Základné info - BO 2018/19

STARÝ ZÁKON: Kniha RútPrvá kniha kráľov

NOVÝ ZÁKON:   Evanjelium podľa Matúša

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

Propozície súťaže, ktorých súčasťou je aj prihláška, si budete môcť stiahnuť v dohľadnej dobe.

Knihy k štúdiu a ďalšie materiály:

​Kritériá k scénkam (budú až od diecézneho kola):

Postupujúci do diecéznych kôl

ZOZNAM POSTUPUJÚCICH ŠKOL DO DIECÉZNYCH KÔL BIBLICKEJ OLYMPIÁDY V ŠK. ROKU 2017/18

 

Názov školy Dekanát Kategória Počet bodov
KGŠM Banská Bystrica BB-Katedrála FX 60
KGŠM Banská Bystrica BB-Katedrála FX 71
Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica BB-mesto 73
KSŠ sv. F. Assiského, B. Štiavnica B. Štiavnica 57
ZŠ s MŠ Milana Kolibiara, Detvianska Huta Detva 65
ZŠ s MŠ Antona Matulu, Sebechleby Krupina 54
Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina Krupina 60
ZŠ Andreja Kmeťa, Levice Levice 78
Gymnázium Andreja Vrábla, Levice Levice 63
ZŠ Andreja Kmeťa, Žarnovica Nová Baňa 81
Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa Nová Baňa 67
ZŠ s MŠ Veľká Okružná, Partizánske Partizánske  67
Piaristické gymnázium F. Hanáka, Prievidza (nižšie) Prievidza 69
Piaristické gymnázium F. Hanáka, Prievidza Prievidza 71
ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, Hrochoť Slovenská Ľupča 77
ZŠ s MŠ Čebovce Veľký Krtíš 65
ZŠ sv. Dominika Savia, Zvolen Zvolen 70
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen Zvolen 57
ZŠ, P. Križku, Kremnica Žiar nad Hronom 72

 

POČET DRUŽSTIEV V DIECÉZNYCH KOLÁCH:

V kategórii ZŠ bude súťažiť 11 družstiev, nakoľko KGŠM sa pre zahraničnú cestu členiek družstva nebude môcť súťaže zúčastniť.

V kategórii SŠ 7 družstiev.

Vysvetlenie pojmov BO

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.

Termíny BO v BB diecéze

Záväzné termíny kôl Biblickej olympiády:

Dekanátne (okresné) kolá (pozor, najprv majú stredné školy):

- streda 21. marca 2018

ZŠ - štvrtok 22. marca 2018

UPOZORNENIE: V dekanátnom kole v Banskobystrickej diecéze nebude scénka.

V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

 

Diecézne (krajské) kolá:

ZŠ - v utorok 24. apríla 2018 v Badíne

SŠ - v stredu 25. apríla 2018 v Badíne 

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

Celoslovenské kolo bude 16. - 17. mája 2018.