Online rorátne sv. omše PMD

Pozývame Vás k sledovaniu a duchovnému spojeniu s Ježišom počas slávenia rorátov - ranných svätých omší z našej Kaplnky Svetla v prítomnosti ikony TICHA. Doma si môžete zapáliť sviečku na adventnom venci alebo samostatne. Na roráty sa môžete pripojiť prostredníctvom nášho youtube kanála v tieto dátumy:
 • 2. 12. 2020 - 6.30 h
 • 9. 12. 2020 - 6.30 h
 • 16. 12. 2020 - 6.30 h

Myšlienka

Ak sú naše činy motivované láskou k Bohu, k blížnemu a k sebe, potom už prežívame večný život. 

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5,16)

Rob dobro kvôli Bohu. On to vidí a odmení ťa. Amen.

Milovať a slúžiť - pápež František

Súd

13.11.2020 – 2 Kor 5,10: „Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu, za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé."

Pred súdom

Všetci ľudia budú musieť raz pred Ježišom Kristom zložiť účty za svoje konanie a nečinnosť. Potom bude nasledovať Božie vyúčtovanie, ako sme viedli svoj život. Toto budúce súdne jednanie bude odlišné od každej ľudskej spravodlivosti:

Dnes môžu mnohí kriminálnici uniknúť pred zaslúženou pokutou, pretože nie všetko môže štátna moc trestať. Ale pred Ježišovým súdom žiadny človek neunikne. Aj mŕtvi budú vzkriesení pred súdom. Ľudskí sudcovia musia vyniesť rozsudok na základe dôkazov a svedkov, pretože nezažili skutok. Syn Boží, ktorého oči sú ako plameň ohňa, vidí všetko, čo ľudia robia.

Justícia odsudzuje dnes iba priestupky, ktoré sú ako také označené v zákonoch a vyhláškach. Božský sudca bude prikladať inú mierku: večne platné Božie Slovo, ktoré človeku hovorí, čo je dobré a čo zlé. Obžalovaní dnes obyčajne prikvitnú na súd s advokátom, ktorý napriek ich vine, skúša odvrátiť pokutu. Pred súdnou stolicou Ježiša Krista nie je žiadny obhajca. Ľudia, ktorí zomierajú nezmierení s Bohom, dostanú zaslúženú pokutu. Veriaci, ktorí majú odpustené hriechy, nebudú súdení. Oni sa zjavia pred tým, ktorý bol pokutovaný namiesto nich.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Svedectvo života

small_small_Terezia Lenczova.jpgPríbeh - Terézia Lenczová - Som vďačná

Manželka významného, dnes už zosnulého pastorálneho teológa. Matka 3 detí. Bola dlhoročnou predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo. Patrí k vedúcim osobnostiam Slovenska v téme ekumenizmu. Je členom oficiálnej Rady pre ekumenizmus KBS. Je aktívnym členom Hnutia fokoláre. Verejne sa angažuje v prorodinných stratégiách, aktivitách a televíznych diskusiách.

Motto: "Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý Duch vedie po rovnej zemi." Žalm 143,10

Ježiš na začiatku svojho verejného pôsobenia oznámil nesmierne dôležité posolstvo: "Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo." (Mk 1,15) Ako vynikajúci Učiteľ svojim učeníkom túto celkom novú realitu na zemi priblížil svojimi veľkými činmi, vyučovaním svojich učeníkov a názornou rečou mnohých podobenstiev. Z nich ako z mozaiky čítame o všetkom, čo súvisí s túžbou Boha prebývať uprostred všetkých ľudí ako príprava na ich večný život s Ním. Ohromujúce posolstvo! Na záver svojho života sa mi žiada neustále ďakovať za toto vzácne pozvanie a za aspoň čiastočné pochopenie pojmu Božie kráľovstvo, ako to vo mne vykryštalizovalo za roky môjho života s Bohom. Pre mňa je to spoločenstvo ľudí, ktorí či intuitívne podľa svojho svedomia alebo a najmä poučení Božím slovom a slovom Cirkvi Pána Ježiša si osvojili pravidlá a spôsob života tohto duchovného "neštátneho útvaru", tejto božsko-ľudskej reality. Ponad hranice štátov, národov, jazykov a ponad hranice času osobného jednotlivcov i historického kultúr a civilizácií nosia v sebe čosi, čo ich robí "kompatibilnými" s kýmkoľvek. Lebo ich rečou je "áno" vôli Kráľa, vyjadrené v nádhernej pestrosti kultúr a ľudského chápania. To je symbol našej príslušnosti k tomuto spoločenstvu, preukaz občana/občianky Božieho kráľovstva, to je naše celoživotné povolanie. Ako ho máme žiť, máme dokonalý vzor v správaní Večného Slova, ktoré sa v plnosti času stalo Ježišom z Nazareta: "Hľa prichádzam, chcem plniť tvoju vôľu (Žalm 40,7-9). Ako sa to darilo mne počas môjho, nášho života spolu s manželom Ladislavom? Chcem potvrdiť na mojom životnom príbehu, že je pre človeka veľkým šťastím a plnosťou života, ak z Božej milosti objaví zmysluplnosť tejto vety zo Žalmu a nechá sa viesť... Narodila som sa ako desiate dieťa do rodiny roľníka na kopaniciach (v našom kraji to voláme "na samote") na moravsko-slovenskom pomedzí, do rodiny, kde sa v tvrdých podmienkach drsnej prírody, fyzicky ťažkej práce, drsných susedských vzťahov a za totality žila viera ako mocná sila každodenného života. Rodičia nás slovom i príkladom viedli k Bohu, ukázali nám vzácny príklad najmä lásky k nepriateľom. Na vysokej škole v Bratislave - s istotou modlitieb mojich rodičov a mojich dvoch sestier rehoľníčok - som si moju vieru s Božou pomocou odskúšala v neprajnom prostredí totality a uvoľnených mravov vysokoškolákov; obhájila voči tlaku marxizmu-leninizmu a vďaka prostrediu kapucínskeho kostola ďalej rozvíjala ako svoju osobnú vieru. Keď mi Boh daroval vzácneho manžela, sme našu vieru mohli rozvíjať spoločne. Bolo to milé! Ešte pred svadbou sme sa rozhodli, že Pána Ježiša pozývame do nášho vzťahu, aby on bol tretím, spoločne milovaným členom nášho manželského spoločenstva. S Ním sme riešili všetky závažné otázky nášho života. O pár rokov neskôr sme sa stretli so spiritualitou Hnutia fokoláre. Pre mňa osobne to opäť bolo cez myšlienku Božej vôle: ako ju spoznať spomedzi viacerých možných dobrých krokov? Ak žijeme konkrétne životné okamihy v bdelosti lásky, príde svetlo, čo odo mňa, od nás Boh očakáva...To som sa dozvedela a to som si odskúšala. Napríklad v zamestnaní, po návrate z aktívnej materskej opatery troch detí, som zakúšala veľké znevažovanie mojich schopností k výskumníckej práci. Prišla mi na pomoc myšlienka: budem tu žiť na Boží úver. Ja z mojej strany urobím všetko, čo je v mojich silách. Veľa som študovala, veľa rozmýšľala a diskutovala s druhými. A niekedy na obhajobách mojich prác som s prekvapením vnímala, ako mi Boh vnútri pomáha vyjadriť rozumný, ucelený, nový pohľad na riešenú tému. Vďaka spiritualite jednoty sme sa s manželom nanovo učili žiť Božiu vôľu: nielen tú v prikázaniach a v Božom slove zjavenú, ale aj tú zjavenú v každodenných situáciách života. Keď sme dostali ako dar spoločné slovo života pre náš život: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach."(Mt 5,16), veľmi sme sa potešili našej doterajšej "škole božej vôle", že nás na toto slovo priam pripravila. Veď ak za naše dobré skutky má pochvala smerovať priamo na adresu nášho Otca, tie skutky musia logicky byť zosúladené s Božou vôľou. Z tohto objavu sme mali veľkú radosť. Veľa vecí v našom živote to zjednodušilo a skrášlilo. Pekné je, že modlitba Otče náš vo verzii evanjelistu sv. Lukáša vlastne stotožňuje žitie Božej vôle s prítomnosťou Božieho kráľovstva (Lk 11,2), kráľovstva spravodlivosti, pokoja a radosti v Duchu Svätom (Rim 14,17). Ozaj nám náš Otec pripravil radostnú cestu životom. Je to radosť, ktorá nie je prítomná iba vo chvíľach šťastia, pohody a úspechu. Odskúšali sme si, že tá Božia radosť zostáva nevýslovným spôsobom prítomná aj vo chvíľach ťažkej choroby a smrti...Vtedy sme viac ako inokedy súčasťou spoločenstva svätých, dedičmi ich skúsenosti a know how ich života s Bohom. Nadovšetko nám svietil príklad Márie, Ježišovej Matky. Jej celoživotné "áno" Bohu a jeho vôli, až pod kríž, je nevýslovným svetlom. S ňou sme každý deň nášho spoločného života opakovali jej Magnificat (Lk 1, 46-55), jej obraz bol najmä pre manžela v čase jeho choroby veľkou útechou. Pre posledné mesiace života môjho ťažko chorého manžela i pre mňa, a cez nás i pre naše deti boli svetlom slová mladučkej Chiary Luce Badano: "Ak to chceš ty, Pane Ježišu, chcem to aj ja." Takýto postoj zjednotenia s Božou vôľou posvätil chvíle odchodu tejto novej blahoslavenej, i chvíle odchodu môjho manžela v roku jej blahorečenia (2010). Ak niekde platia Ježišove slová "Nebojte sa!", tak práve pre chvíle hľadania, spoznávania a prijímania Božej vôle. Vďaka Bohu! Treba si to len odskúšať, že to platí a funguje všeobecne, nielen pre niekoľkých ľudí.

Niesť si bremená

12.11.2020 – Gal 6,2: „Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon."

Niesť si bremená

V dnešnom Božom slove sme pozvaní k tomu, aby sme si navzájom (s inými kresťanmi) niesli bremená. Stojíme pred otázkou: Čo je myslené týmito bremenami? Ide o ľudské slabosti, ktoré nás stíhajú a často nám ležia na duši ako ťažký náklad. Z nich je veriaci najviac úzkostlivý. Obáva sa náhlych zmien v živote. Ako s ním môžeme znášať jeho bremená? Tým, že sa za neho pomodlíme, aby vedel premáhať svoje ťažkosti. Alebo tým, že mu pripomíname odvahu, ktorú mu v jeho ťažkej situácii dodáva Božie slovo.

Iná kresťanka je stará a zabúda. Vyvíja veľkú snahu, aby si udržala v pamäti ohlasované Božie slovo. Môžete s ňou znášať jej bremeno a prosiť Pána, aby sa mohla tešiť na večné vykúpenie aj napriek jej zábudlivosti. Alebo jej predčítate úryvok z Biblie, aby tak, aspoň na chvíľu, dostala poučenie, útechu a povzbudenie. Pán Ježiš je pre nás príkladom v nesení bremien. Pre neho to znamená: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby." (Mt 8,17) Keď ho v tom napodobňujeme, navzájom si slúžime v láske, žijeme podľa predpisov, ktoré razil svojím životom a svojou službou. Naplníme tak Ježišov zákon.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Hodnota Biblie

11.11.2020 - Ž 119,162: „Z tvojich výrokov sa radujem ako ten, čo získal korisť bohatú."

V druhej časti Ž 19 hovorí Dávid o Božom slove. Vo veršoch 8-10 názorne opisuje aká znamenitá je Biblia. „Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. 9 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. 10 Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé."

 1. „Zákon Pánov je dokonalý" – Božie slovo reprodukuje exaktné myšlienky, ktoré chce On nám ľuďom oznámiť. Biblia je výnimočne dokonalá kniha, pretože je inšpirovaná Božím Duchom.
 2. „Svedectvo Pánovo je hodnoverné" – to, čo nám Boh vo svojom slove oznamuje je absolútne dôveryhodné. Kto sa spolieha na Bibliu a svoj život podopiera na Božích tvrdeniach, ten nikdy nestroskotá.
 3. „Rozhodnutia Pánove sú správne" – všetko, čo Boh v Biblii hovorí, sedí na 100%. Keď uveríme jeho slovu, osobne zažijeme, že sa preukáže ako pravé.
 4. „Prikázania Pánove sú jasné" – Božie slovo je jasné, priezračné, neobsahuje žiadne vedľajšie úmysly. Zámer, ktorý Pán biblickou správou sleduje, je pre ľudí zreteľne rozoznateľný.
 5. „Bázeň pred Pánom je úprimná" – pretože Boh je svätý, sú všetky jeho slová nepoškvrnené a neskazené. Oni sú také bezchybné ako striebro: Pánove výroky sú rýdze jak striebro pretavené v ohni, bez hliny, sedem ráz čistené." Ž 12,7
 6. „Výroky Pánove sú pravdivé" – to, čo Boh v Biblii hovorí je absolútne pravdivé. To platí aj pre každé svedectvo, ktoré si nevieme vysvetliť.

 (Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Chudobní v duchu

10.11.2020 - Ž 41,2-3: „Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán. Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom napospas."

Všímajme si chudobných

Snáď poznáte Ježišove blahoslavenstvá, ktoré hlásal, keď vystúpil na vrch. (Mt 5,1-12: „Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: "Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť;  radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.")

Dnešný biblický výrok zo Starého zákona je menej známy: „Blažený, kto pamätá na bedára." Okolo nás je veľa chudobných ľudí. Sú buď materiálne chudobní, alebo tí, ktorí majú vyhladované duše. Túžia po skutočnej láske a pravom pokoji. Možno nevlastním veľa peňazí, ale keď chcem pomôcť tomu, kto trpí núdzou, často stačí aj malý obnos. Dávam niekomu trošku, ale ukazujem nahor. Pozerá sa na mňa a ja mu vysvetľujem, že peniaze nie sú odo mňa, ale od Ježiša Krista, ktorý prichádza z nebies. Pre ľudí, ktorí sú chudobní v duchu je to veľkolepé posolstvo. Môžem im rozprávať o milosti Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili. (2 Kor 8,9: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.")

Pozýva nás: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním." (Mt 11, 28)

Kresťania, ktorí prechádzajú popri chudobných so záujmom, s otvoreným náručím a dobrým slovom vyžarujú niečo z milosti a lásky svojho Pána a Vykupiteľa v egoistickom svete.

(Z nemeckého originálu Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Röntgen

9.11.2020 – Hebr 4,13: „A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať."  

Úplne prehliadnuť

Včera uplynulo 125 rokov odvtedy, čo fyzik Wilhelm  Conrad Röntgen odhalil röntgenové žiarenie, ktoré je pomenované po ňom. Od tohto času vieme prezrieť ľudské telo, čo využívajú mnohí chorí. Každé želané miesto sa dá presvietiť. Ale jedno človek nemôže, totiž rozpoznať a zachytiť, čo sa skrýva za čisto telesným – myšlienky, pohnútky, pocity.

Pokrytectvom, klamstvom, zmenou polohy schovávajú mnohí svoje pocity a myšlienky bez toho, aby si to niekto všimol. Zlé a nečisté myšlienky napĺňajú srdce a nikto ich nezbadá. Alebo predsa? To predsa nemôže byť pravda! Ale je to tak. Každý človek je až do posledného záhybu svojho srdca prehliadnutý Bohom, jeho Stvoriteľom. Všetko je veľmi presne zaznamenané, tiež jeho tajné myšlienky a pocity. Raz vyjde všetko na svetlo pred Božského sudcu. Preto je lepšie odkrývať pred ním svoje bežné hriechy. Potom nám môže pomôcť. Ježiš Kristus obetoval za nás svoj život na Golgote, aby sme mohli s Bohom prísť do čistoty. Každý kto svoje očividné a utajené hriechy a svoju dôveru stavia na jeho svätosti, dostane uistenie (záväzný prísľub). Iz 44,22: „Zotriem ako oblak tvoje hriechy a ako mrak tvoje previnenia, vráť sa ku mne, áno, vykúpim ťa."

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Víťazstvo Pána Ježiša

8.11.2020 – Hebr 2,14.15: „A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla,  a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou."  

Víťazstvo Pána Ježiša

Satan sleduje iba jeden cieľ. Chce pôsobiť proti Bohu a ťahať ľudí so sebou do záhuby. Cez jeho zvádzanie dosiahol, že prvý ľudský pár padol do hriechu a bol postavený pred  Boží súd. Rim 5,12: „Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. "

Ako mohol spravodlivý Boh prijať kedysi takých hriešnikov? Dokonalý a bezhriešny zástupca musel prijať  miesto hriešnikov, aby namiesto nich trpel pred súdom. Po páde hriechu ohlasuje Boh, že semeno ženy pošliape hlavu diabla. Gn 3,15:" Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu." Myslel na svojho syna, ktorý sa stal človekom v plnosti času, aby sa stal naším záchrancom. Kým tu žil, skúšal ho satan rôznymi spôsobmi zabiť  a odhovoriť od krížovej cesty. Predsa Spasiteľ mohol na konci povedať: Jn 14,30: „...prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc,"

Ako baránok bez poškvrny a bez chyby bol vydaný ako obeta za nás. Počas zatmenia počas troch hodín na kríži si odpykal za nás naše hriechy. Potom zomrel. To nebola prehra, ale obrovské víťazstvo nad  tým, „ktorý panuje nad smrťou, to je diabol". Preto ho Boh prebudil zmŕtvych  a daroval mu vznešenosť a dôstojnosť.

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Láska k bohatstvu

7.11.2020 – Ž 62,11: „Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce."

Nebezpečenstvo bohatstva

Biblia nás varuje pred škodlivým pôsobením, ktoré môžu spôsobovať vlastníctvo a dostatok peňazí:

 1. Podvod bohatstva – Lk 12,15: „Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má." Mnohí ľudia podľahnú nesprávnemu záveru, že bohatstvo ich urobí šťastnými. Na to, aby zarobili čo najviac peňazí, vsadia všetku svoju silu. Ale skutočné naplnenie života nájdeme iba v živom vzťahu k nášmu Bohu.
 2. Láska k peniazom – Kaz 5,9: „Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku." Vzniká nebezpečenstvo, že naše srdcia budú lipnúť  na bohatstve. Cez to sa vnútorne dištancujeme od Boha a zídeme na nesprávnu cestu. Aktívna štedrosť nás chráni pred láskou k peniazom a chamtivosťou.
 3. Viera  v majetok: Prís 11,28:" Kto si zakladá na svojom bohatstve, ten uvädne, spravodliví však budú pučať ako list." Keď sa pozeráme do budúcnosti s nádejou, že nás zachráni núdzová rezerva, ktorú si odkladáme, namiesto toho, aby sme dôverovali Bohu, zneucťujeme ho a utrpíme duševné straty.
 4. Starosti bohatstva – Kaz 5,11: „Kto pracuje, má sladký spánok, či sa naje menej a či viac. Nasýtenosť však nedopraje boháčovi spať." Čím viac vlastníme, tým viac môžeme stratiť. Je to smutné, keď nám strach, že stratíme majetok kradne spánok. Zoberme peniazom ich príliš veľký význam, nenechajme sa nakaziť starostlivosťou o svet.

 (Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Večný život

6.11.2020 – Jn 6,47: „Amen, amen, hovorím vám: Kto verí, má večný život. "

Večný život

Kto verí v čase milosti v Syna, ktorý sa stal človekom a zomrel na kríži, dostane večný život. To je jeden z najväčších darov, ktorý Boh dáva veriacim kresťanom.  Večný život je ale oveľa viac ako nepretržitá existencia, ktorá sa vzťahuje na všetkých ľudí. Vlastnia nesmrteľnú dušu. Keď neuveria a nezmierení s Bohom zomrú, budú v pekle trpieť večné muky. To je veľmi vážne.

Dobrodenie večného života vychádza zo skutočnosti, že neprídu viac pred Boží súd, ale v čase aj vo večnosti sú zachránení.  Hoci to už je nesmierna  milosť, že sme boli prijatí ako večne vykúpení, daroval nám vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi oveľa viac.

V Jánovi 17,3 opisuje Pán Ježiš centrálne znamenie večného života: "A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista." Ako takého, ktorý tento život vlastní, poznáme Boha Otca a jeho Syna Ježiša Krista cez ich vzťah. Dôsledkom tohto poznania môžeme vytvárať živé spoločenstvo s Otcom a jeho Synom, čo nás naplní úplnou radosťou. (1 Jn 1,3.4: „Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.") Večný život teda nespočíva v nekonečnej dĺžke, ale tiež v najvyššej kvalite.

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Dôvera

5.11.2020 – Iz 49,23: „... Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán, v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú."

Nebyť sklamaný

Ezdráš dostal od perzského kráľa povolenie vrátiť sa slobodne z exilu do Jeruzalema. Na túto nebezpečnú cestu mu kráľ ponúkol sprievod.

Prečo? Prečo sa Ezdráš bál vypýtať si  krátko pred odchodom sľúbených vojakov? Pretože mu predtým bolo vysvetlené: „Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro." (Ezdráš 8,22 ). Tak sa mala prejaviť dôvera v pomoc a ochranu žijúceho Boha. Keď to teda skutočne platí, musia po jeho slovách nasledovať činy. Tomu sa najskôr venoval v modlitbe. Pokorne prosil Boha o ochranu a postil sa.  Keď pripomínal 12 kňazom, aby cenné poklady počas cesty starostlivo strážili, upozornil ich na to, aby sa úplne spoliehali na Boha.

Viem síce, že ponuka kráľa bola zamietnutá. Pravdepodobne by som sa na jeho mieste na poslednú chvíľu predsa nechal prehovoriť. Ale Ezdráš nie. Štyri a pol mesiaca trvala cesta a  obavy sa potvrdili. Tiahli cez nepriateľskú krajinu a videli číhať tmavé postavy pri ceste. Predsa Ezdrášova dôvera v Boha bola odmenená. Dobrá ruka jeho Boha bola nad cestujúcimi a priviedla ich bezpečne do cieľa. Pán uskutočnil dnešné slovo z Biblie: „..sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú."  S tým môžeme počítať.

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Barometer

4.11.2020 – 1 Sol 5,3: „Keď budú hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania príde na nich záhuba ako bolesti na rodičku a neuniknú."

Barometer

Obyvateľ  pobrežia Floridy si chcel dať do domu barometer. Keď ho rozbalil, čudoval sa. Ručička na barometri ukazovala búrku. Rýchlo ním zatriasol a zaklopal na jeho sklíčko. Ručička zostala na tom istom mieste. Nahnevaný napísal dodávateľovi a sťažoval sa na tento nepoužiteľný merací prístroj. Potom odcestoval na dvojdňovú služobnú cestu. Po jeho návrate ho čakalo nepríjemné prekvapenie. Jeho dom bol úplne zničený počas náhlej veternej smršte. Barometer hovoril pravdu. Keby len bol tento muž poslúchol varovanie!

Vidiac budúcnosť sveta nám Boh dáva barometer v Biblii. Jej výpovede sú jasné. Táto Bohom inšpirovaná kniha sa nemýli. On je absolútne spoľahlivý, pretože nemôže klamať. Apokalypsa varuje obyvateľov zeme pred veľkou búrkou. Pretože mnohí o svojom Stvoriteľovi nechcú nič vedieť a  Vykupiteľa odmietajú, stojí svet blízko pred Božím súdom. Vo svojej milosti Boh varuje ľudí cez Bibliu, tento Boží barometer. Pretože ich miluje, vyzýva ich, aby sa obrátili a uverili v Ježiša Krista a tak sa nechali zachrániť.

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Symbolika Božieho slova

3.11.2020 – Lk 4,4: „Ježiš mu odvetil: "Napísané je: "Nielen z chleba žije človek."

Symbolika Božích slov

 • Semeno života a dážď, ktorý ho nechá vypučať: „Semeno je Božie slovo." (Lk 8,11) ,                 Iz 55, 10.11: „Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedlo: tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal."
 • Chlieb, ktorý potrebuje naša duša: Mt 4,4: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst."
 • Zrkadlo nám ukazuje, kým sme: Jak 1,23: „Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár."
 • Lampa, aby nás viedla na správnu cestu: Ž 119,105: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch."
 • Voda, s ktorou nás Pán očisťuje: Ef 5, 25.26: „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom."
 • Zbraň, aby odrazila útok a porazila zlodeja na úteku: Ef 6,17: „A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!"
 • Poklad, ktorý robí najchudobnejších bohatými: Ž 119,127: „Milujem tvoje predpisy viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato." Ž 19,11: „V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil."

(Z nemeckého originálu - Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Záruka svätosti

2.11.2020 – Hebr 3,14: „Veď sme sa stali účastníkmi Krista, pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku, zachovávame pevnú až do konca."

Záruka svätosti

Mnohí veriaci sa znepokojujú, keď v Biblii narazia na verše, ktoré hovoria o kresťanoch, ako napr. dnešný verš. Plní obáv sa pýtajú: „Zostanem neochvejne verný v nádeji a vo viere až do konca?"

Je dôležité myslieť na to z dvoch rôznych uhlov pohľadu. Pozerať sa na to z Božieho aspektu, potom to nikdy nie je „keď". Ak prichádzame k Bohu s vyznaním našich vín a veríme vo svätosť, budeme zachránení. Dostaneme nový život, staneme sa Božími deťmi a prijmeme Ducha Svätého. Všetko sa to zakladá na úplnom spasení cez Ježišov kríž a dokonalé dielo Božieho pôsobenia. Všetko, čo Boh robí je absolútne spoľahlivé.

Keď sa my ľudia správame ako zodpovedné stvorenia, nachádzame tiež v Biblii verše, ktoré zohľadňujú naše správanie. Potom tam stojí „keď". Sú ľudia, ktorí tvrdia, že by sa mali obrátiť a byť veriaci. Ale v ich správaní nič z toho nevidíme. Potom vzniká pochybnosť. Pán vie, kto mu skutočne patrí aj keď my to vždy nevieme určiť. Predsa čas preukáže pravosť. Pseudokresťan, ktorý iba navonok vyznáva, sa skôr či neskôr zriekne a odvráti. Každý pravý veriaci sa ale dostane do cieľa, k Bohu.

 (Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

Ľúbezná vôňa

1.11.2020 – Ef 5,2: „a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!"

Ľúbezná vôňa

Pri premýšľaní o diele Pána Ježiša Krista rozpoznávame udalosti, ktoré sa nás dotýkajú. Kristus nás miloval a seba samého vydal za nás. Trpel a zomrel na mieste Golgota, aby nás zachránil. Zato sme mu zo srdca vďační. Jeho smrť obsahuje aj rozmer, ktorý sa vzťahuje na Boha. Vykupiteľ nechal svoj život Bohu ako dar a zmiernu obetu ľúbeznej vône. Z tohto uhla pohľadu rozpoznávame ako si Kristus svojho Boha Otca cez svoje dielo vysoko ctil. To napĺňa naše srdce obdivom a uctievaním. Už vo svojom každodennom živote dokázal Pán Ježiš svoju odovzdanosť Bohu. Len pre neho chcel žiť a pôsobiť. O to zreteľnejšou sa stala jeho úplná obeta na kríži, ktorou sa vydal do Božích rúk a svoj život nechal v ňom osláviť. Ježiš Kristus sa stal človekom, aby načúval svojmu Otcovi. Každé ráno bol pripravený počúvať to, čo Boh chcel, aby urobil. Najpresnejšie nám to ukazuje svojou poslušnosťou v smrti na kríži, tým ako do posledného naplnil Božiu vôľu. V úplnom oddaní a bezpodmienečnej poslušnosti svojho Syna nachádza Boh zaľúbenie. Tieto Ježišove vlastnosti vystupujú pred Boha ako ľúbezná vôňa. Teda môžeme nášmu Bohu a Otcovi urobiť radosť, keď budeme vo svojich srdciach uvažovať o  morálnej oslave Vykupiteľa  a rozprávať sa o nej s ním v modlitbe.

(Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

 

Biblia - Božie slovo

31.10.2020 – 2 Tim 3,16.17: „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."

Biblia – Božie slovo

Mnohé z detí sa už niekedy hrali s figúrkami z počítačových hier alebo ich držali v rukách. V roku 2017, keď  ľudia mysleli na reformáciu, bola vyrobená aj figúrka Martina Luthera. V médiách sme sa mohli dočítať, že tento model bol zo všetkých najpredávanejší. Figúrka držala v ruke knihu s nápisom: „Nový Zákon" -  to je druhá časť Biblie.

Čo vlastne vieme o Biblii? Už sme si z nej niekedy čítali? Možno si myslíme: „To je iba pre učencov alebo pre takých, ktorí chcú prebádať minulé časy. Zaujímavé je, čo hovorí Biblia sama o sebe. V dennom verši čítame, že celé Písmo je Bohom vnuknuté. Aha - Bohom vnuknuté! Potom musí byť Boh autorom tejto knihy. Teda je to, čo v nej stojí, veľmi dôležité. Možno sa niekto pýta, či Boh vôbec existuje. Keby neexistoval, bola by Biblia iba ľudským dielom. Kto takto premýšľa, tomu leží na srdci, aby Bibliu čítal. Veľmi rýchlo potom spozoruje, že to nie je dielo človeka. Namiesto toho odkrýva ako zreteľne Boh k nám ľuďom hovorí. Často sme už z nej čítali a môžeme každému dosvedčiť. Kto pravidelne číta Bibliu, môže prísť k záveru, že je to Božie slovo.

(Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

 

Bdejte!

30.10.2020 – 1 Kor 16,13.14: „Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční. Nech sa všetko medzi vami deje v láske."

Buďte pevní!

Platia zvolania dnešného čítania iba pre kresťanov v Korinte, ktorým sa dá vyčítať ich správanie v mnohých ohľadoch?  Nie, keď Boh odovzdáva vo svojom večne platnom slove také napomenutie, potom sa v ňom obracia aj na nás, ktorí žijeme v 21. storočí. Kým sme na ceste do neba, nachádzame sa ešte vo svete. V živote viery preto na nás útočia zo všetkých strán nebezpečenstvá.

Bdejte! Ako ľahko sa stávame duševne ustatý. Zanedbávame pravidelné čítanie Biblie. Klesá intenzita našich modlitieb. Naopak vo svete sme o to aktívnejší. Tiež svet nás chce opäť dostať pod kontrolu. Dávajme si na to pozor!

Buďte pevní! Zo všetkých strán sme napádaní. Diabol nás skúša odhovoriť od pravej cesty. Svet kladie na nás nároky. Starosti nám chcú prerásť ponad hlavu. Dokonca iní kresťania by nám vedeli byť prekážkou na ceste viery. Z toho dôvodu platí – „Buďte pevní", nie z vlastnej sily, ale v dôvere v Pána a jeho milosť. Vzmužte sa. Vyžaduje sa pretrvávajúca duševná statočnosť, nie iba z času načas. S polovičatým kresťanstvom neprídeme ďaleko. Pán si od nás želá úplnú odhodlanosť. Nech sa všetko medzi vami deje v láske. Žiadna zákonom vynútená nutnosť. Láska by mala byť motívom nášho denného konania ako veriacich kresťanov.

  (Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

Prídem čoskoro

29.10.2020 - Zjv 3,11: „Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec."

Prídem čoskoro! Drž si pevne, čo ti bolo dané. Jeho dobré slovo, to ti stačí pre život. Drž sa pevne, ako slabí svojej sily. Jeho slovo sa splní.

Prídem čoskoro! Drž sa pevne a odolávaj. Svoju vieru upevňuj v jeho láske. Áno, drž sa pevne. Svetlá zornička už nie je ďaleko.

Prídem čoskoro! Drž sa pevne šťastnej nádeje. Brány domoviny sú už otvorené. Drž sa pevne, aby ti nikto nevzal veniec. On príde určite.

Prídem čoskoro! Ó prenádherná hodina, tak pekná a očarujúca akú nikto nikdy na zemskom povrchu nevidel. Čoskoro sa to stane.

(Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

Zamyslenie

Prežívame náročné obdobie, pýtame sa, prečo je to tak. Ponúkame vám zamyslenie, ktoré pripravil Braňo Kožuch, kňaz a člen predsedníctva FKI.

 

Ľudský život - to je výnimočný výlet

Predstavme si situáciu. Chlapca pozve jeho otec na výnimočný výlet. Jediné, čo mu povie pred výletom, je, že to nebude úplne ľahké, ale sľubuje mu, že sa určite do cieľa dostanú. Keď už kráčajú spolu nejaký čas, chlapec sa začne sťažovať. Raz mu prekáža, že sa nemôže zastaviť a najesť, kedy sa mu chce. Inokedy zase, že cesta je príliš do kopca. A sťažovanie neprestáva, vždy sa nájde niečo, čo by podľa chlapca malo byť inak. No najviac mu prekáža, že je to takto celé ťažké a náročné. A ani nevie, ako to v tom cieli bude vyzerať. Jediné, čo mu otec dokáže na to povedať, je: "Neboj sa, dôveruj mi. Vydrž, spolu to zvládneme a dáme to až do cieľa." Po niekoľkých hodinách sa im to naozaj podarí - ani pre syna a ani pre otca to nebolo ľahké, ale sú tam - v cieli. Tak ako otec sľúbil. :) A syn bol užasnutý. O takej nádhere sa mu ani nesnívalo.

Chápeme tú podobnosť s nami? Na čo všetko sa dokážeme sťažovať? Čo všetko je pre nás ťažké a malo by byť inak? A zvlášť v tomto čase… Áno, nie je to ľahké. Vôbec to nie je ideálne. Možno to bolí, možno sme mohli ísť aj inou trasou… Ale jedno viem. Ani nám Otec nesľúbil, že život tu na zemi bude bez ťažkostí. No sľúbil nám, že s Ním sa dostaneme do cieľa. Aj keď na to občas zabúdame - táto zem a náš život na nej nie je naším cieľom. Cieľ pozná a garantuje náš milujúci Boh.

V tieto dni je vhodné túto pravdu si znova pripomínať. Nepotrebujeme dokonale pochopiť, prečo sa všetko deje a najmä za všetkým ťažkým a náročným hľadať vinníka. Ale oveľa viac si potrebujeme pripomínať a povzbudzovať sa, že Otcovi môžeme veriť - dostane nás cez toto všetko, tak ako to sľúbil, až do úžasného cieľa, ktorý prekoná všetky naše očakávania. Tešíte sa? Žehnám vám aj sebe, aby sme sa v tieto dni stále viac stávali ľuďmi dôvery Bohu a dôvery v Jeho vernosť. "Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré." Buďme nositeľmi nádeje!

 

Prečo Boh mlčí?

28.10.2020  

Iz 50,2: „Prišiel som, prečože nebolo nikoho, volal som a nik neodpovedal? Či mi je ruka prikrátka spasiť? A či nemám sily vyslobodiť?..."

Prečo Boh mlčí? Táto otázka nám rýchlo vykĺzne z úst, keď počujeme o prírodnej katastrofe, vidíme obraz atentátu, či útoku alebo sa nás osobne dotkne rana osudu. Prečo Boh mlčí v tomto nešťastí? Prečo sa mi to stalo práve teraz? Chceli by sme poznať odpoveď, chceli by sme Boha brať na zodpovednosť. Ale on mlčí! Skutočne mlčí?

Boh hovoril k Izraelu prostredníctvom mnohých prorokov. Predsa oni odmietali týchto poslov a niektorých z nich zabili. Napriek tomu Boh poslal na zem Syna. Ježiš Kristus nám ohlásil posolstvo milosti, mnohých uzdravil a vydal svoje telo na kríž za našu spásu. To bolo oveľa viac ako slová. To bol najväčší dôkaz jeho lásky k nám. Boh hovorí prostredníctvom evanjelia o milosti danej ľuďom. Pýta sa: „Je moja ruka možno príliš krátka, aby spasila?" Na to mu mnohí nevedia odpovedať. Keď teda Boh zreteľne v tvojom prípade mlčí, vtedy práve On k tebe prehovoril cez posolstvo dostupné v Biblii. Jeho slová ťa pozývajú k premýšľaniu. Vedú ťa, aby si svoju situáciu videl nielen z tvojej perspektívy, ale aj z Božieho pohľadu. Hoci si zhrešil, dáva ti nádej. Keď veríš v jeho Syna Ježiša Krista, máš otvorený prístup k Bohu a on ti daruje večný život.

(Z nemeckého originálu – Näher zu dir, preložila M. Skladaná)

Navzájom si slúžte v láske - myšlienka na deň

27.10.2020

„... navzájom si slúžte v láske." Gal 5,13

Keď divoké husi letia na jeseň do teplých krajín vytvoria leteckú formáciu. Vedci vysvetľujú tento zaujímavý fenomén:

 • Každá divoká hus mávnutím svojho krídla pomáha ďalšej, aby ušetrila energiu a nemusela sa tak namáhať. V takejto formácii spotrebujú letiace husi oveľa menej energie ako by spotrebovala samostatne letiaca hus.

Tak je to aj s Božím ľudom. Keď sa usilujeme v harmonickej vzájomnosti kráčať v ústrety nebeskému cieľu,  je život vo viere menej namáhavý. Môžeme si navzájom dodávať odvahu. Práve pozitívny príklad kresťanov, ktorí dlhšie nasledovali Pána Ježiša nás vedie k tomu, aby sme sa vo viere pozerali na Krista a s vytrvalosťou mu kráčali v ústrety.

 • Ak je jedna z husí unavená, prenechá vedenie inej a zaradí sa na koniec formácie. Týmto spôsobom nadobúda nové sily.

Tiež máme skúsenosť, že starší veriaci, ktorí nám boli dlhé roky vzorom,  nemôžu naďalej vykonávať určité úlohy. Sme pripravení na to, aby sme namiesto nich prebrali zodpovednosť a sami sa stali príkladom pre iných?  Pán nám ukáže ako by sme mohli druhým najlepšie poslúžiť.

(Z nemeckého originálu: Näher zu dir, preložila Monika Skladaná)

Vnútorné uzdravenie - 2.časť - Elias Vella

Vnútorné uzdravenie - 1.časť - Elias Vella