné povolanie. Ako ho máme žiť, máme dokonalý vzor v správaní Večného Slova, ktoré sa v plnosti času stalo Ježišom z Nazareta: "Hľa prichádzam, chcem plniť tvoju vôľu (Žalm 40,7-9). Ako sa to darilo mne počas môjho, nášho života spolu s manželom Ladislavom? Chcem potvrdiť na mojom životnom príbehu, že je pre človeka veľkým šťastím a plnosťou života, ak z Božej milosti objaví zmysluplnosť tejto vety zo Žalmu a nechá sa viesť... Narodila som sa ako desiate dieťa do rodiny roľníka na kopaniciach (v našom kraji to voláme "na samote") na moravsko-slovenskom pomedzí, do rodiny, kde sa v tvrdých podmienkach drsnej prírody, fyzicky ťažkej práce, drsných susedských vzťahov a za totality žila viera ako mocná sila každodenného života. Rodičia nás slovom i príkladom viedli k Bohu, ukázali nám vzácny príklad najmä lásky k nepriateľom. Na vysokej škole v Bratislave - s istotou modlitieb mojich rodičov a mojich dvoch sestier rehoľníčok - som si moju vieru s Božou pomocou odskúšala v neprajnom prostredí totality a uvoľnených mravov vysokoškolákov; obhájila voči tlaku marxizmu-leninizmu a vďaka prostrediu kapucínskeho kostola ďalej rozvíjala ako svoju osobnú vieru. Keď mi Boh daroval vzácneho manžela, sme našu vieru mohli rozvíjať spoločne. Bolo to milé! Ešte pred svadbou sme sa rozhodli, že Pána Ježiša pozývame do nášho vzťahu, aby on bol tretím, spoločne milovaným členom nášho manželského spoločenstva. S Ním sme riešili všetky závažné otázky nášho života. O pár rokov neskôr sme sa stretli so spiritualitou Hnutia fokoláre. Pre mňa osobne to opäť bolo cez myšlienku Božej vôle: ako ju spoznať spomedzi viacerých možných dobrých krokov? Ak žijeme konkrétne životné okamihy v bdelosti lásky, príde svetlo, čo odo mňa, od nás Boh očakáva...To som sa dozvedela a to som si odskúšala. Napríklad v zamestnaní, po návrate z aktívnej materskej opatery troch detí, som zakúšala veľké znevažovanie mojich schopností k výskumníckej práci. Prišla mi na pomoc myšlienka: budem tu žiť na Boží úver. Ja z mojej strany urobím všetko, čo je v mojich silách. Veľa som študovala, veľa rozmýšľala a diskutovala s druhými. A niekedy na obhajobách mojich prác som s prekvapením vnímala, ako mi Boh vnútri pomáha vyjadriť rozumný, ucelený, nový pohľad na riešenú tému. Vďaka spiritualite jednoty sme sa s manželom nanovo učili žiť Božiu vôľu: nielen tú v prikázaniach a v Božom slove zjavenú, ale aj tú zjavenú v každodenných situáciách života. Keď sme dostali ako dar spoločné slovo života pre náš život: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach."(Mt 5,16), veľmi sme sa potešili našej doterajšej "škole božej vôle", že nás na toto slovo priam pripravila. Veď ak za naše dobré skutky má pochvala smerovať priamo na adresu nášho Otca, tie skutky musia logicky byť zosúladené s Božou vôľou. Z tohto objavu sme mali veľkú radosť. Veľa vecí v našom živote to zjednodušilo a skrášlilo. Pekné je, že modlitba Otče náš vo verzii evanjelistu sv. Lukáša vlastne stotožňuje žitie Božej vôle s prítomnosťou Božieho kráľovstva (Lk 11,2), kráľovstva spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom (Rim 14,17). Ozaj nám náš Otec pripravil radostnú cestu životom. Je to radosť, ktorá nie je prítomná iba vo chvíľach šťastia, pohody a úspechu. Odskúšali sme si, že tá Božia radosť zostáva nevýslovným spôsobom prítomná aj vo chvíľach ťažkej choroby a smrti...Vtedy sme viac ako inokedy súčasťou spoločenstva svätých, dedičmi ich skúsenosti a know how ich života s Bohom. Nadovšetko nám svietil príklad Márie, Ježišovej Matky. Jej celoživotné "áno" Bohu a jeho vôli, až pod kríž, je nevýslovným svetlom. S ňou sme každý deň nášho spoločného života opakovali jej Magnificat (Lk 1, 46-55), jej obraz bol najmä pre manžela v čase jeho choroby veľkou útechou. Pre posledné mesiace života môjho ťažko chorého manžela i pre mňa, a cez nás i pre naše deti boli svetlom slová mladučkej Chiary Luce Badano: "Ak to chceš ty, Pane Ježišu, chcem to aj ja." Takýto postoj zjednotenia s Božou vôľou posvätil chvíle odchodu tejto novej blahoslavenej, i chvíle odchodu môjho manžela v roku jej blahorečenia (2010). Ak niekde platia Ježišove slová "Nebojte sa!", tak práve pre chvíle hľadania, spoznávania a prijímania Božej vôle. Vďaka Bohu! Treba si to len odskúšať, že to platí a funguje všeobecne, nielen pre niekoľkých ľudí.

Niesť si bremená

12.11.2020 – Gal 6,2: „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon."

Niesť si bremená

V dnešnom Božom slove sme pozvaní k tomu, aby sme si navzájom (s inými kresťanmi) niesli bremená. Stojíme pred otázkou: Čo je myslené týmito bremenami? Ide o ľudské slabosti, ktoré nás stíhajú a často nám ležia na duši ako ťažký náklad. Z nich je veriaci najviac úzkostlivý. Obáva sa náhlych zmien v živote. Ako s ním môžeme znášať jeho bremená? Tým, že sa za neho pomodlíme, aby vedel premáhať svoje ťažkosti. Alebo tým, že mu pripomíname odvahu, ktorú mu v jeho ťažkej situácii dodáva Božie slovo.

Iná kresťanka je stará a zabúda. Vyvíja veľkú snahu, aby si udržala v pamäti ohlasované Božie slovo. Môžete s ňou znášať jej bremeno a prosiť Pána, aby sa mohla tešiť na večné vykúpenie aj napriek jej zábudlivosti. Alebo jej predčítate úryvok z Biblie, aby tak, aspoň na chvíľu, dostala poučenie, útechu a povzbudenie. Pán Ježiš je pre nás príkladom v nesení bremien. Pre neho to znamená: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby." (Mt 8,17) Keď ho v tom napodobňujeme, navzájom si slúžime v láske, žijeme podľa predpisov, ktoré razil svojím životom a svojou službou. Naplníme tak Ježišov zákon.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Hodnota Biblie

11.11.2020 - Ž 119,162: „Z tvojich výrokov sa radujem ako ten, čo získal korisť bohatú."

V druhej časti Ž 19 hovorí Dávid o Božom slove. Vo veršoch 8-10 názorne opisuje aká znamenitá je Biblia. „Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. 9 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. 10 Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé."

 1. „Zákon Pánov je dokonalý" – Božie slovo reprodukuje exaktné myšlienky, ktoré chce On nám ľuďom oznámiť. Biblia je výnimočne dokonalá kniha, pretože je inšpirovaná Božím Duchom.
 2. „Svedectvo Pánovo je hodnoverné" – to, čo nám Boh vo svojom slove oznamuje je absolútne dôveryhodné. Kto sa spolieha na Bibliu a svoj život podopiera na Božích tvrdeniach, ten nikdy nestroskotá.
 3. „Rozhodnutia Pánove sú správne" – všetko, čo Boh v Biblii hovorí, sedí na 100%. Keď uveríme jeho slovu, osobne zažijeme, že sa preukáže ako pravé.
 4. „Prikázania Pánove sú jasné" – Božie slovo je jasné, priezračné, neobsahuje žiadne vedľajšie úmysly. Zámer, ktorý Pán biblickou správou sleduje, je pre ľudí zreteľne rozoznateľný.
 5. „Bázeň pred Pánom je úprimná" – pretože Boh je svätý, sú všetky jeho slová nepoškvrnené a neskazené. Oni sú také bezchybné ako striebro: Pánove výroky sú rýdze jak striebro pretavené v ohni, bez hliny, sedem ráz čistené." Ž 12,7
 6. „Výroky Pánove sú pravdivé" – to, čo Boh v Biblii hovorí je absolútne pravdivé. To platí aj pre každé svedectvo, ktoré si nevieme vysvetliť.

 (Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Chudobní v duchu

10.11.2020 - Ž 41,2-3: „Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom napospas."

Všímajme si chudobných

Snáď poznáte Ježišove blahoslavenstvá, ktoré hlásal, keď vystúpil na vrch. (Mt 5,1-12: „Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;  radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.")

Dnešný biblický výrok zo Starého zákona je menej známy: „Blažený, kto pamätá na bedára." Okolo nás je veľa chudobných ľudí. Sú buď materiálne chudobní, alebo tí, ktorí majú vyhladované duše. Túžia po skutočnej láske a pravom pokoji. Možno nevlastním veľa peňazí, ale keď chcem pomôcť tomu, kto trpí núdzou, často stačí aj malý obnos. Dávam niekomu trošku, ale ukazujem nahor. Pozerá sa na mňa a ja mu vysvetľujem, že peniaze nie sú odo mňa, ale od Ježiša Krista, ktorý prichádza z nebies. Pre ľudí, ktorí sú chudobní v duchu je to veľkolepé posolstvo. Môžem im rozprávať o milosti Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili. (2 Kor 8,9: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.")

Pozýva nás: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním." (Mt 11, 28)

Kresťania, ktorí prechádzajú popri chudobných so záujmom, s otvoreným náručím a dobrým slovom vyžarujú niečo z milosti a lásky svojho Pána a Vykupiteľa v egoistickom svete.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Röntgen

9.11.2020 – Hebr 4,13: „A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať."  

Úplne prehliadnuť

Včera uplynulo 125 rokov odvtedy, čo fyzik Wilhelm  Conrad Röntgen odhalil röntgenové žiarenie, ktoré je pomenované po ňom. Od tohto času vieme prezrieť ľudské telo, čo využívajú mnohí chorí. Každé želané miesto sa dá presvietiť. Ale jedno človek nemôže, totiž rozpoznať a zachytiť, čo sa skrýva za čisto telesným – myšlienky, pohnútky, pocity.

Pokrytectvom, klamstvom, zmenou polohy schovávajú mnohí svoje pocity a myšlienky bez toho, aby si to niekto všimol. Zlé a nečisté myšlienky napĺňajú srdce a nikto ich nezbadá. Alebo predsa? To predsa nemôže byť pravda! Ale je to tak. Každý človek je až do posledného záhybu svojho srdca prehliadnutý Bohom, jeho Stvoriteľom. Všetko je veľmi presne zaznamenané, tiež jeho tajné myšlienky a pocity. Raz vyjde všetko na svetlo pred Božského sudcu. Preto je lepšie odkrývať pred ním svoje bežné hriechy. Potom nám môže pomôcť. Ježiš Kristus obetoval za nás svoj život na Golgote, aby sme mohli s Bohom prísť do čistoty. Každý kto svoje očividné a utajené hriechy a svoju dôveru stavia na jeho svätosti, dostane uistenie (záväzný prísľub). Iz 44,22: „Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa."

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Víťazstvo Pána Ježiša

8.11.2020 – Hebr 2,14.15: „A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla,  a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou."  

Víťazstvo Pána Ježiša

Satan sleduje iba jeden cieľ. Chce pôsobiť proti Bohu a ťahať ľudí so sebou do záhuby. Cez jeho zvádzanie dosiahol, že prvý ľudský pár padol do hriechu a bol postavený pred  Boží súd. Rim 5,12: „Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. "

Ako mohol spravodlivý Boh prijať kedysi takých hriešnikov? Dokonalý a bezhriešny zástupca musel prijať  miesto hriešnikov, aby namiesto nich trpel pred súdom. Po páde hriechu ohlasuje Boh, že semeno ženy pošliape hlavu diabla. Gn 3,15:" Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu." Myslel na svojho syna, ktorý sa stal človekom v plnosti času, aby sa stal naším záchrancom. Kým tu žil, skúšal ho satan rôznymi spôsobmi zabiť  a odhovoriť od krížovej cesty. Predsa Spasiteľ mohol na konci povedať: Jn 14,30: „...prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc,"

Ako baránok bez poškvrny a bez chyby bol vydaný ako obeta za nás. Počas zatmenia počas troch hodín na kríži si odpykal za nás naše hriechy. Potom zomrel. To nebola prehra, ale obrovské víťazstvo nad  tým, „ktorý panuje nad smrťou, to je diabol". Preto ho Boh prebudil zmŕtvych  a daroval mu vznešenosť a dôstojnosť.

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Láska k bohatstvu

7.11.2020 – Ž 62,11: „Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce."

Nebezpečenstvo bohatstva

Biblia nás varuje pred škodlivým pôsobením, ktoré môžu spôsobovať vlastníctvo a dostatok peňazí:

 1. Podvod bohatstva – Lk 12,15: „Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má." Mnohí ľudia podľahnú nesprávnemu záveru, že bohatstvo ich urobí šťastnými. Na to, aby zarobili čo najviac peňazí, vsadia všetku svoju silu. Ale skutočné naplnenie života nájdeme iba v živom vzťahu k nášmu Bohu.
 2. Láska k peniazom – Kaz 5,9: „Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku." Vzniká nebezpečenstvo, že naše srdcia budú lipnúť  na bohatstve. Cez to sa vnútorne dištancujeme od Boha a zídeme na nesprávnu cestu. Aktívna štedrosť nás chráni pred láskou k peniazom a chamtivosťou.
 3. Viera  v majetok: Prís 11,28:" Kto si zakladá na svojom bohatstve, ten uvädne, spravodliví však budú pučať ako list." Keď sa pozeráme do budúcnosti s nádejou, že nás zachráni núdzová rezerva, ktorú si odkladáme, namiesto toho, aby sme dôverovali Bohu, zneucťujeme ho a utrpíme duševné straty.
 4. Starosti bohatstva – Kaz 5,11: „Kto pracuje, má sladký spánok, či sa naje menej a či viac. Nasýtenosť však nedopraje boháčovi spať." Čím viac vlastníme, tým viac môžeme stratiť. Je to smutné, keď nám strach, že stratíme majetok kradne spánok. Zoberme peniazom ich príliš veľký význam, nenechajme sa nakaziť starostlivosťou o svet.

 (Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Večný život

6.11.2020 – Jn 6,47: „Amen, amen, hovorím vám: Kto verí, má večný život. "

Večný život

Kto verí v čase milosti v Syna, ktorý sa stal človekom a zomrel na kríži, dostane večný život. To je jeden z najväčších darov, ktorý Boh dáva veriacim kresťanom.  Večný život je ale oveľa viac ako nepretržitá existencia, ktorá sa vzťahuje na všetkých ľudí. Vlastnia nesmrteľnú dušu. Keď neuveria a nezmierení s Bohom zomrú, budú v pekle trpieť večné muky. To je veľmi vážne.

Dobrodenie večného života vychádza zo skutočnosti, že neprídu viac pred Boží súd, ale v čase aj vo večnosti sú zachránení.  Hoci to už je nesmierna  milosť, že sme boli prijatí ako večne vykúpení, daroval nám vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi oveľa viac.

V Jánovi 17,3 opisuje Pán Ježiš centrálne znamenie večného života: "A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista." Ako takého, ktorý tento život vlastní, poznáme Boha Otca a jeho Syna Ježiša Krista cez ich vzťah. Dôsledkom tohto poznania môžeme vytvárať živé spoločenstvo s Otcom a jeho Synom, čo nás naplní úplnou radosťou. (1 Jn 1,3.4: „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.") Večný život teda nespočíva v nekonečnej dĺžke, ale tiež v najvyššej kvalite.

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Dôvera

5.11.2020 – Iz 49,23: „... Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán, v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú."

Nebyť sklamaný

Ezdráš dostal od perzského kráľa povolenie vrátiť sa slobodne z exilu do Jeruzalema. Na túto nebezpečnú cestu mu kráľ ponúkol sprievod.

Prečo? Prečo sa Ezdráš bál vypýtať si  krátko pred odchodom sľúbených vojakov? Pretože mu predtým bolo vysvetlené: „Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro." (Ezdráš 8,22 ). Tak sa mala prejaviť dôvera v pomoc a ochranu žijúceho Boha. Keď to teda skutočne platí, musia po jeho slovách nasledovať činy. Tomu sa najskôr venoval v modlitbe. Pokorne prosil Boha o ochranu a postil sa.  Keď pripomínal 12 kňazom, aby cenné poklady počas cesty starostlivo strážili, upozornil ich na to, aby sa úplne spoliehali na Boha.

Viem síce, že ponuka kráľa bola zamietnutá. Pravdepodobne by som sa na jeho mieste na poslednú chvíľu predsa nechal prehovoriť. Ale Ezdráš nie. Štyri a pol mesiaca trvala cesta a  obavy sa potvrdili. Tiahli cez nepriateľskú krajinu a videli číhať tmavé postavy pri ceste. Predsa Ezdrášova dôvera v Boha bola odmenená. Dobrá ruka jeho Boha bola nad cestujúcimi a priviedla ich bezpečne do cieľa. Pán uskutočnil dnešné slovo z Biblie: „..sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú."  S tým môžeme počítať.

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Barometer

4.11.2020 – 1 Sol 5,3: „Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú."

Barometer

Obyvateľ  pobrežia Floridy si chcel dať do domu barometer. Keď ho rozbalil, čudoval sa. Ručička na barometri ukazovala búrku. Rýchlo ním zatriasol a zaklopal na jeho sklíčko. Ručička zostala na tom istom mieste. Nahnevaný napísal dodávateľovi a sťažoval sa na tento nepoužiteľný merací prístroj. Potom odcestoval na dvojdňovú služobnú cestu. Po jeho návrate ho čakalo nepríjemné prekvapenie. Jeho dom bol úplne zničený počas náhlej veternej smršte. Barometer hovoril pravdu. Keby len bol tento muž poslúchol varovanie!

Vidiac budúcnosť sveta nám Boh dáva barometer v Biblii. Jej výpovede sú jasné. Táto Bohom inšpirovaná kniha sa nemýli. On je absolútne spoľahlivý, pretože nemôže klamať. Apokalypsa varuje obyvateľov zeme pred veľkou búrkou. Pretože mnohí o svojom Stvoriteľovi nechcú nič vedieť a  Vykupiteľa odmietajú, stojí svet blízko pred Božím súdom. Vo svojej milosti Boh varuje ľudí cez Bibliu, tento Boží barometer. Pretože ich miluje, vyzýva ich, aby sa obrátili a uverili v Ježiša Krista a tak sa nechali zachrániť.

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Symbolika Božieho slova

3.11.2020 – Lk 4,4: „Ježiš mu odvetil: "Napísané je: "Nielen z chleba žije človek."

Symbolika Božích slov

 • Semeno života a dážď, ktorý ho nechá vypučať: „Semeno je Božie slovo." (Lk 8,11) ,                 Iz 55, 10.11: „Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal."
 • Chlieb, ktorý potrebuje naša duša: Mt 4,4: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst."
 • Zrkadlo nám ukazuje, kým sme: Jak 1,23: „Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár."
 • Lampa, aby nás viedla na správnu cestu: Ž 119,105: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch."
 • Voda, s ktorou nás Pán očisťuje: Ef 5, 25.26: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom."
 • Zbraň, aby odrazila útok a porazila zlodeja na úteku: Ef 6,17: „A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!"
 • Poklad, ktorý robí najchudobnejších bohatými: Ž 119,127: „Milujem tvoje predpisy viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato." Ž 19,11: „V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil."

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Záruka svätosti

2.11.2020 – Hebr 3,14: „Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca."

Záruka svätosti

Mnohí veriaci sa znepokojujú, keď v Biblii narazia na verše, ktoré hovoria o kresťanoch, ako napr. dnešný verš. Plní obáv sa pýtajú: „Zostanem neochvejne verný v nádeji a vo viere až do konca?"

Je dôležité myslieť na to z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Pozerať sa na to z Božieho aspektu, potom to nikdy nie je „keď". Ak prichádzame k Bohu s vyznaním našich vín a veríme vo svätosť, budeme zachránení. Dostaneme nový život, staneme sa Božími deťmi a prijmeme Ducha Svätého. Všetko sa to zakladá na úplnom spasení cez Ježišov kríž a dokonalé dielo Božieho pôsobenia. Všetko, čo Boh robí je absolútne spoľahlivé.

Keď sa my ľudia správame ako zodpovedné stvorenia, nachádzame tiež v Biblii verše, ktoré zohľadňujú naše správanie. Potom tam stojí „keď". Sú ľudia, ktorí tvrdia, že by sa mali obrátiť a byť veriaci. Ale v ich správaní nič z toho nevidíme. Potom vzniká pochybnosť. Pán vie, kto mu skutočne patrí aj keď my to vždy nevieme určiť. Predsa čas preukáže pravosť. Pseudokresťan, ktorý iba navonok vyznáva, sa skôr či neskôr zriekne a odvráti. Každý pravý veriaci sa ale dostane do cieľa, k Bohu.

 (Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

Ľúbezná vôňa

1.11.2020 – Ef 5,2: „a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!"

Ľúbezná vôňa

Pri premýšľaní o diele Pána Ježiša Krista rozpoznávame udalosti, ktoré sa nás dotýkajú. Kristus nás miloval a seba samého vydal za nás. Trpel a zomrel na mieste Golgota, aby nás zachránil. Zato sme mu zo srdca vďační. Jeho smrť obsahuje aj rozmer, ktorý sa vzťahuje na Boha. Vykupiteľ nechal svoj život Bohu ako dar a zmiernu obetu ľúbeznej vône. Z tohto uhla pohľadu rozpoznávame ako si Kristus svojho Boha Otca cez svoje dielo vysoko ctil. To napĺňa naše srdce obdivom a uctievaním. Už vo svojom každodennom živote dokázal Pán Ježiš svoju odovzdanosť Bohu. Len pre neho chcel žiť a pôsobiť. O to zreteľnejšou sa stala jeho úplná obeta na kríži, ktorou sa vydal do Božích rúk a svoj život nechal v ňom osláviť. Ježiš Kristus sa stal človekom, aby načúval svojmu Otcovi. Každé ráno bol pripravený počúvať to, čo Boh chcel, aby urobil. Najpresnejšie nám to ukazuje svojou poslušnosťou v smrti na kríži, tým ako do posledného naplnil Božiu vôľu. V úplnom oddaní a bezpodmienečnej poslušnosti svojho Syna nachádza Boh zaľúbenie. Tieto Ježišove vlastnosti vystupujú pred Boha ako ľúbezná vôňa. Teda môžeme nášmu Bohu a Otcovi urobiť radosť, keď budeme vo svojich srdciach uvažovať o  morálnej oslave Vykupiteľa  a rozprávať sa o nej s ním v modlitbe.

(Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

 

Biblia - Božie slovo

31.10.2020 – 2 Tim 3,16.17: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."

Biblia – Božie slovo

Mnohé z detí sa už niekedy hrali s figúrkami z počítačových hier alebo ich držali v rukách. V roku 2017, keď  ľudia mysleli na reformáciu, bola vyrobená aj figúrka Martina Luthera. V médiách sme sa mohli dočítať, že tento model bol zo všetkých najpredávanejší. Figúrka držala v ruke knihu s nápisom: „Nový Zákon" -  to je druhá časť Biblie.

Čo vlastne vieme o Biblii? Už sme si z nej niekedy čítali? Možno si myslíme: „To je iba pre učencov alebo pre takých, ktorí chcú prebádať minulé časy. Zaujímavé je, čo hovorí Biblia sama o sebe. V dennom verši čítame, že celé Písmo je Bohom vnuknuté. Aha - Bohom vnuknuté! Potom musí byť Boh autorom tejto knihy. Teda je to, čo v nej stojí, veľmi dôležité. Možno sa niekto pýta, či Boh vôbec existuje. Keby neexistoval, bola by Biblia iba ľudským dielom. Kto takto premýšľa, tomu leží na srdci, aby Bibliu čítal. Veľmi rýchlo potom spozoruje, že to nie je dielo človeka. Namiesto toho odkrýva ako zreteľne Boh k nám ľuďom hovorí. Často sme už z nej čítali a môžeme každému dosvedčiť. Kto pravidelne číta Bibliu, môže prísť k záveru, že je to Božie slovo.

(Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

 

Bdejte!

30.10.2020 – 1 Kor 16,13.14: „Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční. Nech sa všetko medzi vami deje v láske."

Buďte pevní!

Platia zvolania dnešného čítania iba pre kresťanov v Korinte, ktorým sa dá vyčítať ich správanie v mnohých ohľadoch?  Nie, keď Boh odovzdáva vo svojom večne platnom slove také napomenutie, potom sa v ňom obracia aj na nás, ktorí žijeme v 21. storočí. Kým sme na ceste do neba, nachádzame sa ešte vo svete. V živote viery preto na nás útočia zo všetkých strán nebezpečenstvá.

Bdejte! Ako ľahko sa stávame duševne ustatý. Zanedbávame pravidelné čítanie Biblie. Klesá intenzita našich modlitieb. Naopak vo svete sme o to aktívnejší. Tiež svet nás chce opäť dostať pod kontrolu. Dávajme si na to pozor!

Buďte pevní! Zo všetkých strán sme napádaní. Diabol nás skúša odhovoriť od pravej cesty. Svet kladie na nás nároky. Starosti nám chcú prerásť ponad hlavu. Dokonca iní kresťania by nám vedeli byť prekážkou na ceste viery. Z toho dôvodu platí – „Buďte pevní", nie z vlastnej sily, ale v dôvere v Pána a jeho milosť. Vzmužte sa. Vyžaduje sa pretrvávajúca duševná statočnosť, nie iba z času načas. S polovičatým kresťanstvom neprídeme ďaleko. Pán si od nás želá úplnú odhodlanosť. Nech sa všetko medzi vami deje v láske. Žiadna zákonom vynútená nutnosť. Láska by mala byť motívom nášho denného konania ako veriacich kresťanov.

  (Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

Prídem čoskoro

29.10.2020 - Zjv 3,11: „Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec."

Prídem čoskoro! Drž si pevne, čo ti bolo dané. Jeho dobré slovo, to ti stačí pre život. Drž sa pevne, ako slabí svojej sily. Jeho slovo sa splní.

Prídem čoskoro! Drž sa pevne a odolávaj. Svoju vieru upevňuj v jeho láske. Áno, drž sa pevne. Svetlá zornička už nie je ďaleko.

Prídem čoskoro! Drž sa pevne šťastnej nádeje. Brány domoviny sú už otvorené. Drž sa pevne, aby ti nikto nevzal veniec. On príde určite.

Prídem čoskoro! Ó prenádherná hodina, tak pekná a očarujúca akú nikto nikdy na zemskom povrchu nevidel. Čoskoro sa to stane.

(Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

Zamyslenie

Prežívame náročné obdobie, pýtame sa, prečo je to tak. Ponúkame vám zamyslenie, ktoré pripravil Braňo Kožuch, kňaz a člen predsedníctva FKI.

 

Ľudský život - to je výnimočný výlet

Predstavme si situáciu. Chlapca pozve jeho otec na výnimočný výlet. Jediné, čo mu povie pred výletom, je, že to nebude úplne ľahké, ale sľubuje mu, že sa určite do cieľa dostanú. Keď už kráčajú spolu nejaký čas, chlapec sa začne sťažovať. Raz mu prekáža, že sa nemôže zastaviť a najesť, kedy sa mu chce. Inokedy zase, že cesta je príliš do kopca. A sťažovanie neprestáva, vždy sa nájde niečo, čo by podľa chlapca malo byť inak. No najviac mu prekáža, že je to takto celé ťažké a náročné. A ani nevie, ako to v tom cieli bude vyzerať. Jediné, čo mu otec dokáže na to povedať, je: "Neboj sa, dôveruj mi. Vydrž, spolu to zvládneme a dáme to až do cieľa." Po niekoľkých hodinách sa im to naozaj podarí - ani pre syna a ani pre otca to nebolo ľahké, ale sú tam - v cieli. Tak ako otec sľúbil. :) A syn bol užasnutý. O takej nádhere sa mu ani nesnívalo.

Chápeme tú podobnosť s nami? Na čo všetko sa dokážeme sťažovať? Čo všetko je pre nás ťažké a malo by byť inak? A zvlášť v tomto čase… Áno, nie je to ľahké. Vôbec to nie je ideálne. Možno to bolí, možno sme mohli ísť aj inou trasou… Ale jedno viem. Ani nám Otec nesľúbil, že život tu na zemi bude bez ťažkostí. No sľúbil nám, že s Ním sa dostaneme do cieľa. Aj keď na to občas zabúdame - táto zem a náš život na nej nie je naším cieľom. Cieľ pozná a garantuje náš milujúci Boh.

V tieto dni je vhodné túto pravdu si znova pripomínať. Nepotrebujeme dokonale pochopiť, prečo sa všetko deje a najmä za všetkým ťažkým a náročným hľadať vinníka. Ale oveľa viac si potrebujeme pripomínať a povzbudzovať sa, že Otcovi môžeme veriť - dostane nás cez toto všetko, tak ako to sľúbil, až do úžasného cieľa, ktorý prekoná všetky naše očakávania. Tešíte sa? Žehnám vám aj sebe, aby sme sa v tieto dni stále viac stávali ľuďmi dôvery Bohu a dôvery v Jeho vernosť. "Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré." Buďme nositeľmi nádeje!

 

Prečo Boh mlčí?

28.10.2020  

Iz 50,2: „Prišiel som, prečože nebolo nikoho, volal som a nik neodpovedal? Či mi je ruka prikrátka spasiť? A či nemám sily vyslobodiť?..."

Prečo Boh mlčí? Táto otázka nám rýchlo vykĺzne z úst, keď počujeme o prírodnej katastrofe, vidíme obraz atentátu, či útoku alebo sa nás osobne dotkne rana osudu. Prečo Boh mlčí v tomto nešťastí? Prečo sa mi to stalo práve teraz? Chceli by sme poznať odpoveď, chceli by sme Boha brať na zodpovednosť. Ale on mlčí! Skutočne mlčí?

Boh hovoril k Izraelu prostredníctvom mnohých prorokov. Predsa oni odmietali týchto poslov a niektorých z nich zabili. Napriek tomu Boh poslal na zem Syna. Ježiš Kristus nám ohlásil posolstvo milosti, mnohých uzdravil a vydal svoje telo na kríž za našu spásu. To bolo oveľa viac ako slová. To bol najväčší dôkaz jeho lásky k nám. Boh hovorí prostredníctvom evanjelia o milosti danej ľuďom. Pýta sa: „Je moja ruka možno príliš krátka, aby spasila?" Na to mu mnohí nevedia odpovedať. Keď teda Boh zreteľne v tvojom prípade mlčí, vtedy práve On k tebe prehovoril cez posolstvo dostupné v Biblii. Jeho slová ťa pozývajú k premýšľaniu. Vedú ťa, aby si svoju situáciu videl nielen z tvojej perspektívy, ale aj z Božieho pohľadu. Hoci si zhrešil, dáva ti nádej. Keď veríš v jeho Syna Ježiša Krista, máš otvorený prístup k Bohu a on ti daruje večný život.

(Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

Navzájom si slúžte v láske - myšlienka na deň

27.10.2020

„... navzájom si slúžte v láske." Gal 5,13

Keď divoké husi letia na jeseň do teplých krajín vytvoria leteckú formáciu. Vedci vysvetľujú tento zaujímavý fenomén:

 • Každá divoká hus mávnutím svojho krídla pomáha ďalšej, aby ušetrila energiu a nemusela sa tak namáhať. V takejto formácii spotrebujú letiace husi oveľa menej energie ako by spotrebovala samostatne letiaca hus.

Tak je to aj s Božím ľudom. Keď sa usilujeme v harmonickej vzájomnosti kráčať v ústrety nebeskému cieľu,  je život vo viere menej namáhavý. Môžeme si navzájom dodávať odvahu. Práve pozitívny príklad kresťanov, ktorí dlhšie nasledovali Pána Ježiša nás vedie k tomu, aby sme sa vo viere pozerali na Krista a s vytrvalosťou mu kráčali v ústrety.

 • Ak je jedna z husí unavená, prenechá vedenie inej a zaradí sa na koniec formácie. Týmto spôsobom nadobúda nové sily.

Tiež máme skúsenosť, že starší veriaci, ktorí nám boli dlhé roky vzorom,  nemôžu naďalej vykonávať určité úlohy. Sme pripravení na to, aby sme namiesto nich prebrali zodpovednosť a sami sa stali príkladom pre iných?  Pán nám ukáže ako by sme mohli druhým najlepšie poslúžiť.

(Z nemeckého originálu: Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Vnútorné uzdravenie - 2.časť - Elias Vella

Vnútorné uzdravenie - 1.časť - Elias Vella