ZRUŠENIE METODICKÉHO DŇA UČITEĽOV NBV

Vzhľadom na vzniknutú situáciu s koronavírusom a na základe odporúčaní KBS i nášho diecézneho biskupa riaditeľ DKÚ metodický deň učiteľov NBV, plánovaný na 10. marca 2020, zrušil.

Pracovná ponuka

Riaditeľ DKÚ BB vypisuje konkurz na pozíciu metodika a účtovníka v jednom - na zastupovanie počas materskej dovolenky.
 
Kritériá na pozíciu metodika a účtovníka DKÚ
 
 
- Školská prax, znalosť metodiky náboženskej výchovy/náboženstva;
- tvorivosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikatívnosť, otvorenosť;
- jazyková znalosť výhodou (pri tvorbe a prekladoch metodických materiálov);
- administratívne predpoklady: strojopis – prstoklad pri práci na PC, ovládanie programu Word, Excel, PowerPoint, Zoner Photo, príp. iných grafických programov, skenovanie;
- tvorba webu DKÚ (cez portál MojaKomunita);
- ovládanie jednoduchého účtovníctva, pokladne, fakturácie;
- organizačné schopnosti.
 
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte poštou do 15. 3. 2020 na adresu:
 
Diecézny katechetický úrad BB diecézy
Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

Info o vzdelávaniach KPKC a PZ

KPKC oznamuje:
 • že všetky ich akreditované vzdelávania sú nateraz pozastavené.  
Dalej vo veci pracovnych zositov KPKC informuje:

Pre budúci školský rok 2020/2021 je pripravený nový pracovný zošit pre žiakov 1. ročníka ZŠ Radostná cesta lásky. Jeho autorkou je Mgr. Daniela Balážová. Pracovný zošit nahradí terajšiu učebnicu NAV/NAB pre 1.ročník Cesta lásky a pracovný zošit k učebnici.

Aby deti nemuseli podľa platnej Smernice o používaní učebníc učebnicu na konci šk. roka  odovzdávať, autorka s riaditeľom KPKC, n.o. navštívila Ministerstvo školstva. Po dohode s generálnym riaditeľom Ing. Galanom na Ministerstve školstva vypracovala autorka pracovný zošit, ktorý dieťa dostane namiesto učebnice každý rok zdarma. 

PZ je zostavený tak, že jedna strana nahrádza učebnicu  a druhá umožňuje žiakom riešiť labyrinty, dopĺňať alebo spájať písmená, slová... Namiesto rozsiahleho textu obsahuje veľa obrázkov, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre rozhovor detí s katechétom a pod. 

V ponuke bude PZ pre západný obrad, východný obrad,  tiež verzia v maďarskom jazyku.  

Katechétom, ktorí učia gréckokatolícke deti v maďarskom jazyku odporúčame objednať maďarskú verziu PZ a doplniť ho prílohou s elektronickou  gréckokatolíckou verziou v maďarskom jazyku, ktorú nájdu pred začiatkom nového školského roka na stránke KPKC. 

Prosíme, všimnite si túto zmenu a po otvorení edičného portálu si PZ, ktorý  má byť v ponuke pre školy, včas objednajte.

Nový pracovný zošit pre žiakov 1.ročníka Radostná cesta lásky bol vypracovaný podľa v súčasnosti platného kurikula a bude sa používať dovtedy, pokiaľ nezačne platiť nové kurikulum.

Za dôležité upozornenie pokladáme to, že aj keď na Ministerstve školstva nám oznámili že to takto môžeme pripraviť, nie je isté /nakoľko sa blížia voľby/, či tento pracovný zošit zaradia do Edičného portálu a naozaj, tak ako sľúbili ho zakúpia a budú školám distribuovať. Ak áno, pracovný zošit objednávate cez edičný portál. Ak nie, budeme pohotoví a pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ budeme distribuovať cestou vlastnej vydavateľskej činnosti v KPKC. Objednávky tak budeme vybavovať individuálne. Cena a spôsob objednávania bude zverejnená v dostatočnom časovom predstihu, v období po zápise detí do ZŠ.

V roku 2020 bude platiť nasledovné:

-          Učebnice pre NBV 2. - 9. r. ZŠ a 1. - 2. r. SŠ objednávate ako doteraz cez edičný portál.

-          Pracovné zošity NBV 2. - 9. r. ZŠ, vydavateľstvo Don Bosco, cez www.pracovnyzosit.sk

-          Pracovný zošit NBV 1. ročník ZŠ, vydavateľstvo KPKC, cez www.kpkc.sk  /vytvoríme odkaz/ 

 
Tolko z informacii KPKC. V prilohe najdete zobrazenu obalku noveho PZ, aby ste ho na webe Edicneho portalu vedeli rychlejsie identifikovat. 

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Čo dnes vieme o prorokoch?

Medzinárodná vedecká konferencia o prorokoch 

Konferencia o prorokoch, na ktorej sa od 13. do 15. decembra 2019 v Badíne stretnú odborníci z viacerých krajín, je výnimočná svojim obsahovým zameraním. Bude skúmať významné špecifické črty známejších aj zabudnutých prorockých postáv naprieč biblickou históriou. Hlavným jazykom konferencie je angličtina, ale príspevky odznejú i v slovenčine a ďalších európskych jazykoch. Konferencia má názov Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov, podujatie je otvorené pre verejnosť, vhodné aj pre študentov, podmienkou je registrácia.

S hlavnými prednáškami vystúpia Emanuel Tov z Jeruzalema, Jeremy Corley z írskeho Maynooth, a Peter Dubovský, SJ z Pápežského biblického inštitútu v Ríme.

Jedinečná je svojou témou. Odborníci počas nej budú skúmať, ako sa počas histórie vzniku Biblie niektoré osoby preberali a ako ich tradícia vyhodnocovala. Prieskum zdôrazní tie špecifické prorocké črty z ich života, ktoré biblická tradícia považovala za dôležité a pripomenie tie, ktoré tradícia vynechala. K prorokom, z kníh tzv. skorších prorokov, patria postavy ako Jozue, Samuel, Eliáš, Elizeus, Nátan, spolu s inými menej známymi prorokmi ako Achija, Gád, či prorokyňami ako Debora, Chulda. „Konferencia sa chce zaoberať tradíciou spojenou s týmito postavami počas formovania sa starozákonných i novozákonných spisov," upresnil vedúci organizačného tímu Blažej Štrba.

Medzinárodnú konferenciu organizuje redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca v spolupráci s Katedrou biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, kde je možnosť rezervovať si ubytovanie tak pre prednášajúcich ako aj poslucháčov konferencie.

Viac informácií na: https://biblica.sk/udalosti/konferencie/proroci/ , mobil: 0907 580 349

Info plagát na stiahnutie: TU 

(REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV JE DO 30. NOVEMBRA 2019. Nevšímajte, prosím, tlačovú chybu na plagáte, kde je uvedený termín do 15. novembra.)

Text: Zuzana Vrťová

Pozvánka pre manželov

Presmejte sa k lepšiemu manželstvu (duchovná obnova)

Veni Sancte 2019

nové: 

Milí priatelia,

metodický deň alias Veni Sancte sa uskutoční v stredu 25. septembra 2019 už tradične v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici.

Téma: Nová evanjelizácia s Pannou Máriou

Pozvánku Vám pošleme čoskoro. Sledujte, prosím, Vaše mailové schránky. ;)

 

Požehnaný čas!

POP 2019/20

nové: STIAHNITE SI PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK (POP 2019/20

 • z POP vyberáme:

1.5.7 Náboženská výchova/etická výchova (str. 20)

1. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku.

2. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je nižší ako určuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy na základe žiadosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.

Prázdninový kalendár

nové: Stiahnite si KALENDÁR PRÁZDNIN 2019/20.

Info z ministerstva

nové

Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským"

- do platnosti vojde 1. 9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.

      Dodatok č. 3 upravuje rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.

Pre jeho zapracovanie do ŠkVP môžu školy využiť  informačný systém z projektu Digiškola, ktorý poskytuje komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby ŠkVP. Obsahuje inovované ŠVP, ako aj Dodatok č. 3 a umožňuje tak školám zjednodušiť spracovanie nových školských vzdelávacích programov.

Dodatok si môžete stiahnuť TU.

Knihy na BO na budúci šk. rok 2019/20

Starý zákon: Exodus (1. - 24. kapitola) Jonáš

Nový zákon: Evanjelium podľa Jána

Nosná téma: Z tmy do svetla

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

nové: 

Komentáre k biblickým knihám od prof. Františka Trstenského si môžete stiahnuť TU. (aktualizované 29. 1. 2020)

Správa z diecéznych kôl Biblickej olympiády v BB diecéze

V dňoch 9. – 10. apríla 2019 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konali diecézne (krajské) kolá Biblickej olympiády základných a stredných škôl.

Z celkového počtu zapojených škôl (62 ZŠ a 28 SŠ) sa do diecéznych kôl prebojovalo 12 družstiev ZŠ a šesť SŠ, ktoré v dekanátnych (okresných) kolách splnili podmienku 60% úspešnosti riešenia vedomostných úloh z tohtoročne študovaných biblických kníh: Prvej knihy kráľov, Rút a Evanjelia podľa Matúša.

V náročných kolách, ktoré preskúšali nielen vedomosti ako také, ale aj obrazotvornosť a pozornosť žiakov, v kategórii ZŠ s prehľadom zvíťazili žiaci ZŠ sv. Dominika Savia Zvolen, súťažiaci pod krycím názvom Šalamúnov úradnícky zbor. Druhé miesto obsadilo družstvo Libanonské cédre zo ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa a tretia priečka patrila Rybičkám z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici (KGŠM).

V kategórii stredných škôl si prvenstvo vybojovalo družstvo z KGŠM Banská Bystrica, skrývajúce sa za názvom Šalamúnove pavézy. Druhé miesto získali študenti z Gymnázia sv. Vincenta de Paul Levice (krycí názov družstva Ora et labora) a tretie miesto obsadil Emanuel, t. j. študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra Zvolen.

Zvlášť stredoškoláci dokázali, že vedia nielen súperiť, ale si aj navzájom dopriať víťazstvo, čo v súčasnosti býva ojedinelý jav.

Organizátor diecéznych kôl, DKÚ Banskobystrickej diecézy, ďakuje sponzorom za podporu tohto ročníka Biblickej olympiády.

SPRÁVA Z MD

Metodický deň učiteľov NAV/NBV sa uskutočnil v utorok 5. marca 2019 v Banskej Bystrici.

STIAHNITE SI INFO PPS 

Preplácanie PZ - info

Na základe opakujúcich sa dopytov, či si majú učitelia NV objednávať aj pracovné zošity (PZ) pre 2. až 9. roč. ZŠ z Edičného portálu, zaujal k tomuto stanovisko p. Kraus z Edičného oddelenia:

"MŠVVaŠ SR bude preplácať iba PZ NV pre 1. roč. ZŠ z dôvodu, že vydávanie učebnice katolíckeho náboženstva pre 1. roč. ZŠ (západný a východný obrad) bolo zastavené a ministerstvo túto učebnicu už nebude ďalej objednávať ani vydávať.

Preto MŠVVaŠ SR ako "náhradu" za učebnicu NV pre 1. roč. ZŠ bude preplácať len pracovný zošit NV pre 1. roč. ZŠ."

To, že Edičný portál ponúka aj ostatné PZ, je podľa p. Krausa výnimkou, ktorá nemá vplyv na preplácanie PZ pre 2. až 9. roč. ZŠ.

Blogy (Horúce oznamy)

Dodatok k ŠVP pre gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá s platnosťou od 1. septembra 2016.   
      Rezort školstva v oblasti zvýšenia pozornosti a zabezpečenia výučby žiakov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií  smerujúcej k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie v materiáli odporúča gymnáziám, stredným odborným školám a konzervatóriám viaceré vhodné aktivity.

Materiál si môžete stiahnuť na tomto webovom odkaze.

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na inovované štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé stupne vzdelávania v školách regionálneho školstva zverejňuje inovované vzdelávacie programy (VP) pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ) a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (VIN) s účinnosťou od 1. septembra 2016.
 
     Podľa inovovaných vzdelávacích programov pre žiakov so ZZ a žiakov s VIN sa začne vzdelávanie týchto žiakov počnúc školským rokom 2016/2017 nasledovne:
 
- žiaci so zdravotným znevýhodnením (primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie) – v prípravnom, prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku,
- žiaci so zdravotným znevýhodnením (nižšie stredné odborné vzdelávanie) - praktická škola - v prvom, druhom a treťom ročníku,
- žiaci so všeobecným intelektovým nadaním (primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie) – v prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku,
- žiaci so všeobecným intelektovým nadaním (úplné stredné všeobecné vzdelávanie) – v prvom, druhom, piatom a šiestom ročníku.

     Inovované vzdelávacie programy sú dostupné na stránke Štátneho pedagogického ústavu.

Zrušenie termínu DC

Oznamujeme Vám, že plánované "Sústredenie zo spirituality učiteľov NV/N" v dňoch 16. - 19. augusta 2016 v Penzióne Zornička na Donovaloch nebude zrealizované z dôvodu rekonštrukcie kotolne penziónu.
Bližšie informácie o vzniknutej situácii sme prihláseným účastníkom zaslali prostredníctvom e-mailov. Pre prihlásených bude na Veni Sancte navrhnutý náhradný termín konania DC v jesennom termíne. Za vzniknutú situáciu Vás v mene správcov Penziónu Zornička prosíme o prepáčenie.
 
S vďakou za pochopenie
 
pracovníci DKÚ BB

Štátny vzdelávací program (ŠVP) pre materské školy

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 6. 7. 2016 schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO.

Na základe skúseností a podnetov od všetkých aktérov zainteresovaných v pilotnej fáze a najmä na základe autoevaluačných správ z pilotných materských škôl sa Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách upravil do podoby, v ktorej bol schválený. V pomerne veľkom rozsahu sa upravili predovšetkým vzdelávacie štandardy, ale takmer úplne sa prepracovala aj časť Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v materských školách.

Nadobudnutím platnosti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (č. 2016-17780/27322:1-10AO ) sa s účinnosťou od 1. septembra 2016 skončí platnosť:

- terajšieho Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (schváleného 19. júna 2008), ako aj 

- Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (schváleného 10. 03. 2015 pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0).

Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  bude záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016.

Zdroj správy: statpedu.sk 

Stiahnite si RVP katolíckeho náboženstva pre MŠ.

Obnovené vydávanie časopisu PEDAGOGICKÁ REVUE

Štátny pedagogický ústav obnovuje vydávanie časopisu PEDAGOGICKÁ REVUE.

Časopis bude od roku 2017 vychádzať štyrikrát do roka, v roku 2016 vyjde jedno číslo. Poslaním časopisu je prepojiť pedagogickú teóriu so školskou praxou.

Časopis prezentuje výsledky z výskumov v oblasti pedagogických a psychologických vied a skúsenosti zo školskej praxe. Pedagogická revue nadväzuje na svoju dlhú tradíciu odborno-metodologického časopisu.

Príspevky do prvého čísla, ktoré vyjde v decembri 2016,  treba zaslať do 30. septembra 2016 na e-mailovú adresu: pedagogickarevue@statpedu.sk

Info - BO 2016/17

Starý zákon: Exodus (1. - 24. kapitola) Jonáš

Nový zákon: Evanjelium podľa Jána

Nosná téma: Z tmy do svetla

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

nové: 

Komentáre k biblickým knihám od prof. Františka Trstenského si môžete stiahnuť TU. (aktualizované 29. 1. 2020)

PRACOVNÉ ZOŠITY

OZNAM uverejnený na stránke KPKC

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o nefinancovaní pracovných zošitov náboženstva pre školský rok 2016/2017 Vám oznamujeme, že objednávky, ktoré ste realizovali cez Edičný portál Ministerstva školstva sú neplatné. Edičný portál ich zo zákona nemôže posunúť inému subjektu, preto ich treba zadať znova na portáli www.pracovnyzosit.sk.

Zároveň Vás týmto informujeme, že od 1. 6. 2016 je cena pracovných zošitov 1,60 Eur za kus, pričom poštovné pri objednávke 20 Eur a viac hradí Vydavateľstvo DON BOSCO. Poštovné do sumy 20 Eur bude vo výške 2,99 Eur.

Pracovné zošity bude možné uhradiť formou dobierky alebo prevodom na účet. Objednávky pracovných zošitov budú vybavované priebežne od 15. 6. 2016.

PaedDr. Marek Cimbala, PhD., riaditeľ Katolíckeho pedagogického a katechetického centra

Mgr. Ján Miško, riaditeľ vydavateľstva DON BOSCO

Zmeny v iŠVP, iRVP

Dávame Vam do pozornosti zmeny v iŠVP, ktoré majú byť zapracované na všetkých stupňoch vzdelávania.

Ako viete, od 1. septembra 2015 bola spustená reforma vzdelávania označená ako Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP).Táto zmena sa týka aj predmetu náboženská výchova/náboženstvo. 

Inovovaný Rámcový vzdelávací program (iRVP) je zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.

Reforma školstva sa začala 1. roč. ZŠ (primárne vzdelávanie), 5. roč. ZŠ (nižšie stredné vzdelávanie), 1. roč. gymnázií a stredných odborných škôl (vyššie stredné vzdelávanie) a 1. roč. osemročných gymnázií (vyššie stredné vzdelávanie), ktorá pokračuje postupne, každým novým školským rokom v ďalšom ročníku.

Zmeny iRVP z predmetu náboženská výchova/náboženstvo (katolícke)  je dôležité zapracovať v Školskom vzdelávacom programe (ŠkVP) na všetkých školách a vo všetkých ročníkoch k 30.6.2016 (najneskôr do 31.8.2016).

 

iRVP pre jednohodinovú dotáciu hodín:


1. primárne vzdelávanie (1. - 4. roč. ZŠ)       
 
2. nižšie stredné vzdelávanie ( 5. - 9. roč. ZŠ)   
 
3. vyššie stredné vzdelávanie ( 1. - 2. roč. SŠ)   
 
4. gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom sa riadia nasledovne: 1. ročník osemročných gymnázií zodpovedá 6. ročníku ZŠ a tak ďalej. Postupujete podľa iRVP pre nižšie stredné vzdelávanie pre 6. - 9. roč. ZŠ a ďalej podľa iRVP pre gymnázia so štvorročným a päťročným vzdelávaním 1. - 2. roč. SŠ.
 
5. Zhrnutie najpodstatnejších zmien iRVP pre všetky ročníky vzdelávania

 

Pozvánka pre laikov BB diecézy

DC pre laikov BB diecézy 2016

Vyhlásenie Dušana Mesíka k hlasovacej súťaži

Drahí bratia a sestry, všetci priatelia a priaznivci našej farnosti!

V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu nebeskému Otcovi a v neposlednom rade všetkým vám, ktorí ste svojím hlasom prispeli k získaniu finančnej dotácie na obnovu vzácnych fresiek zo 14. storočia. Už len to, že boli z našej farnosti zaradené do súťaže dva ranogotické kostoly, v Čeríne a Hornej Mičinej, bolo prejavom Božej priazne. Som veľmi povzbudený z nasadenia farníkov a mnohých priateľov, ktorí dva týždne neúnavne pracovali na tom, aby sa čerínsky kostolík dostal do povedomia a získal tým v súťaži nadácie VÚB „Zachráňte fresky - Poklady môjho srdca" podporu širokej verejnosti. Hlasovanie nabralo také rozmery, ktoré som vôbec neočakával. Zapojili sa nielen veriaci, ale aj všetci, ktorí si cenia výpovednú hodnotu kultúrneho dedičstva nášho národa. Veľkú oporu a povzbudenie som mal vo svojich spolubratoch v kňazskej službe našej diecézy i mimo nej. Počas súťaže sme popri neúnavnom nasadení získavania hlasov žehnali všetkým súperom a zvlášť priaznivcom prešovskej kalvárie. Víťazstvo som totiž v prvom rade prostredníctvom modlitieb vložil do Božej vôle.  Z úprimného srdca VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí naozaj všetkým priateľom a ľuďom dobrej vôle, v ktorých srdciach nezhasína láska po kráse a obnove pokladov nášho Slovenska. Za vašu podporu ešte raz úprimne ďakujem!

S úctou a láskou žehnám a v modlitbách pamätám na vás všetkých...

Dušan Mesík, farár v Čeríne

Noc čítania Biblie 2015/16

Online registrácia 6. ročníka projektu Noc čítania Biblie 

Termín tohto biblického projektu sa na základe pripomienok mnohých učiteľov a kňazov presunul z mesiaca december 2015 na víkend Tretej veľkonočnej nedele 2016 z dôvodu, že už niekoľko rokov sa tretia veľkonočná nedeľa slávi ako Biblická nedeľa. 

Projekt s mottom "Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho" (Lk 15, 20) začne v piatok podvečer 8. apríla 2016 a vyvrcholí na Biblickú nedeľu (t .j. 3. veľkonočnú). 

Už teraz sa však môžete online zaregistrovať na stránke KPKC:

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňať.

 

TERMÍN METODICKÉHO DŇA

Najbližší metodický deň učiteľov NV/N Banskobystrickej diecézy sa uskutoční v stredu 24. februára 2016 v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici (2.posch. vľavo, m. č. 3.13).

Program:

   8.30 – 9.00  Sv. omša (v Katedrále sv. F. Xaverského)

  9.05 – 9.25   Prezentácia účastníkov (v Diecéznom centre Jána Pavla II.)

  9.30 – 10.15 Môžeme sa postiť, keď je Ženích s nami? (ThDr. Marián Bublinec, PhD.)

10.15 – 10.30  Prestávka

10.30 – 13.00  IKT a svet detí (interaktívna prednáška/diskusia  Mgr. Ľudmila Václavová)

13.00 – 13.30  obedňajšia prestávka

13.30 – 14.30  Individuálne metodické poradenstvo, záver

 

Ako je to s vyučovaním NV v 9. ročníku

Pre II. stupeň ZŠ  je povinná dotácia hodín katolíckeho náboženstva ešte podľa „starého" ŠkVP a predstavuje celkovo 4 hodiny. To znamená, že ak už bola naplnená povinná dotácia – 1 vyuč. hodina týždenne v 5., 6., 7. a 8. ročníku , vtedy už nie je vyučovanie náboženskej výchovy pre 9. ročník povinné.

Keď bude implementovaná reforma vo všetkých ročníkoch, potom bude pre II. stupeň ZŠ povinná dotácia hodín v celkovom počte 5, čo v praxi znamená, že bude povinná 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku od 1. ročníka až po 9. ročník základnej školy (celkovo 9 vyučovacích hodín pre všetky ročníky ZŠ).

INFO O UČEBNICIACH A PZ

Distribúcia učebníc a pracovných zošitov (ďalej PZ) pre 1. stupeň ZŠ bola ukončená. Učebnice a PZ pre 2. stupeň budú (podla prísľubu MŠVVaŠ SR) dostupné v novom školskom roku.

Vzhľadom na to, že učebnice pre 2. stupeň ZŠ neboli v tomto šk. roku vydané, KPKC chcelo ponúknuť dodatok, aby sa s PZ dalo robiť aj bez učebnice -, narazili však na autorské práva. PZ sú otvorené na webovom odkaze pracovnyzosit.sk, kde ich možno pripomienkovať, čo bude v ďalšom ich vydaní podľa možností zohľadnené.

Na stránke edičného portálu boli v ponuke staré PZ nahradené novými a z ministerstva je vôľa, že by v prípade priaznivých finančných okolností boli v budúcom šk. roku preplácané z rozpočtu ministerstva a distribuované do škôl. Všetko sa vyjasní po novom roku.

PARTE

Modlime sa za spásu duše nášho p. vrátnika Ladislava Slamu, ktorého si Pán povolal v pondelok 5. októbra 2015 vo veku 72 rokov. Svätý Peter ho vzal do partie priamo zo služby. Nech mu Pán dá podiel na svojej sláve!

ĎAKUJEME!

 

Infobrožúra pre učiteľov Nv/N BB diecézy

Stiahnite si aktualizovanú INFOBROŽÚRU z úvodného metodicko-formačného dňa učiteľov Nv/N, konaného dňa 16. 9. 2015 v DCJP v Banskej Bystrici. (Aktualizácia 1. 10. 2015 - zmena miesta DC ucitelov NV v auguste budúceho roka.)

NOVÉ PRACOVNÉ ZOŠITY

Dôležité informácie, ako aj odpovede na často kladené otázky ohľadom objednávania a distribúcie nových pracovných zošitov náboženstva nájdete na stránke: www.pracovnyzosit.sk

"Jubileum katechétov" v Ríme

PROGRAM "JUBILEA KATECHÉTOV"

Piatok 23. septembra 2016

Od 16.00

V priebehu popoludnia a večera privítanie jazykových skupín v rôznych kostoloch Ríma na chvíľu katechézy a modlitby.

Sobota 24. septembra 2016

Od 9.30

v jubilejných kostoloch:

      Katechézy o milosrdenstve

      Eucharistická adorácia

      Sviatosť zmierenia

Púť k Svätej bráne

Takisto bude v meste zriadený kostol s ikonami a fotografiami svätých katechétov súčasníkov.

18.00 modlitebná vigília v Kostole sv. Jána v Lateráne

Nedeľa 25. septembra 2016

10.00 Svätá omša so Svätým Otcom na Námestí svätého Petra

Zdroj: http://www.iubilaeummisericordiae.va/

Dôležité info pre učiteľov NV/N v školách s VJM

Metodický deň spojený s Veni Sancte pri príležitosti začiatku nového šk. roka bude v utorok 23. augusta 2016 v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie nájdete v pozvánkach zaslaných e-mailom.

Zmena v uvedení počtu žiakov v POP 2015/16

V aktuálnych POP na šk. rok 2015/16, v bode 1.6.6. /na s. 11/ už nie je v predmete Náboženská výchova/Etická výchova uvedený najvyšší počet žiakov  pri spájaní žiakov rôznych tried toho istého ročníka (predtým uvádzaný počet 20) .

 
Z informácií MŠVVaŠ SR vyplýva, že to bolo treba takto upraviť kvôli zosúladeniu s legislatívou.
Najvyšší počet žiakov v skupine je totiž uvedený v  novele 224/2011 (Vyhlášky č. 320/2008) o Základnej škole§ 15 - "Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín", v bode 2 o vyučovaní Nv/Ev. 
V praxi to znamená, že doterajší najvyšší počet žiakov v skupine (20) zostáva

Čo sa týka stredných škôl - podľa vyhlášky č. 65/2015 v § 2 "Delenie, spájanie, zrušovanie a označovanie tried" najvyšší počet žiakov nie je uvedený.
 
Pre dobrú orientáciu v zmenách zákonov Vám odporúčame sledovať webovú stránku Slovenskej komory učiteľov, kde je farebne vyznačené resp. prečiarknuté, čo sa zmenilo/zrušilo vo vyhláške či zákone. Bežnému oku učiteľa pri množstve informácií môžu takéto zmeny ľahko uniknúť - na spomínanej stránke je text prehľadný, čo vám ušetrí dosť času pri čítaní textu s porozumením. ;) 
Napr.:

Inovované ŠVP

O inovovaných ŠVP v školskej praxi sa dočítate na týchto webových odkazoch:

ŠVP pre ZŠ

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-skoly/

ŠVP pre gymnáziá

https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-gymnazia/

NovýŠVP pre MŠ

https://www.minedu.sk/novy-svp-pre-materske-skoly/

Celoslovenské kolo BO a BOD

Ďakujeme žiakom, ktorí nás úspešne reprezentovali na celoslovenskom kole Biblickej olympiády a výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže.

V celoslovenskom kole BO základných škôl obsadilo družstvo zo ZŠ Kriváň 3. miesto. (V SŠ kategórii sa až tak nedarilo - družstvo z KGŠM B. Bystrica skončilo na 6. mieste. Neboli však poslední.) Výsledky BO si môžete pozrieť TU.

V interdiecéznom kole BO škôl s vyučovacím jazykom maďarským naše družstvá z Katolíckej spojenej školy F. Fegyvernekiho, Šahy zvíťazili v obidvoch kategóriách. Výsledky z týchto kôl si môžete pozrieť v týchto odkazoch: ZŠ s VJM a SŠ s VJM

Vo výtvarnej súťaži BOD sa na celoslovenskom kole umiestnili:

 • v 3. kategórii (3. – 4. roč. ZŠ)

2. miesto: Sofia Barbora Čengerová, ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice

3. miesto: Kristína Čiscoňová, Piaristická ZŠ P. Hanáka, Prievidza

 

 • v 5. kategórii (7. – 9. roč. ZŠ)

3. miesto: Andrea Ďuricová, ZŠ J. J. Thurzu, Detva

(Výsledky BOD nájdete TU.)

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

OZNAM PRE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU "NÁUKA O RODINE"

Absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku (pobočky Teologickej fakulty v Košiciach) v študijnom odbore "katolícka teológia", študijného programu "Náuka o rodine" nemajú v zmysle Vyhlášky 437/2009 pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetu náboženská výchova/náboženstvo. (Títo absolventi majú len odbornú spôsobilosť.)

V prípade, že si chcú nadobudnúť potrebnú pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie NV/N, musia si urobiť doplňujúce pedagogické štúdium predmetu náboženská výchova. Len tak môžu spĺňať kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie predmetu náboženská výchova/náboženstvo a potom im môže byť udelená kánonická misia pre vyučovanie NV/N.

Duchovné cvičenia pre laikov BB diecézy 2015

V spolupráci s Biskupstvom Banská Bystrica ponúkame dospelým laikom Banskobystrickej diecézy jesenné termíny duchovných cvičení.

Podrobné informácie nájdete na ponukovom plagáte.

Vo formáte pdf si ho môžete stiahnuť TU.

POZVÁNKA NA FILMOVÝ PROJEKT

Pátri benediktíni pozývajú do svojich priestorov - Kláštora Premenenia Pána v Sampore - na filmový projekt Dekalóg ako dialóg s každým. Ide o desať filmových stretnutí /raz mesačne/, spojených s diskusiou a reflexiou.

Hlavná myšlienka projektu je vysvetliť Božie prikázania nenáboženským spôsobom. Bližšie informácie na plagáte.

filmový projekt Dekalóg ako dialóg s každým

Pracovné verzie ŠVP a RUP ZŠ a ŠVP MŠ

Na webovej stránke MŠVVaŠ SR bola zverejnená pracovná verzia ŠVP pre 1. a 2. st. ZŠ a RUP (hodin. dotácia). Stiahnuť si ich môžete na tomto webovom odkaze: http://www.minedu.sk/nove-svp-pre-zakladne-skoly/

Tiež zverejnili pracovnú verziu ŠVP pre materské školy:

 
Predpokladáme, že tieto materiály zverejní aj ŠPÚ na svojej stránke (sledujte preto www.statpedu.sk) a bude ich možné pripomienkovať.
 
Pozitívne je, že časová dotácia NV je v každom ročníku stanovená na 1 hodinu. 
 

Oznamy BÚ BB diecézy

Synoda o rodine – lineamenta

Tlačová kancelária KBS založila webstránku o synode biskupov (XIV. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov, ktoré sa uskutoční od 4. do 25. októbra 2015 v Ríme). Stránku nájdete na adrese: http://synoda.kbs.sk

Špeciálnou časťou stránky sú tzv. lineamenta (dotazník s otázkami) k príprave plánovaného zasadania. Každý, klerik aj laik, kto má záujem, môže sa vyjadriť k týmto otázkam. Tento dokument so svojimi vyjadreniami je potom nutné poslať na mailovú adresu synoda@kbs.sk  najneskôr do 28. februára 2015 (najlepšie v .pdf, .doc alebo .rtf formáte). KBS zároveň prosí respondentov, aby pod vlastné vyjadrenie uviedli svoje meno, priezvisko, vek a diecézu, z ktorej pochádzajú. KBS použije tieto údaje iba pre štatistické spracovanie dotazníka a nebudú poskytnuté tretím osobám. Dotazníky bez uvedenia mena nebudú zaradené do spracovania.

Infobrožúra z Veni Sancte

Stiahnite si INFOBROŽÚRU z úvodného metodického dňa učiteľov Nv/N Banskobystrickej diecézy. 

(Infobrožúra je pre vnútornú potrebu učiteľov NV/N Banskobystrickej diecézy a je teda viditeľná len pre členov DKÚ BB. O členstvo v DKU BB na MK môžete požiadať, ak patríte do BB diecézy (ste učiteľom NV/N v tejto diecéze) alebo ak nejakým spôsobom bližšie spolupracujete z DKÚ BB.) ;)

Duchovné cvičenia

« Back

Zoznam_prihlasenych_DCucitelovNV_2016.doc

Zoznam_prihlasenych_DCucitelovNV_2016.doc

Uploaded by Eva Krpeľanová, 3/1/16 1:38 PM
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
aktualizácia 20. 7. 2016
Tags: dc
Comments
No comments yet. Be the first.

Version 1.8

Last Updated by Eva Krpeľanová
7/20/16 4:24 PM
Status: Approved
aktualizácia 20. 7. 2016
Download (62.5k) Get URL or WebDAV URL.
Custom Fields
false
Version History
Version Date Size  
1.8 7/20/16 4:24 PM 62.5k
1.7 7/19/16 12:09 PM 62.0k
1.6 7/4/16 2:34 PM 62.0k
1.5 6/23/16 9:32 AM 62.0k
1.4 6/7/16 12:42 PM 62.0k
1.3 6/6/16 2:50 PM 61.5k
1.2 5/19/16 3:06 PM 61.5k
1.1 5/13/16 1:39 PM 60.5k
1.0 3/1/16 1:38 PM 70.5k

Hymna návštevy pápeža Františka vo Sv. zemi

Po stopách Františka

R.: S tebou kráčame vpred ako svedkovia Krista,
šíriac svetlo Slova po stopách Františka.

S tebou kráčame ako Mária so svetlom narodenia,
chránime zmluvu, ktorú sme získali vodou krstu.
Kríž nášho Vykupiteľa nás chráni svojou silou,
nesieme ho spolu s dobrou zvesťou tým, čo sú v zajatí.

S tebou hľadáme tvár Vykupiteľa v každej ľudskej bytosti,
zasievame lásku, ktorá vykvitne v radosti, svedčíme o viere.
Cirkev nášho Vykupiteľa nás oživuje svojimi sviatosťami,
ony nás živia a my napredujeme ponorení vo viere.

S tebou zaodetí súcitom prichádzame medzi ľudí,
stávame sa apoštolmi pokoja medzi národmi zeme.
Evanjelium nášho Vykupiteľa je svetlom, ktoré nás vedie,
žijeme z tohto slova a pokračujeme v hľadaní harmónie.

S tebou pozdvihujeme modlitbu zo Svätej zeme,
prosíme za trpiaci Východ, ktorý stratil svoju cestu.
Láska nášho Vykupiteľa nás chráni a obohacuje,
tou láskou odetí kráčame vpred po tejto ceste oslobodenia.

S tebou spievame o vzkriesení a hlásame život,
svedčíme o Petrovi, ktorý sa znovu stretáva so svojimi bratmi.
Ježiš, náš Vykupiteľ, nás vyzýva k jednote,
počúvame ho a ďalej kráčame s úmyslom mu načúvať.

Zdroj textu v SJ: tkkbs.sk

Viac na: 

http://popefrancisholyland2014.lpj.org/blog/2014/05/04/anthem-for-the-popes-visit/

 

Dôležité info

Prosíme vás, aby ste si pravidelne kontrolovali poštu vo vašich e-mailoch, nakoľko sa stále mnohé informačné e-maily z DKÚ vracajú naspäť, - aby sme sa tak vyhli prípadným nedorozumeniam. Ďakujeme za pochopenie!

_________________________________________________________________

Dôležitý oznam pre mamičky - učiteľky NV/N, ktoré sa vracajú z materských dovoleniek späť do škôl:

Prosíme Vás, aby ste nás e-mailom informovali o návrate do praxe, a tak sme Vás mohli opätovne zaradiť - pre posielanie informácií z DKÚ - do zoznamu Vášho dekanátu. Počas MD ste totiž v zozname "Učiteľky na MD" a aktuálne info z DKÚ Vám bežne neposielame. Ďakujeme!

Inzerát :) - že by?

PRIJMEME UČITEĽA
 

Požiadavky:

- asketická životospráva,minimálne nároky na stravu, bývanie, ošetrenie, dovolenky...

-kladný vťah k byrokracii a papierovaniu,

- záporný vzťah k peniazom a voľnému času,...

- železné nervy a trpezlivosť,

- schopnosť improvizovať.


Ponúkame:

- možnosť práce  v domácom prostredí (vždy večer),

- nízky kredit vyvážený možnosťou zbierať kredity,

- ťažko uveriteľný nástupný plat (garantujeme),

- 2 x ročne kvetinové dary (negarantujeme).


Uprednostňujeme uchádzačov s predchádzajúcou praxou v cirkuse (krotenie divej zveri). Služobné byty ani reformné učebnice neposkytujeme.