DKÚ BB

 

 

„Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť." (Rim 10,15)

       Logo: © Matej Kýška

Stručná história

Vznik DKÚ a jeho riaditelia


        Biskupský úrad v Banskej Bystrici zriadil s platnosťou od 1. 8. 1993 pre územie BB diecézy Diecézne katechetické centrum ako výkonný orgán biskupa v oblasti katechézy. Od jeho zrodu stál po jeho boku výnimočný človek a kňaz v jednej osobe – Mgr. Matej Kýška, SchP. Po celých čas - až do svojho odchodu v r. 2004 - bol hybnou silou DKC. Svoje umelecké cítenie sa bohato odrážalo v metodických materiáloch, ktoré sám tvoril. Do katechézy BB diecézy prispel aj svojím členstvom v Inštitúte pre integratívnu geštaltpedagogiku a poradenstvo na Slovensku. 
        

              Po jeho odchode, otec biskup, Mons. Rudolf Baláž, menoval od 1. októbra 2004 za riaditeľa DKC, ThDr. Mariána Bublinca, PhD., toho času farára v Krupine. DKC (neskôr DKÚ), tak otvorilo náruč novým pohľadom a špecifickej tvorbe z pera otca Mariána, ktorý svoje katechetické, pedagogické a psychologické poznatky, a tiež skúsenosti z medzinárodných účastí na konferenciách v Ríme zúrodňujúco prenáša do domáceho prostredia.


Aktivity DKÚ


1. Spolupráca na medzinárodnej úrovni
        DKÚ sa osobitne zaujíma o katechézu z Nemecka, Rakúska, Českej a Maďarskej republiky, a samozrejme o dianie v Ríme. Ide o rozličné semináre a konferencie v okolitých krajinách a v Ríme.


2. Spolupráca na slovenskej úrovni
        Na úrovni Slovenska sa náš úrad aktívne zapája do spolupráce so všetkými diecézami Slovenska. Práca sa odvíja v dvoch rovinách: v oblasti školského vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy, kde sa osobitne pracuje na nových osnovách. Do tejto oblasti patrí i vypracovávanie otázok a organizácia Biblickej olympiády na celodiecéznej úrovni.
         Ďalšou oblasťou je farská katechéza, ktorej dôležitosť neustále rastie. Je to katechéza v pravom zmysle slova. Delí sa na katechézu detí, mládeže a dospelých. Táto posledná je najnáročnejšia, ale istým spôsobom aj najpotrebnejšia. Pripravili sme 24 katechéz pre dospelých podľa Úvodu do kresťanstva od Josepha Ratzingera. Ide o katechézy aj pomocou obrazu pod názvom: Vieš, komu si uveril?


3. Práca v diecéze
        V prvom rade je nám jasné, že všetko sa odvíja od človeka ako takého. Aj najkvalitnejšia metodika veľa nezaváži, ak ju nedostane do rúk odborník a veriaci človek. Preto prvá vec, ktorú považujeme za potrebnú, je osobná formácia učiteľov náboženskej výchovy a katechétov. Táto prebieha rozličnými spôsobmi, ako sú ročné akcie: sústredenia zo spirituality pre učiteľov NV/N a katechetické dni, polročné akcie: metodické dni, denná práca DKÚ, ktorá zahŕňa službu učiteľom NV/N a katechétom - možnosť požičať si alebo kúpiť metodické materiály v audiovizuálnej či papierovej podobe -, ako aj vo veľkej miere štúdium nových vecí a materiálov, aby sme mali katechétom čo ponúknuť a sami pritom nevyschli, pretože fenomén vyhorenia hrozí každému. Každodenná práca je často málo viditeľná, ale pritom najpotrebnejšia. Tú nevyhnutne zastrešuje metodik DKÚ. 

                                           Marián Bublinec, riaditeľ