Nominovaní žiaci na ocenenie BOD

nové

ZOZNAM NOMINOVANÝCH ŽIAKOV VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

„BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEZE" V ŠK. ROKU 2019/20

 

Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica

 •  Valéria Kuzmínová (1. roč.)

 

KGŠM Banská Bystrica

 •  Miriam Minková (kvarta)
 •  Kristína Mozolíková (sexta)
 •  Naďa Babjaková (sexta)

 

ZŠ s MŠ. Moysesa, Banská Bystrica:

 •  Lucia Šimeková (1. roč.)
 •  Timon Kučerák (3. roč.)
 •  Samuel Benedikt Minka (4. roč.)
 •  Anna Paulína Kyšková (4. roč.)
 •  Samuel Šperka (3. roč.)

 

Spojená škola F. Assiského, Banská Štiavnica:

 •  Miroslava Škvarková (4. roč.)
 •  Bibiana Maruniaková (5. roč.)
 •  Hana Buzalková (8. roč.)

 

ZŠ J. J. Thurzu, Detva:

 •  Lukáš Paľko (9. roč.)

 

ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa:

 •  Matej Bratko (1. roč.)
 •  Nelka Cicková (2. roč.)
 •  Anežka Raffajová (8. roč.) 

 

Piaristická spojená škola F. Hanáka Prievidza:

 •  Matej Turanský (1. roč.)
 •  Ivan Kuhajda (2. roč.)
 •  Ema Lenhartová (4. roč.)
 •  Magdaléna Kvasničková (5. roč.)
 •  Monika Arbetová (5. roč.)

 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

 •  Tomáš Oršula (1. roč.)

 

ZŠ s MŠ A. Matulu, Sebechleby 

 •  Adrián Nita (MŠ)
 •  Patrik Kroščen (5. roč.)
 •  Viktória Pipíšová (6. roč.)
 •  Karolína Hradská (8. roč.)
 •  Nikola Kováčová (9. roč.)
 •  Nikola Kroščenová (9. roč., špec. tr.)

 

ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča:

 •  Richard Bacík (5. roč.)
 •  Alžbeta Milovská (6. roč.)

 

ZŠ D. Savia, Zvolen:

 •  Lucia Vojteková (2. roč.)
 •  Katarína Rybanová (9. roč.)
 •  Timotej Nosáľ (7. roč.)

 

SZŠ, Sokolská, Zvolen:

 •  Dušan Kováč (5. roč.)
 •  Alex Oláh (7. roč.)
 •  Samuel Ján Páchnik (TVP 3)
 •  Katarína Grendárová (TVP 2)
 •  Jakub Babic (TVP 3)

Propozície BOD 2019/20

Propozície výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže (BOD) nájdete TU.

VYHODNOTENIE BOD

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE 2018/19

Základné info o BOD

STIAHNITE SI PROPOZÍCIE BOD pre šk. rok 2018/19

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE

Kniha Rút

Prvá kniha kráľov

Evanjelium podľa Matúša                   

Spoločná téma vybraných kníh: Vernosť Pánovi

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

Kategórie žiakov:

1. kategória:    MŠ

2. kategória:    ZŠ roč. 1. – 2.

3. kategória:    ZŠ roč. 3. – 4.

4. kategória:    ZŠ roč. 5. – 6. a príma 8- ročných gymnázií

5. kategória:    ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8- ročných gymnázií

6. kategória:    gymnáziá, SŠ, a im zodpovedajúce ročníky 8- ročných gymnázií

7. kategória:    stredné odborné školy umelecké

8. kategória:    A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

                        B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

                        C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

Technika: plošné výtvarné formy: kresba, maľba, grafika a ich kombinácie.

Práce s inou technikou nebudú zaradené do súťaže. Reprodukcie budú vyradené zo súťaže.

Formát prác: v rozmedzí A4 až A3, bez pasparty. Ide o práce plošné, ktoré vytvorí jednotlivec, nie kolektív. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže. Pri odosielaní prác stierateľný materiál fixujte, formát A3 neznehodnocujte prelomením. Znehodnotené práce budú vyradené. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa naspäť nevracajú.

Kritériá hodnotenia prác:

a)  umelecká stránka (1, 2, 3, 4, 5 bodov)

b) obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti (1, 2, 3, 4, 5 bodov) Práce, ktoré nebudú spĺňať obsahovú stránku – predmet súťaže, nebudú zaradené do súťaže.

Každé výtvarné dielo bude obsahovať: vizitku autora – formulár na označenie práce zapojenej do súťaže (príloha č. 2), v ktorom budú kompletné vypísané všetky požadované údaje.

·Autor diela spolu s výtvarnou pracou odovzdá aj Súhlas zákonného zástupcu (príloha č. 1).

Pokyny pre školské kolá

Školské kolo je potrebné realizovať do 28. 2. 2019; vyhodnotiť do 8. 3. 2019. Vyhodnotí ich učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy (prípadne odborníkom vo výtvarnom umení).

Zapojené školy doručia práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie s označením „Biblia očami detí a mládeže" 2018/2019 na adresu DKÚ svojej diecézy do 22. 3. 2019. Tieto práce musia byť označené vizitkou autora na zadnej strane v pravom dolnom rohu (príloha č. 2). Vyplňte ju paličkovým písmom. Autor diela spolu s výtvarnou pracou odovzdá aj Súhlas zákonného zástupcu (príloha č. 1).

Pokyny pre vyššie kolá

Diecézne kolo – doručené práce vyhodnotí odborná výtvarná komisia, ktorú určí príslušný DKÚ. Práce umiestnené na 1. 2. a 3. mieste z každej kategórie budú ocenené diplomom a vystavené na diecéznom kole vedomostnej súťaže Biblická olympiáda.

Celoštátne kolo – DKÚ zašle práce umiestnené na prvých troch miestach jednotlivých kategórií s označením „Biblia očami detí a mládeže" 2018/2019 na Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Bottova 15, 054 01 Levoča  do 17. 4. 2019.

Výtvarná komisia práce vyhodnotí a v každej kategórii určí prvých troch výhercov. Autorom, ktorých práce sa umiestnia na 1., 2. a 3. mieste, zašle KPKC diplomy poštou.

Prosíme o dodržanie termínu doručenia prác.

Práce doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

Organizátor práce autorom nevracia.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Dotknuté osoby svojou účasťou na výtvarnej súťaži berú na vedomie zásady ochrany osobných údajov „Zabezpečenie ochrany osobných údajov Katolíckou cirkvou v Slovenskej republike" zverejnené na webstránke gdpr.kbs.sk. Spracovanie uvedených osobných údajov pri výtvarných prácach vykonajú všetky subjekty, zapojené v organizácii predmetnej súťaže výlučne pre účely jej realizácie a na dobu neurčitú.

Svojou účasťou na súťaží berú dotknuté osoby na vedomie, že ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ročník, škola, fotografie a videá zo súťaže môžu byť zverejnené na webových stránkach a iných propagačných materiáloch organizátorov súťaže. Dotknuté osoby berú na vedomie, že svoj súhlas so zverejnením osobných údajov môžu kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky realizácie uvedenej súťaže.

Dotknuté osoby berú na vedomie, že majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu dotknutých osôb. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným, ako tu uvedeným príjemcom bez súhlasu dotknutých osôb. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava.

 

Na Vaše zapojenie do súťaže sa tešia organizátori

Odborná komisia Biblickej olympiády