Základné info o BOD

STIAHNITE SI PROPOZÍCIE BOD pre šk. rok 2017/18

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE:  Genezis 12 – 50

                                   Evanjelium podľa Marka

Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

· Cieľová skupina: žiaci a študenti katolíckeho vierovyznania

·    kategórie:

1. kategória:     MŠ

2. kategória:  1. – 2. roč.

3. kategória:  3. – 4. roč. ZŠ

4. kategória:  5. – 6. roč. ZŠ a príma osemročných gymnázií

5. kategória: 7. – 9.roč.  a im zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií

6. kategória: gymnáziá, SŠ a im zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií

7. kategória:   stredné odborné školy umelecké

8. kategória:  

A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

      B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

      C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

 

Technika: plošné výtvarné formy: maľba, kresba, prípadne ich kombinácia.

Práce s inou technikou alebo ich kombináciou nebudú zaradené do súťaže.

Reprodukcie budú vyradené zo súťaže.

Formát prácv rozmedzí A4 až A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré maľuje jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál fixujte, formát A3 neznehodnocujte prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa naspäť nevracajú.

Kritériá hodnotenia prác:

a) umelecká stránka (1, 2, 3, 4, 5 bodov)

b) obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti (1, 2, 3, 4, 5 bodov)

 

Pokyny pre školské kolá

Školské kolá je potrebné realizovať do 28. 2. 2018; vyhodnotiť do 9. 3. 2018. Vyhodnotí ich učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy (prípadne odborníkom vo výtvarnom umení).

Zapojené školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie s označením „Biblia očami detí a mládeže" 2017/2018 na adresu DKÚ svojej diecézy do 23. marca 2018. Tieto práce musia byť označené vizitkou autora na zadnej strane v pravom dolnom rohu. Vizitky sú v prílohe propozícií. Vyplňte ich paličkovým písmom a kompletne.

 

Pokyny pre vyššie kolá

Diecézne kolá – Doručené práce vyhodnotí odborná výtvarná komisia,  ktorú určí príslušný DKÚ. Práce umiestnené na 1. 2. a 3. mieste z každej kategórie budú ocenené diplomom a vystavené na diecéznom kole vedomostnej súťaže Biblická olympiáda.

Celoslovenské kolo – DKÚ zašle práce umiestnené na prvých troch miestach jednotlivých kategórií s označením „Biblia očami detí a mládeže" 2017/2018 na Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., Bottova 15, 054 01 Levoča  do 28. apríla 2018.

Výtvarná komisia práce vyhodnotí a v každej kategórii určí prvých troch výhercov. Autorom, ktorých práce sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste zašle KPKC diplomy poštou.

Prosíme o dodržanie termínu doručenia prác.

Práce doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Organizátor práce autorom nevracia.